วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 701 ถึง 800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 701 ถึง 800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 701 ถึง 800 (Seven hundred and one to Eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
701 Seven hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
702 Seven hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​ร้อย​สอง
703 Seven hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​ร้อย​สาม
704 Seven hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​ร้อย​สี่
705 Seven hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​ร้อย​ห้า
706 Seven hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​ร้อย​หก
707 Seven hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
708 Seven hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​ร้อย​แปด
709 Seven hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​ร้อย​เก้า
710 Seven hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​ร้อย​สิบ
711 Seven hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
712 Seven hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
713 Seven hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
714 Seven hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
715 Seven hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
716 Seven hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
717 Seven hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
718 Seven hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
719 Seven hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
720 Seven hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
721 Seven hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
722 Seven hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
723 Seven hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
724 Seven hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
725 Seven hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
726 Seven hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
727 Seven hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
728 Seven hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
729 Seven hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
730 Seven hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
731 Seven hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
732 Seven hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
733 Seven hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
734 Seven hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
735 Seven hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
736 Seven hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
737 Seven hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
738 Seven hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
739 Seven hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
740 Seven hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
741 Seven hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
742 Seven hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
743 Seven hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
744 Seven hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
745 Seven hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
746 Seven hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
747 Seven hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
748 Seven hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
749 Seven hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
750 Seven hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
751 Seven hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
752 Seven hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
753 Seven hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
754 Seven hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
755 Seven hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
756 Seven hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
757 Seven hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
758 Seven hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
759 Seven hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
760 Seven hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
761 Seven hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
762 Seven hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
763 Seven hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
764 Seven hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
765 Seven hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
766 Seven hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
767 Seven hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
768 Seven hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
769 Seven hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
770 Seven hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
771 Seven hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
772 Seven hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
773 Seven hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
774 Seven hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
775 Seven hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
776 Seven hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
777 Seven hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
778 Seven hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
779 Seven hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
780 Seven hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
781 Seven hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
782 Seven hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
783 Seven hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
784 Seven hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
785 Seven hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
786 Seven hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
787 Seven hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
788 Seven hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
789 Seven hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
790 Seven hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
791 Seven hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
792 Seven hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
793 Seven hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
794 Seven hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
795 Seven hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
796 Seven hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
797 Seven hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
798 Seven hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
799 Seven hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
800 Eight hundredเอท ฮันเดรด แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 701 ถึง 800 (Seven hundred and one to Eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 601-700, 501-600, 401-500, 301-400, 201-300, 101-200, 1-100