วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7001 ถึง 7100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7001 ถึง 7100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7001 ถึง 7100 (Seven thousand and one to Seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7001 Seven thousand and oneเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง
7002 Seven thousand and twoเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​สอง
7003 Seven thousand and threeเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​สาม
7004 Seven thousand and fourเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่
7005 Seven thousand and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า
7006 Seven thousand and sixเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก
7007 Seven thousand and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด
7008 Seven thousand and eightเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​แปด
7009 Seven thousand and nineเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า
7010 Seven thousand and tenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​สิบ
7011 Seven thousand and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
7012 Seven thousand and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
7013 Seven thousand and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
7014 Seven thousand and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
7015 Seven thousand and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
7016 Seven thousand and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​สิบ​หก
7017 Seven thousand and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
7018 Seven thousand and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
7019 Seven thousand and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
7020 Seven thousand and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
7021 Seven thousand and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
7022 Seven thousand and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
7023 Seven thousand and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
7024 Seven thousand and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
7025 Seven thousand and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
7026 Seven thousand and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
7027 Seven thousand and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
7028 Seven thousand and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
7029 Seven thousand and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
7030 Seven thousand and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
7031 Seven thousand and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
7032 Seven thousand and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
7033 Seven thousand and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
7034 Seven thousand and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
7035 Seven thousand and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
7036 Seven thousand and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
7037 Seven thousand and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
7038 Seven thousand and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
7039 Seven thousand and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
7040 Seven thousand and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
7041 Seven thousand and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
7042 Seven thousand and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
7043 Seven thousand and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
7044 Seven thousand and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
7045 Seven thousand and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
7046 Seven thousand and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
7047 Seven thousand and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
7048 Seven thousand and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
7049 Seven thousand and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
7050 Seven thousand and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
7051 Seven thousand and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
7052 Seven thousand and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
7053 Seven thousand and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
7054 Seven thousand and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
7055 Seven thousand and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
7056 Seven thousand and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
7057 Seven thousand and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
7058 Seven thousand and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
7059 Seven thousand and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
7060 Seven thousand and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​หก​สิบ
7061 Seven thousand and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
7062 Seven thousand and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
7063 Seven thousand and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
7064 Seven thousand and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
7065 Seven thousand and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
7066 Seven thousand and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
7067 Seven thousand and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
7068 Seven thousand and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
7069 Seven thousand and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
7070 Seven thousand and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
7071 Seven thousand and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7072 Seven thousand and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
7073 Seven thousand and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
7074 Seven thousand and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
7075 Seven thousand and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
7076 Seven thousand and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
7077 Seven thousand and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7078 Seven thousand and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
7079 Seven thousand and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
7080 Seven thousand and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
7081 Seven thousand and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
7082 Seven thousand and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
7083 Seven thousand and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
7084 Seven thousand and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
7085 Seven thousand and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
7086 Seven thousand and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
7087 Seven thousand and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
7088 Seven thousand and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
7089 Seven thousand and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
7090 Seven thousand and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
7091 Seven thousand and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
7092 Seven thousand and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
7093 Seven thousand and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
7094 Seven thousand and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
7095 Seven thousand and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
7096 Seven thousand and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
7097 Seven thousand and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
7098 Seven thousand and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
7099 Seven thousand and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
7100 Seven thousand one hundredเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7001 ถึง 7100 (Seven thousand and one to Seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7101-7200, 7201-7300, 7301-7400, 7401-7500, 7501-7600, 7601-7700, 7701-7800, 7801-7900, 7901-8000, 8001-8100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6901-7000, 6801-6900, 6701-6800, 6601-6700, 6501-6600, 6401-6500, 6301-6400, 6201-6300, 6101-6200, 6001-6100