วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 702301 ถึง 702400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 702301 ถึง 702400 (Seven hundred two thousand three hundred and one to Seven hundred two thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
702301 Seven hundred two thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
702302 Seven hundred two thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
702303 Seven hundred two thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
702304 Seven hundred two thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
702305 Seven hundred two thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
702306 Seven hundred two thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
702307 Seven hundred two thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
702308 Seven hundred two thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
702309 Seven hundred two thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
702310 Seven hundred two thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
702311 Seven hundred two thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
702312 Seven hundred two thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
702313 Seven hundred two thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
702314 Seven hundred two thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
702315 Seven hundred two thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
702316 Seven hundred two thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
702317 Seven hundred two thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
702318 Seven hundred two thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
702319 Seven hundred two thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
702320 Seven hundred two thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
702321 Seven hundred two thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
702322 Seven hundred two thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
702323 Seven hundred two thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
702324 Seven hundred two thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
702325 Seven hundred two thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
702326 Seven hundred two thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
702327 Seven hundred two thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
702328 Seven hundred two thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
702329 Seven hundred two thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
702330 Seven hundred two thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
702331 Seven hundred two thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
702332 Seven hundred two thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
702333 Seven hundred two thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
702334 Seven hundred two thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
702335 Seven hundred two thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
702336 Seven hundred two thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
702337 Seven hundred two thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
702338 Seven hundred two thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
702339 Seven hundred two thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
702340 Seven hundred two thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
702341 Seven hundred two thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
702342 Seven hundred two thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
702343 Seven hundred two thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
702344 Seven hundred two thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
702345 Seven hundred two thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
702346 Seven hundred two thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
702347 Seven hundred two thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
702348 Seven hundred two thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
702349 Seven hundred two thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
702350 Seven hundred two thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
702351 Seven hundred two thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
702352 Seven hundred two thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
702353 Seven hundred two thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
702354 Seven hundred two thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
702355 Seven hundred two thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
702356 Seven hundred two thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
702357 Seven hundred two thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
702358 Seven hundred two thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
702359 Seven hundred two thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
702360 Seven hundred two thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
702361 Seven hundred two thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
702362 Seven hundred two thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
702363 Seven hundred two thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
702364 Seven hundred two thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
702365 Seven hundred two thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
702366 Seven hundred two thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
702367 Seven hundred two thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
702368 Seven hundred two thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
702369 Seven hundred two thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
702370 Seven hundred two thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
702371 Seven hundred two thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
702372 Seven hundred two thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
702373 Seven hundred two thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
702374 Seven hundred two thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
702375 Seven hundred two thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
702376 Seven hundred two thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
702377 Seven hundred two thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
702378 Seven hundred two thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
702379 Seven hundred two thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
702380 Seven hundred two thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
702381 Seven hundred two thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
702382 Seven hundred two thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
702383 Seven hundred two thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
702384 Seven hundred two thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
702385 Seven hundred two thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
702386 Seven hundred two thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
702387 Seven hundred two thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
702388 Seven hundred two thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
702389 Seven hundred two thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
702390 Seven hundred two thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
702391 Seven hundred two thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
702392 Seven hundred two thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
702393 Seven hundred two thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
702394 Seven hundred two thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
702395 Seven hundred two thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
702396 Seven hundred two thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
702397 Seven hundred two thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
702398 Seven hundred two thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
702399 Seven hundred two thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
702400 Seven hundred two thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 702301 ถึง 702400 (Seven hundred two thousand three hundred and one to Seven hundred two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน