วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6901 ถึง 7000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6901 ถึง 7000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6901 ถึง 7000 (Six thousand nine hundred and one to Seven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6901 Six thousand nine hundred and oneซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
6902 Six thousand nine hundred and twoซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
6903 Six thousand nine hundred and threeซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
6904 Six thousand nine hundred and fourซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
6905 Six thousand nine hundred and fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
6906 Six thousand nine hundred and sixซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
6907 Six thousand nine hundred and sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
6908 Six thousand nine hundred and eightซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
6909 Six thousand nine hundred and nineซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
6910 Six thousand nine hundred and tenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
6911 Six thousand nine hundred and elevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
6912 Six thousand nine hundred and twelveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
6913 Six thousand nine hundred and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
6914 Six thousand nine hundred and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
6915 Six thousand nine hundred and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
6916 Six thousand nine hundred and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
6917 Six thousand nine hundred and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
6918 Six thousand nine hundred and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
6919 Six thousand nine hundred and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
6920 Six thousand nine hundred and twentyซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
6921 Six thousand nine hundred and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
6922 Six thousand nine hundred and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
6923 Six thousand nine hundred and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
6924 Six thousand nine hundred and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
6925 Six thousand nine hundred and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
6926 Six thousand nine hundred and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
6927 Six thousand nine hundred and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
6928 Six thousand nine hundred and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
6929 Six thousand nine hundred and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
6930 Six thousand nine hundred and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
6931 Six thousand nine hundred and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
6932 Six thousand nine hundred and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
6933 Six thousand nine hundred and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
6934 Six thousand nine hundred and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
6935 Six thousand nine hundred and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
6936 Six thousand nine hundred and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
6937 Six thousand nine hundred and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
6938 Six thousand nine hundred and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
6939 Six thousand nine hundred and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
6940 Six thousand nine hundred and fortyซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
6941 Six thousand nine hundred and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
6942 Six thousand nine hundred and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
6943 Six thousand nine hundred and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
6944 Six thousand nine hundred and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
6945 Six thousand nine hundred and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
6946 Six thousand nine hundred and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
6947 Six thousand nine hundred and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
6948 Six thousand nine hundred and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
6949 Six thousand nine hundred and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
6950 Six thousand nine hundred and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
6951 Six thousand nine hundred and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
6952 Six thousand nine hundred and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
6953 Six thousand nine hundred and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
6954 Six thousand nine hundred and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
6955 Six thousand nine hundred and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
6956 Six thousand nine hundred and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
6957 Six thousand nine hundred and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
6958 Six thousand nine hundred and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
6959 Six thousand nine hundred and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
6960 Six thousand nine hundred and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
6961 Six thousand nine hundred and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
6962 Six thousand nine hundred and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
6963 Six thousand nine hundred and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
6964 Six thousand nine hundred and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
6965 Six thousand nine hundred and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
6966 Six thousand nine hundred and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
6967 Six thousand nine hundred and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
6968 Six thousand nine hundred and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
6969 Six thousand nine hundred and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
6970 Six thousand nine hundred and seventyซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
6971 Six thousand nine hundred and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6972 Six thousand nine hundred and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
6973 Six thousand nine hundred and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
6974 Six thousand nine hundred and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
6975 Six thousand nine hundred and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
6976 Six thousand nine hundred and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
6977 Six thousand nine hundred and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6978 Six thousand nine hundred and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
6979 Six thousand nine hundred and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
6980 Six thousand nine hundred and eightyซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
6981 Six thousand nine hundred and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
6982 Six thousand nine hundred and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
6983 Six thousand nine hundred and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
6984 Six thousand nine hundred and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
6985 Six thousand nine hundred and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
6986 Six thousand nine hundred and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
6987 Six thousand nine hundred and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
6988 Six thousand nine hundred and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
6989 Six thousand nine hundred and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
6990 Six thousand nine hundred and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
6991 Six thousand nine hundred and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
6992 Six thousand nine hundred and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
6993 Six thousand nine hundred and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
6994 Six thousand nine hundred and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
6995 Six thousand nine hundred and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
6996 Six thousand nine hundred and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
6997 Six thousand nine hundred and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
6998 Six thousand nine hundred and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
6999 Six thousand nine hundred and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
7000 Seven thousandเซฟเวิน เธาซันด์ เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6901 ถึง 7000 (Six thousand nine hundred and one to Seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7001-7100, 7101-7200, 7201-7300, 7301-7400, 7401-7500, 7501-7600, 7601-7700, 7701-7800, 7801-7900, 7901-8000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6801-6900, 6701-6800, 6601-6700, 6501-6600, 6401-6500, 6301-6400, 6201-6300, 6101-6200, 6001-6100, 5901-6000