วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 700901 ถึง 701000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700901 ถึง 701000 (Seven hundred thousand nine hundred and one to Seven hundred one thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
700901 Seven hundred thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
700902 Seven hundred thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สอง
700903 Seven hundred thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม
700904 Seven hundred thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่
700905 Seven hundred thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า
700906 Seven hundred thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก
700907 Seven hundred thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
700908 Seven hundred thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด
700909 Seven hundred thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า
700910 Seven hundred thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ
700911 Seven hundred thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
700912 Seven hundred thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
700913 Seven hundred thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
700914 Seven hundred thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
700915 Seven hundred thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
700916 Seven hundred thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
700917 Seven hundred thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
700918 Seven hundred thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
700919 Seven hundred thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
700920 Seven hundred thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
700921 Seven hundred thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
700922 Seven hundred thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
700923 Seven hundred thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
700924 Seven hundred thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
700925 Seven hundred thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
700926 Seven hundred thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
700927 Seven hundred thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
700928 Seven hundred thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
700929 Seven hundred thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
700930 Seven hundred thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
700931 Seven hundred thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
700932 Seven hundred thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
700933 Seven hundred thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
700934 Seven hundred thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
700935 Seven hundred thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
700936 Seven hundred thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
700937 Seven hundred thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
700938 Seven hundred thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
700939 Seven hundred thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
700940 Seven hundred thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
700941 Seven hundred thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
700942 Seven hundred thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
700943 Seven hundred thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
700944 Seven hundred thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
700945 Seven hundred thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
700946 Seven hundred thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
700947 Seven hundred thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
700948 Seven hundred thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
700949 Seven hundred thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
700950 Seven hundred thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
700951 Seven hundred thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
700952 Seven hundred thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
700953 Seven hundred thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
700954 Seven hundred thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
700955 Seven hundred thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
700956 Seven hundred thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
700957 Seven hundred thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
700958 Seven hundred thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
700959 Seven hundred thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
700960 Seven hundred thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
700961 Seven hundred thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
700962 Seven hundred thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
700963 Seven hundred thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
700964 Seven hundred thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
700965 Seven hundred thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
700966 Seven hundred thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
700967 Seven hundred thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
700968 Seven hundred thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
700969 Seven hundred thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
700970 Seven hundred thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
700971 Seven hundred thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
700972 Seven hundred thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
700973 Seven hundred thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
700974 Seven hundred thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
700975 Seven hundred thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
700976 Seven hundred thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
700977 Seven hundred thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
700978 Seven hundred thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
700979 Seven hundred thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
700980 Seven hundred thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
700981 Seven hundred thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
700982 Seven hundred thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
700983 Seven hundred thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
700984 Seven hundred thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
700985 Seven hundred thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
700986 Seven hundred thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
700987 Seven hundred thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
700988 Seven hundred thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
700989 Seven hundred thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
700990 Seven hundred thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
700991 Seven hundred thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
700992 Seven hundred thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
700993 Seven hundred thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
700994 Seven hundred thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
700995 Seven hundred thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
700996 Seven hundred thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
700997 Seven hundred thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
700998 Seven hundred thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
700999 Seven hundred thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
701000 Seven hundred one thousandเซฟเวิน ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700901 ถึง 701000 (Seven hundred thousand nine hundred and one to Seven hundred one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน