วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 703201 ถึง 703300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703201 ถึง 703300 (Seven hundred three thousand two hundred and one to Seven hundred three thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
703201 Seven hundred three thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
703202 Seven hundred three thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
703203 Seven hundred three thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
703204 Seven hundred three thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
703205 Seven hundred three thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
703206 Seven hundred three thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
703207 Seven hundred three thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
703208 Seven hundred three thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
703209 Seven hundred three thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
703210 Seven hundred three thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
703211 Seven hundred three thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
703212 Seven hundred three thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
703213 Seven hundred three thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
703214 Seven hundred three thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
703215 Seven hundred three thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
703216 Seven hundred three thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
703217 Seven hundred three thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
703218 Seven hundred three thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
703219 Seven hundred three thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
703220 Seven hundred three thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
703221 Seven hundred three thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
703222 Seven hundred three thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
703223 Seven hundred three thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
703224 Seven hundred three thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
703225 Seven hundred three thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
703226 Seven hundred three thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
703227 Seven hundred three thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
703228 Seven hundred three thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
703229 Seven hundred three thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
703230 Seven hundred three thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
703231 Seven hundred three thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
703232 Seven hundred three thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
703233 Seven hundred three thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
703234 Seven hundred three thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
703235 Seven hundred three thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
703236 Seven hundred three thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
703237 Seven hundred three thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
703238 Seven hundred three thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
703239 Seven hundred three thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
703240 Seven hundred three thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
703241 Seven hundred three thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
703242 Seven hundred three thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
703243 Seven hundred three thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
703244 Seven hundred three thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
703245 Seven hundred three thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
703246 Seven hundred three thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
703247 Seven hundred three thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
703248 Seven hundred three thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
703249 Seven hundred three thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
703250 Seven hundred three thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
703251 Seven hundred three thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
703252 Seven hundred three thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
703253 Seven hundred three thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
703254 Seven hundred three thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
703255 Seven hundred three thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
703256 Seven hundred three thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
703257 Seven hundred three thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
703258 Seven hundred three thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
703259 Seven hundred three thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
703260 Seven hundred three thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
703261 Seven hundred three thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
703262 Seven hundred three thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
703263 Seven hundred three thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
703264 Seven hundred three thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
703265 Seven hundred three thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
703266 Seven hundred three thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
703267 Seven hundred three thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
703268 Seven hundred three thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
703269 Seven hundred three thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
703270 Seven hundred three thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
703271 Seven hundred three thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
703272 Seven hundred three thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
703273 Seven hundred three thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
703274 Seven hundred three thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
703275 Seven hundred three thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
703276 Seven hundred three thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
703277 Seven hundred three thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
703278 Seven hundred three thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
703279 Seven hundred three thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
703280 Seven hundred three thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
703281 Seven hundred three thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
703282 Seven hundred three thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
703283 Seven hundred three thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
703284 Seven hundred three thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
703285 Seven hundred three thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
703286 Seven hundred three thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
703287 Seven hundred three thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
703288 Seven hundred three thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
703289 Seven hundred three thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
703290 Seven hundred three thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
703291 Seven hundred three thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
703292 Seven hundred three thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
703293 Seven hundred three thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
703294 Seven hundred three thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
703295 Seven hundred three thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
703296 Seven hundred three thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
703297 Seven hundred three thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
703298 Seven hundred three thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
703299 Seven hundred three thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
703300 Seven hundred three thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703201 ถึง 703300 (Seven hundred three thousand two hundred and one to Seven hundred three thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน