วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 700201 ถึง 700300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700201 ถึง 700300 (Seven hundred thousand two hundred and one to Seven hundred thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
700201 Seven hundred thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
700202 Seven hundred thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สอง
700203 Seven hundred thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม
700204 Seven hundred thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่
700205 Seven hundred thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า
700206 Seven hundred thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก
700207 Seven hundred thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด
700208 Seven hundred thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด
700209 Seven hundred thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า
700210 Seven hundred thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ
700211 Seven hundred thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
700212 Seven hundred thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
700213 Seven hundred thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
700214 Seven hundred thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
700215 Seven hundred thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
700216 Seven hundred thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
700217 Seven hundred thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
700218 Seven hundred thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
700219 Seven hundred thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
700220 Seven hundred thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
700221 Seven hundred thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
700222 Seven hundred thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
700223 Seven hundred thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
700224 Seven hundred thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
700225 Seven hundred thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
700226 Seven hundred thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
700227 Seven hundred thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
700228 Seven hundred thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
700229 Seven hundred thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
700230 Seven hundred thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
700231 Seven hundred thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
700232 Seven hundred thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
700233 Seven hundred thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
700234 Seven hundred thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
700235 Seven hundred thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
700236 Seven hundred thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
700237 Seven hundred thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
700238 Seven hundred thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
700239 Seven hundred thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
700240 Seven hundred thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
700241 Seven hundred thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
700242 Seven hundred thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
700243 Seven hundred thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
700244 Seven hundred thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
700245 Seven hundred thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
700246 Seven hundred thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
700247 Seven hundred thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
700248 Seven hundred thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
700249 Seven hundred thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
700250 Seven hundred thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
700251 Seven hundred thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
700252 Seven hundred thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
700253 Seven hundred thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
700254 Seven hundred thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
700255 Seven hundred thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
700256 Seven hundred thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
700257 Seven hundred thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
700258 Seven hundred thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
700259 Seven hundred thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
700260 Seven hundred thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
700261 Seven hundred thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
700262 Seven hundred thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
700263 Seven hundred thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
700264 Seven hundred thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
700265 Seven hundred thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
700266 Seven hundred thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
700267 Seven hundred thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
700268 Seven hundred thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
700269 Seven hundred thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
700270 Seven hundred thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
700271 Seven hundred thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
700272 Seven hundred thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
700273 Seven hundred thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
700274 Seven hundred thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
700275 Seven hundred thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
700276 Seven hundred thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
700277 Seven hundred thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
700278 Seven hundred thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
700279 Seven hundred thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
700280 Seven hundred thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
700281 Seven hundred thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
700282 Seven hundred thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
700283 Seven hundred thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
700284 Seven hundred thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
700285 Seven hundred thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
700286 Seven hundred thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
700287 Seven hundred thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
700288 Seven hundred thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
700289 Seven hundred thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
700290 Seven hundred thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
700291 Seven hundred thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
700292 Seven hundred thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
700293 Seven hundred thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
700294 Seven hundred thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
700295 Seven hundred thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
700296 Seven hundred thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
700297 Seven hundred thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
700298 Seven hundred thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
700299 Seven hundred thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
700300 Seven hundred thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 700201 ถึง 700300 (Seven hundred thousand two hundred and one to Seven hundred thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน