วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 700701 ถึง 700800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700701 ถึง 700800 (Seven hundred thousand seven hundred and one to Seven hundred thousand eight hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
700701 Seven hundred thousand seven hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
700702 Seven hundred thousand seven hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สอง
700703 Seven hundred thousand seven hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม
700704 Seven hundred thousand seven hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่
700705 Seven hundred thousand seven hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
700706 Seven hundred thousand seven hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก
700707 Seven hundred thousand seven hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
700708 Seven hundred thousand seven hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด
700709 Seven hundred thousand seven hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
700710 Seven hundred thousand seven hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
700711 Seven hundred thousand seven hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
700712 Seven hundred thousand seven hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
700713 Seven hundred thousand seven hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
700714 Seven hundred thousand seven hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
700715 Seven hundred thousand seven hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
700716 Seven hundred thousand seven hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
700717 Seven hundred thousand seven hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
700718 Seven hundred thousand seven hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
700719 Seven hundred thousand seven hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
700720 Seven hundred thousand seven hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
700721 Seven hundred thousand seven hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
700722 Seven hundred thousand seven hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
700723 Seven hundred thousand seven hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
700724 Seven hundred thousand seven hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
700725 Seven hundred thousand seven hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
700726 Seven hundred thousand seven hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
700727 Seven hundred thousand seven hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
700728 Seven hundred thousand seven hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
700729 Seven hundred thousand seven hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
700730 Seven hundred thousand seven hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
700731 Seven hundred thousand seven hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
700732 Seven hundred thousand seven hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
700733 Seven hundred thousand seven hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
700734 Seven hundred thousand seven hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
700735 Seven hundred thousand seven hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
700736 Seven hundred thousand seven hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
700737 Seven hundred thousand seven hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
700738 Seven hundred thousand seven hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
700739 Seven hundred thousand seven hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
700740 Seven hundred thousand seven hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
700741 Seven hundred thousand seven hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
700742 Seven hundred thousand seven hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
700743 Seven hundred thousand seven hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
700744 Seven hundred thousand seven hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
700745 Seven hundred thousand seven hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
700746 Seven hundred thousand seven hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
700747 Seven hundred thousand seven hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
700748 Seven hundred thousand seven hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
700749 Seven hundred thousand seven hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
700750 Seven hundred thousand seven hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
700751 Seven hundred thousand seven hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
700752 Seven hundred thousand seven hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
700753 Seven hundred thousand seven hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
700754 Seven hundred thousand seven hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
700755 Seven hundred thousand seven hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
700756 Seven hundred thousand seven hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
700757 Seven hundred thousand seven hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
700758 Seven hundred thousand seven hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
700759 Seven hundred thousand seven hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
700760 Seven hundred thousand seven hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
700761 Seven hundred thousand seven hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
700762 Seven hundred thousand seven hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
700763 Seven hundred thousand seven hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
700764 Seven hundred thousand seven hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
700765 Seven hundred thousand seven hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
700766 Seven hundred thousand seven hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
700767 Seven hundred thousand seven hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
700768 Seven hundred thousand seven hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
700769 Seven hundred thousand seven hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
700770 Seven hundred thousand seven hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
700771 Seven hundred thousand seven hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
700772 Seven hundred thousand seven hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
700773 Seven hundred thousand seven hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
700774 Seven hundred thousand seven hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
700775 Seven hundred thousand seven hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
700776 Seven hundred thousand seven hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
700777 Seven hundred thousand seven hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
700778 Seven hundred thousand seven hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
700779 Seven hundred thousand seven hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
700780 Seven hundred thousand seven hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
700781 Seven hundred thousand seven hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
700782 Seven hundred thousand seven hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
700783 Seven hundred thousand seven hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
700784 Seven hundred thousand seven hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
700785 Seven hundred thousand seven hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
700786 Seven hundred thousand seven hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
700787 Seven hundred thousand seven hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
700788 Seven hundred thousand seven hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
700789 Seven hundred thousand seven hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
700790 Seven hundred thousand seven hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
700791 Seven hundred thousand seven hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
700792 Seven hundred thousand seven hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
700793 Seven hundred thousand seven hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
700794 Seven hundred thousand seven hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
700795 Seven hundred thousand seven hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
700796 Seven hundred thousand seven hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
700797 Seven hundred thousand seven hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
700798 Seven hundred thousand seven hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
700799 Seven hundred thousand seven hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
700800 Seven hundred thousand eight hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700701 ถึง 700800 (Seven hundred thousand seven hundred and one to Seven hundred thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน