วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6801 ถึง 6900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6801 ถึง 6900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6801 ถึง 6900 (Six thousand eight hundred and one to Six thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6801 Six thousand eight hundred and oneซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
6802 Six thousand eight hundred and twoซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​พัน​แปด​ร้อย​สอง
6803 Six thousand eight hundred and threeซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม
6804 Six thousand eight hundred and fourซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่
6805 Six thousand eight hundred and fiveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
6806 Six thousand eight hundred and sixซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​หก
6807 Six thousand eight hundred and sevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
6808 Six thousand eight hundred and eightซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด
6809 Six thousand eight hundred and nineซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
6810 Six thousand eight hundred and tenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
6811 Six thousand eight hundred and elevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
6812 Six thousand eight hundred and twelveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
6813 Six thousand eight hundred and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
6814 Six thousand eight hundred and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
6815 Six thousand eight hundred and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
6816 Six thousand eight hundred and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
6817 Six thousand eight hundred and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
6818 Six thousand eight hundred and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
6819 Six thousand eight hundred and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
6820 Six thousand eight hundred and twentyซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
6821 Six thousand eight hundred and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
6822 Six thousand eight hundred and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
6823 Six thousand eight hundred and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
6824 Six thousand eight hundred and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
6825 Six thousand eight hundred and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
6826 Six thousand eight hundred and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
6827 Six thousand eight hundred and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
6828 Six thousand eight hundred and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
6829 Six thousand eight hundred and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
6830 Six thousand eight hundred and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
6831 Six thousand eight hundred and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
6832 Six thousand eight hundred and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
6833 Six thousand eight hundred and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
6834 Six thousand eight hundred and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
6835 Six thousand eight hundred and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
6836 Six thousand eight hundred and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
6837 Six thousand eight hundred and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
6838 Six thousand eight hundred and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
6839 Six thousand eight hundred and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
6840 Six thousand eight hundred and fortyซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
6841 Six thousand eight hundred and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
6842 Six thousand eight hundred and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
6843 Six thousand eight hundred and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
6844 Six thousand eight hundred and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
6845 Six thousand eight hundred and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
6846 Six thousand eight hundred and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
6847 Six thousand eight hundred and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
6848 Six thousand eight hundred and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
6849 Six thousand eight hundred and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
6850 Six thousand eight hundred and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
6851 Six thousand eight hundred and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
6852 Six thousand eight hundred and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
6853 Six thousand eight hundred and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
6854 Six thousand eight hundred and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
6855 Six thousand eight hundred and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
6856 Six thousand eight hundred and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
6857 Six thousand eight hundred and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
6858 Six thousand eight hundred and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
6859 Six thousand eight hundred and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
6860 Six thousand eight hundred and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
6861 Six thousand eight hundred and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
6862 Six thousand eight hundred and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
6863 Six thousand eight hundred and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
6864 Six thousand eight hundred and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
6865 Six thousand eight hundred and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
6866 Six thousand eight hundred and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
6867 Six thousand eight hundred and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
6868 Six thousand eight hundred and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
6869 Six thousand eight hundred and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
6870 Six thousand eight hundred and seventyซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
6871 Six thousand eight hundred and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6872 Six thousand eight hundred and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
6873 Six thousand eight hundred and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
6874 Six thousand eight hundred and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
6875 Six thousand eight hundred and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
6876 Six thousand eight hundred and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
6877 Six thousand eight hundred and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6878 Six thousand eight hundred and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
6879 Six thousand eight hundred and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
6880 Six thousand eight hundred and eightyซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
6881 Six thousand eight hundred and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
6882 Six thousand eight hundred and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
6883 Six thousand eight hundred and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
6884 Six thousand eight hundred and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
6885 Six thousand eight hundred and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
6886 Six thousand eight hundred and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
6887 Six thousand eight hundred and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
6888 Six thousand eight hundred and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
6889 Six thousand eight hundred and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
6890 Six thousand eight hundred and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
6891 Six thousand eight hundred and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
6892 Six thousand eight hundred and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
6893 Six thousand eight hundred and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
6894 Six thousand eight hundred and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
6895 Six thousand eight hundred and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
6896 Six thousand eight hundred and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
6897 Six thousand eight hundred and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
6898 Six thousand eight hundred and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
6899 Six thousand eight hundred and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
6900 Six thousand nine hundredซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด หก​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6801 ถึง 6900 (Six thousand eight hundred and one to Six thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6901-7000, 7001-7100, 7101-7200, 7201-7300, 7301-7400, 7401-7500, 7501-7600, 7601-7700, 7701-7800, 7801-7900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6701-6800, 6601-6700, 6501-6600, 6401-6500, 6301-6400, 6201-6300, 6101-6200, 6001-6100, 5901-6000, 5801-5900