วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 701201 ถึง 701300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 701201 ถึง 701300 (Seven hundred one thousand two hundred and one to Seven hundred one thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
701201 Seven hundred one thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
701202 Seven hundred one thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
701203 Seven hundred one thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
701204 Seven hundred one thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
701205 Seven hundred one thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
701206 Seven hundred one thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก
701207 Seven hundred one thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
701208 Seven hundred one thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
701209 Seven hundred one thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
701210 Seven hundred one thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
701211 Seven hundred one thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
701212 Seven hundred one thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
701213 Seven hundred one thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
701214 Seven hundred one thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
701215 Seven hundred one thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
701216 Seven hundred one thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
701217 Seven hundred one thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
701218 Seven hundred one thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
701219 Seven hundred one thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
701220 Seven hundred one thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
701221 Seven hundred one thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
701222 Seven hundred one thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
701223 Seven hundred one thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
701224 Seven hundred one thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
701225 Seven hundred one thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
701226 Seven hundred one thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
701227 Seven hundred one thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
701228 Seven hundred one thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
701229 Seven hundred one thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
701230 Seven hundred one thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
701231 Seven hundred one thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
701232 Seven hundred one thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
701233 Seven hundred one thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
701234 Seven hundred one thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
701235 Seven hundred one thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
701236 Seven hundred one thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
701237 Seven hundred one thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
701238 Seven hundred one thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
701239 Seven hundred one thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
701240 Seven hundred one thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
701241 Seven hundred one thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
701242 Seven hundred one thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
701243 Seven hundred one thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
701244 Seven hundred one thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
701245 Seven hundred one thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
701246 Seven hundred one thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
701247 Seven hundred one thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
701248 Seven hundred one thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
701249 Seven hundred one thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
701250 Seven hundred one thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
701251 Seven hundred one thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
701252 Seven hundred one thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
701253 Seven hundred one thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
701254 Seven hundred one thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
701255 Seven hundred one thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
701256 Seven hundred one thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
701257 Seven hundred one thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
701258 Seven hundred one thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
701259 Seven hundred one thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
701260 Seven hundred one thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
701261 Seven hundred one thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
701262 Seven hundred one thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
701263 Seven hundred one thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
701264 Seven hundred one thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
701265 Seven hundred one thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
701266 Seven hundred one thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
701267 Seven hundred one thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
701268 Seven hundred one thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
701269 Seven hundred one thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
701270 Seven hundred one thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
701271 Seven hundred one thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
701272 Seven hundred one thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
701273 Seven hundred one thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
701274 Seven hundred one thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
701275 Seven hundred one thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
701276 Seven hundred one thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
701277 Seven hundred one thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
701278 Seven hundred one thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
701279 Seven hundred one thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
701280 Seven hundred one thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
701281 Seven hundred one thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
701282 Seven hundred one thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
701283 Seven hundred one thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
701284 Seven hundred one thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
701285 Seven hundred one thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
701286 Seven hundred one thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
701287 Seven hundred one thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
701288 Seven hundred one thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
701289 Seven hundred one thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
701290 Seven hundred one thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
701291 Seven hundred one thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
701292 Seven hundred one thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
701293 Seven hundred one thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
701294 Seven hundred one thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
701295 Seven hundred one thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
701296 Seven hundred one thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
701297 Seven hundred one thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
701298 Seven hundred one thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
701299 Seven hundred one thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
701300 Seven hundred one thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 701201 ถึง 701300 (Seven hundred one thousand two hundred and one to Seven hundred one thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน