วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 701501 ถึง 701600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 701501 ถึง 701600 (Seven hundred one thousand five hundred and one to Seven hundred one thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
701501 Seven hundred one thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
701502 Seven hundred one thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
701503 Seven hundred one thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
701504 Seven hundred one thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
701505 Seven hundred one thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
701506 Seven hundred one thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
701507 Seven hundred one thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
701508 Seven hundred one thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
701509 Seven hundred one thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
701510 Seven hundred one thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
701511 Seven hundred one thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
701512 Seven hundred one thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
701513 Seven hundred one thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
701514 Seven hundred one thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
701515 Seven hundred one thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
701516 Seven hundred one thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
701517 Seven hundred one thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
701518 Seven hundred one thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
701519 Seven hundred one thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
701520 Seven hundred one thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
701521 Seven hundred one thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
701522 Seven hundred one thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
701523 Seven hundred one thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
701524 Seven hundred one thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
701525 Seven hundred one thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
701526 Seven hundred one thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
701527 Seven hundred one thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
701528 Seven hundred one thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
701529 Seven hundred one thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
701530 Seven hundred one thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
701531 Seven hundred one thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
701532 Seven hundred one thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
701533 Seven hundred one thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
701534 Seven hundred one thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
701535 Seven hundred one thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
701536 Seven hundred one thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
701537 Seven hundred one thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
701538 Seven hundred one thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
701539 Seven hundred one thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
701540 Seven hundred one thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
701541 Seven hundred one thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
701542 Seven hundred one thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
701543 Seven hundred one thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
701544 Seven hundred one thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
701545 Seven hundred one thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
701546 Seven hundred one thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
701547 Seven hundred one thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
701548 Seven hundred one thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
701549 Seven hundred one thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
701550 Seven hundred one thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
701551 Seven hundred one thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
701552 Seven hundred one thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
701553 Seven hundred one thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
701554 Seven hundred one thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
701555 Seven hundred one thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
701556 Seven hundred one thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
701557 Seven hundred one thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
701558 Seven hundred one thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
701559 Seven hundred one thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
701560 Seven hundred one thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
701561 Seven hundred one thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
701562 Seven hundred one thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
701563 Seven hundred one thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
701564 Seven hundred one thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
701565 Seven hundred one thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
701566 Seven hundred one thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
701567 Seven hundred one thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
701568 Seven hundred one thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
701569 Seven hundred one thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
701570 Seven hundred one thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
701571 Seven hundred one thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
701572 Seven hundred one thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
701573 Seven hundred one thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
701574 Seven hundred one thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
701575 Seven hundred one thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
701576 Seven hundred one thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
701577 Seven hundred one thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
701578 Seven hundred one thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
701579 Seven hundred one thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
701580 Seven hundred one thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
701581 Seven hundred one thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
701582 Seven hundred one thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
701583 Seven hundred one thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
701584 Seven hundred one thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
701585 Seven hundred one thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
701586 Seven hundred one thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
701587 Seven hundred one thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
701588 Seven hundred one thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
701589 Seven hundred one thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
701590 Seven hundred one thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
701591 Seven hundred one thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
701592 Seven hundred one thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
701593 Seven hundred one thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
701594 Seven hundred one thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
701595 Seven hundred one thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
701596 Seven hundred one thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
701597 Seven hundred one thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
701598 Seven hundred one thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
701599 Seven hundred one thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
701600 Seven hundred one thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 701501 ถึง 701600 (Seven hundred one thousand five hundred and one to Seven hundred one thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน