วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 700801 ถึง 700900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700801 ถึง 700900 (Seven hundred thousand eight hundred and one to Seven hundred thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
700801 Seven hundred thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
700802 Seven hundred thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สอง
700803 Seven hundred thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม
700804 Seven hundred thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่
700805 Seven hundred thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า
700806 Seven hundred thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก
700807 Seven hundred thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด
700808 Seven hundred thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด
700809 Seven hundred thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า
700810 Seven hundred thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ
700811 Seven hundred thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
700812 Seven hundred thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
700813 Seven hundred thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
700814 Seven hundred thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
700815 Seven hundred thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
700816 Seven hundred thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
700817 Seven hundred thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
700818 Seven hundred thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
700819 Seven hundred thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
700820 Seven hundred thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
700821 Seven hundred thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
700822 Seven hundred thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
700823 Seven hundred thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
700824 Seven hundred thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
700825 Seven hundred thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
700826 Seven hundred thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
700827 Seven hundred thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
700828 Seven hundred thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
700829 Seven hundred thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
700830 Seven hundred thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
700831 Seven hundred thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
700832 Seven hundred thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
700833 Seven hundred thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
700834 Seven hundred thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
700835 Seven hundred thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
700836 Seven hundred thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
700837 Seven hundred thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
700838 Seven hundred thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
700839 Seven hundred thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
700840 Seven hundred thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
700841 Seven hundred thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
700842 Seven hundred thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
700843 Seven hundred thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
700844 Seven hundred thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
700845 Seven hundred thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
700846 Seven hundred thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
700847 Seven hundred thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
700848 Seven hundred thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
700849 Seven hundred thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
700850 Seven hundred thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
700851 Seven hundred thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
700852 Seven hundred thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
700853 Seven hundred thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
700854 Seven hundred thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
700855 Seven hundred thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
700856 Seven hundred thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
700857 Seven hundred thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
700858 Seven hundred thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
700859 Seven hundred thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
700860 Seven hundred thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
700861 Seven hundred thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
700862 Seven hundred thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
700863 Seven hundred thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
700864 Seven hundred thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
700865 Seven hundred thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
700866 Seven hundred thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
700867 Seven hundred thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
700868 Seven hundred thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
700869 Seven hundred thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
700870 Seven hundred thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
700871 Seven hundred thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
700872 Seven hundred thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
700873 Seven hundred thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
700874 Seven hundred thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
700875 Seven hundred thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
700876 Seven hundred thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
700877 Seven hundred thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
700878 Seven hundred thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
700879 Seven hundred thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
700880 Seven hundred thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
700881 Seven hundred thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
700882 Seven hundred thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
700883 Seven hundred thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
700884 Seven hundred thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
700885 Seven hundred thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
700886 Seven hundred thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
700887 Seven hundred thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
700888 Seven hundred thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
700889 Seven hundred thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
700890 Seven hundred thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
700891 Seven hundred thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
700892 Seven hundred thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
700893 Seven hundred thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
700894 Seven hundred thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
700895 Seven hundred thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
700896 Seven hundred thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
700897 Seven hundred thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
700898 Seven hundred thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
700899 Seven hundred thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
700900 Seven hundred thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700801 ถึง 700900 (Seven hundred thousand eight hundred and one to Seven hundred thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน