วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 701001 ถึง 701100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 701001 ถึง 701100 (Seven hundred one thousand and one to Seven hundred one thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
701001 Seven hundred one thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
701002 Seven hundred one thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง
701003 Seven hundred one thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม
701004 Seven hundred one thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่
701005 Seven hundred one thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า
701006 Seven hundred one thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก
701007 Seven hundred one thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
701008 Seven hundred one thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด
701009 Seven hundred one thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า
701010 Seven hundred one thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ
701011 Seven hundred one thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
701012 Seven hundred one thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
701013 Seven hundred one thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
701014 Seven hundred one thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
701015 Seven hundred one thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
701016 Seven hundred one thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
701017 Seven hundred one thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
701018 Seven hundred one thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
701019 Seven hundred one thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
701020 Seven hundred one thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
701021 Seven hundred one thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
701022 Seven hundred one thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
701023 Seven hundred one thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
701024 Seven hundred one thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
701025 Seven hundred one thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
701026 Seven hundred one thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
701027 Seven hundred one thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
701028 Seven hundred one thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
701029 Seven hundred one thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
701030 Seven hundred one thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
701031 Seven hundred one thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
701032 Seven hundred one thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
701033 Seven hundred one thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
701034 Seven hundred one thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
701035 Seven hundred one thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
701036 Seven hundred one thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
701037 Seven hundred one thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
701038 Seven hundred one thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
701039 Seven hundred one thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
701040 Seven hundred one thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
701041 Seven hundred one thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
701042 Seven hundred one thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
701043 Seven hundred one thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
701044 Seven hundred one thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
701045 Seven hundred one thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
701046 Seven hundred one thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
701047 Seven hundred one thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
701048 Seven hundred one thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
701049 Seven hundred one thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
701050 Seven hundred one thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
701051 Seven hundred one thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
701052 Seven hundred one thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
701053 Seven hundred one thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
701054 Seven hundred one thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
701055 Seven hundred one thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
701056 Seven hundred one thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
701057 Seven hundred one thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
701058 Seven hundred one thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
701059 Seven hundred one thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
701060 Seven hundred one thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
701061 Seven hundred one thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
701062 Seven hundred one thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
701063 Seven hundred one thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
701064 Seven hundred one thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
701065 Seven hundred one thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
701066 Seven hundred one thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
701067 Seven hundred one thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
701068 Seven hundred one thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
701069 Seven hundred one thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
701070 Seven hundred one thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
701071 Seven hundred one thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
701072 Seven hundred one thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
701073 Seven hundred one thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
701074 Seven hundred one thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
701075 Seven hundred one thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
701076 Seven hundred one thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
701077 Seven hundred one thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
701078 Seven hundred one thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
701079 Seven hundred one thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
701080 Seven hundred one thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
701081 Seven hundred one thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
701082 Seven hundred one thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
701083 Seven hundred one thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
701084 Seven hundred one thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
701085 Seven hundred one thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
701086 Seven hundred one thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
701087 Seven hundred one thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
701088 Seven hundred one thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
701089 Seven hundred one thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
701090 Seven hundred one thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
701091 Seven hundred one thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
701092 Seven hundred one thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
701093 Seven hundred one thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
701094 Seven hundred one thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
701095 Seven hundred one thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
701096 Seven hundred one thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
701097 Seven hundred one thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
701098 Seven hundred one thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
701099 Seven hundred one thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
701100 Seven hundred one thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 701001 ถึง 701100 (Seven hundred one thousand and one to Seven hundred one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน