วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 702901 ถึง 703000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 702901 ถึง 703000 (Seven hundred two thousand nine hundred and one to Seven hundred three thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
702901 Seven hundred two thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
702902 Seven hundred two thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
702903 Seven hundred two thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
702904 Seven hundred two thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
702905 Seven hundred two thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
702906 Seven hundred two thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
702907 Seven hundred two thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
702908 Seven hundred two thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
702909 Seven hundred two thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
702910 Seven hundred two thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
702911 Seven hundred two thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
702912 Seven hundred two thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
702913 Seven hundred two thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
702914 Seven hundred two thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
702915 Seven hundred two thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
702916 Seven hundred two thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
702917 Seven hundred two thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
702918 Seven hundred two thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
702919 Seven hundred two thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
702920 Seven hundred two thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
702921 Seven hundred two thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
702922 Seven hundred two thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
702923 Seven hundred two thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
702924 Seven hundred two thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
702925 Seven hundred two thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
702926 Seven hundred two thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
702927 Seven hundred two thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
702928 Seven hundred two thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
702929 Seven hundred two thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
702930 Seven hundred two thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
702931 Seven hundred two thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
702932 Seven hundred two thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
702933 Seven hundred two thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
702934 Seven hundred two thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
702935 Seven hundred two thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
702936 Seven hundred two thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
702937 Seven hundred two thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
702938 Seven hundred two thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
702939 Seven hundred two thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
702940 Seven hundred two thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
702941 Seven hundred two thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
702942 Seven hundred two thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
702943 Seven hundred two thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
702944 Seven hundred two thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
702945 Seven hundred two thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
702946 Seven hundred two thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
702947 Seven hundred two thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
702948 Seven hundred two thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
702949 Seven hundred two thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
702950 Seven hundred two thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
702951 Seven hundred two thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
702952 Seven hundred two thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
702953 Seven hundred two thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
702954 Seven hundred two thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
702955 Seven hundred two thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
702956 Seven hundred two thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
702957 Seven hundred two thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
702958 Seven hundred two thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
702959 Seven hundred two thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
702960 Seven hundred two thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
702961 Seven hundred two thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
702962 Seven hundred two thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
702963 Seven hundred two thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
702964 Seven hundred two thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
702965 Seven hundred two thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
702966 Seven hundred two thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
702967 Seven hundred two thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
702968 Seven hundred two thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
702969 Seven hundred two thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
702970 Seven hundred two thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
702971 Seven hundred two thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
702972 Seven hundred two thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
702973 Seven hundred two thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
702974 Seven hundred two thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
702975 Seven hundred two thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
702976 Seven hundred two thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
702977 Seven hundred two thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
702978 Seven hundred two thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
702979 Seven hundred two thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
702980 Seven hundred two thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
702981 Seven hundred two thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
702982 Seven hundred two thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
702983 Seven hundred two thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
702984 Seven hundred two thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
702985 Seven hundred two thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
702986 Seven hundred two thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
702987 Seven hundred two thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
702988 Seven hundred two thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
702989 Seven hundred two thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
702990 Seven hundred two thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
702991 Seven hundred two thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
702992 Seven hundred two thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
702993 Seven hundred two thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
702994 Seven hundred two thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
702995 Seven hundred two thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
702996 Seven hundred two thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
702997 Seven hundred two thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
702998 Seven hundred two thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
702999 Seven hundred two thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
703000 Seven hundred three thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 702901 ถึง 703000 (Seven hundred two thousand nine hundred and one to Seven hundred three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน