วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 703001 ถึง 703100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703001 ถึง 703100 (Seven hundred three thousand and one to Seven hundred three thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
703001 Seven hundred three thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง
703002 Seven hundred three thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สอง
703003 Seven hundred three thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม
703004 Seven hundred three thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่
703005 Seven hundred three thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า
703006 Seven hundred three thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก
703007 Seven hundred three thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด
703008 Seven hundred three thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด
703009 Seven hundred three thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า
703010 Seven hundred three thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ
703011 Seven hundred three thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
703012 Seven hundred three thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ​สอง
703013 Seven hundred three thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ​สาม
703014 Seven hundred three thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ​สี่
703015 Seven hundred three thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ​ห้า
703016 Seven hundred three thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ​หก
703017 Seven hundred three thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
703018 Seven hundred three thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ​แปด
703019 Seven hundred three thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สิบ​เก้า
703020 Seven hundred three thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ
703021 Seven hundred three thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
703022 Seven hundred three thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
703023 Seven hundred three thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
703024 Seven hundred three thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
703025 Seven hundred three thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
703026 Seven hundred three thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
703027 Seven hundred three thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
703028 Seven hundred three thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
703029 Seven hundred three thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
703030 Seven hundred three thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ
703031 Seven hundred three thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
703032 Seven hundred three thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
703033 Seven hundred three thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
703034 Seven hundred three thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
703035 Seven hundred three thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
703036 Seven hundred three thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
703037 Seven hundred three thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
703038 Seven hundred three thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
703039 Seven hundred three thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
703040 Seven hundred three thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ
703041 Seven hundred three thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
703042 Seven hundred three thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
703043 Seven hundred three thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
703044 Seven hundred three thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
703045 Seven hundred three thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
703046 Seven hundred three thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
703047 Seven hundred three thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
703048 Seven hundred three thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
703049 Seven hundred three thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
703050 Seven hundred three thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ
703051 Seven hundred three thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
703052 Seven hundred three thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
703053 Seven hundred three thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
703054 Seven hundred three thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
703055 Seven hundred three thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
703056 Seven hundred three thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
703057 Seven hundred three thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
703058 Seven hundred three thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
703059 Seven hundred three thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
703060 Seven hundred three thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ
703061 Seven hundred three thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
703062 Seven hundred three thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
703063 Seven hundred three thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
703064 Seven hundred three thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
703065 Seven hundred three thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
703066 Seven hundred three thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
703067 Seven hundred three thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
703068 Seven hundred three thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
703069 Seven hundred three thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
703070 Seven hundred three thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
703071 Seven hundred three thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
703072 Seven hundred three thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
703073 Seven hundred three thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
703074 Seven hundred three thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
703075 Seven hundred three thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
703076 Seven hundred three thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
703077 Seven hundred three thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
703078 Seven hundred three thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
703079 Seven hundred three thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
703080 Seven hundred three thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ
703081 Seven hundred three thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
703082 Seven hundred three thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
703083 Seven hundred three thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
703084 Seven hundred three thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
703085 Seven hundred three thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
703086 Seven hundred three thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
703087 Seven hundred three thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
703088 Seven hundred three thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
703089 Seven hundred three thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
703090 Seven hundred three thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ
703091 Seven hundred three thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
703092 Seven hundred three thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
703093 Seven hundred three thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
703094 Seven hundred three thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
703095 Seven hundred three thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
703096 Seven hundred three thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
703097 Seven hundred three thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
703098 Seven hundred three thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
703099 Seven hundred three thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
703100 Seven hundred three thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703001 ถึง 703100 (Seven hundred three thousand and one to Seven hundred three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน