วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 700601 ถึง 700700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700601 ถึง 700700 (Seven hundred thousand six hundred and one to Seven hundred thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
700601 Seven hundred thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หนึ่ง
700602 Seven hundred thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สอง
700603 Seven hundred thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม
700604 Seven hundred thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่
700605 Seven hundred thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า
700606 Seven hundred thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก
700607 Seven hundred thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด
700608 Seven hundred thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด
700609 Seven hundred thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า
700610 Seven hundred thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ
700611 Seven hundred thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
700612 Seven hundred thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
700613 Seven hundred thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
700614 Seven hundred thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
700615 Seven hundred thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
700616 Seven hundred thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ​หก
700617 Seven hundred thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
700618 Seven hundred thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
700619 Seven hundred thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
700620 Seven hundred thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
700621 Seven hundred thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
700622 Seven hundred thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
700623 Seven hundred thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
700624 Seven hundred thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
700625 Seven hundred thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
700626 Seven hundred thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
700627 Seven hundred thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
700628 Seven hundred thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
700629 Seven hundred thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
700630 Seven hundred thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
700631 Seven hundred thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
700632 Seven hundred thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
700633 Seven hundred thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
700634 Seven hundred thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
700635 Seven hundred thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
700636 Seven hundred thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
700637 Seven hundred thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
700638 Seven hundred thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
700639 Seven hundred thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
700640 Seven hundred thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
700641 Seven hundred thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
700642 Seven hundred thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
700643 Seven hundred thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
700644 Seven hundred thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
700645 Seven hundred thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
700646 Seven hundred thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
700647 Seven hundred thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
700648 Seven hundred thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
700649 Seven hundred thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
700650 Seven hundred thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
700651 Seven hundred thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
700652 Seven hundred thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
700653 Seven hundred thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
700654 Seven hundred thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
700655 Seven hundred thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
700656 Seven hundred thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
700657 Seven hundred thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
700658 Seven hundred thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
700659 Seven hundred thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
700660 Seven hundred thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ
700661 Seven hundred thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
700662 Seven hundred thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
700663 Seven hundred thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
700664 Seven hundred thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
700665 Seven hundred thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
700666 Seven hundred thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
700667 Seven hundred thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
700668 Seven hundred thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
700669 Seven hundred thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
700670 Seven hundred thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
700671 Seven hundred thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
700672 Seven hundred thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
700673 Seven hundred thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
700674 Seven hundred thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
700675 Seven hundred thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
700676 Seven hundred thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
700677 Seven hundred thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
700678 Seven hundred thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
700679 Seven hundred thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
700680 Seven hundred thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
700681 Seven hundred thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
700682 Seven hundred thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
700683 Seven hundred thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
700684 Seven hundred thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
700685 Seven hundred thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
700686 Seven hundred thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
700687 Seven hundred thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
700688 Seven hundred thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
700689 Seven hundred thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
700690 Seven hundred thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
700691 Seven hundred thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
700692 Seven hundred thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
700693 Seven hundred thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
700694 Seven hundred thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
700695 Seven hundred thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
700696 Seven hundred thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
700697 Seven hundred thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
700698 Seven hundred thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
700699 Seven hundred thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
700700 Seven hundred thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700601 ถึง 700700 (Seven hundred thousand six hundred and one to Seven hundred thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน