วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 703301 ถึง 703400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703301 ถึง 703400 (Seven hundred three thousand three hundred and one to Seven hundred three thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
703301 Seven hundred three thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
703302 Seven hundred three thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
703303 Seven hundred three thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
703304 Seven hundred three thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
703305 Seven hundred three thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
703306 Seven hundred three thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
703307 Seven hundred three thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
703308 Seven hundred three thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
703309 Seven hundred three thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
703310 Seven hundred three thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
703311 Seven hundred three thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
703312 Seven hundred three thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
703313 Seven hundred three thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
703314 Seven hundred three thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
703315 Seven hundred three thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
703316 Seven hundred three thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
703317 Seven hundred three thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
703318 Seven hundred three thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
703319 Seven hundred three thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
703320 Seven hundred three thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
703321 Seven hundred three thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
703322 Seven hundred three thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
703323 Seven hundred three thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
703324 Seven hundred three thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
703325 Seven hundred three thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
703326 Seven hundred three thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
703327 Seven hundred three thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
703328 Seven hundred three thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
703329 Seven hundred three thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
703330 Seven hundred three thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
703331 Seven hundred three thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
703332 Seven hundred three thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
703333 Seven hundred three thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
703334 Seven hundred three thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
703335 Seven hundred three thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
703336 Seven hundred three thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
703337 Seven hundred three thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
703338 Seven hundred three thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
703339 Seven hundred three thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
703340 Seven hundred three thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
703341 Seven hundred three thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
703342 Seven hundred three thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
703343 Seven hundred three thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
703344 Seven hundred three thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
703345 Seven hundred three thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
703346 Seven hundred three thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
703347 Seven hundred three thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
703348 Seven hundred three thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
703349 Seven hundred three thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
703350 Seven hundred three thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
703351 Seven hundred three thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
703352 Seven hundred three thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
703353 Seven hundred three thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
703354 Seven hundred three thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
703355 Seven hundred three thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
703356 Seven hundred three thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
703357 Seven hundred three thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
703358 Seven hundred three thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
703359 Seven hundred three thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
703360 Seven hundred three thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
703361 Seven hundred three thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
703362 Seven hundred three thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
703363 Seven hundred three thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
703364 Seven hundred three thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
703365 Seven hundred three thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
703366 Seven hundred three thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
703367 Seven hundred three thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
703368 Seven hundred three thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
703369 Seven hundred three thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
703370 Seven hundred three thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
703371 Seven hundred three thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
703372 Seven hundred three thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
703373 Seven hundred three thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
703374 Seven hundred three thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
703375 Seven hundred three thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
703376 Seven hundred three thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
703377 Seven hundred three thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
703378 Seven hundred three thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
703379 Seven hundred three thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
703380 Seven hundred three thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
703381 Seven hundred three thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
703382 Seven hundred three thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
703383 Seven hundred three thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
703384 Seven hundred three thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
703385 Seven hundred three thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
703386 Seven hundred three thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
703387 Seven hundred three thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
703388 Seven hundred three thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
703389 Seven hundred three thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
703390 Seven hundred three thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
703391 Seven hundred three thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
703392 Seven hundred three thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
703393 Seven hundred three thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
703394 Seven hundred three thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
703395 Seven hundred three thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
703396 Seven hundred three thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
703397 Seven hundred three thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
703398 Seven hundred three thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
703399 Seven hundred three thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
703400 Seven hundred three thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703301 ถึง 703400 (Seven hundred three thousand three hundred and one to Seven hundred three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน