วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6701 ถึง 6800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6701 ถึง 6800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6701 ถึง 6800 (Six thousand seven hundred and one to Six thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6701 Six thousand seven hundred and oneซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
6702 Six thousand seven hundred and twoซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
6703 Six thousand seven hundred and threeซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
6704 Six thousand seven hundred and fourซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
6705 Six thousand seven hundred and fiveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
6706 Six thousand seven hundred and sixซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
6707 Six thousand seven hundred and sevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
6708 Six thousand seven hundred and eightซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
6709 Six thousand seven hundred and nineซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
6710 Six thousand seven hundred and tenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
6711 Six thousand seven hundred and elevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
6712 Six thousand seven hundred and twelveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
6713 Six thousand seven hundred and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
6714 Six thousand seven hundred and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
6715 Six thousand seven hundred and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
6716 Six thousand seven hundred and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
6717 Six thousand seven hundred and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
6718 Six thousand seven hundred and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
6719 Six thousand seven hundred and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
6720 Six thousand seven hundred and twentyซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
6721 Six thousand seven hundred and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
6722 Six thousand seven hundred and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
6723 Six thousand seven hundred and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
6724 Six thousand seven hundred and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
6725 Six thousand seven hundred and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
6726 Six thousand seven hundred and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
6727 Six thousand seven hundred and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
6728 Six thousand seven hundred and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
6729 Six thousand seven hundred and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
6730 Six thousand seven hundred and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
6731 Six thousand seven hundred and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
6732 Six thousand seven hundred and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
6733 Six thousand seven hundred and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
6734 Six thousand seven hundred and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
6735 Six thousand seven hundred and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
6736 Six thousand seven hundred and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
6737 Six thousand seven hundred and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
6738 Six thousand seven hundred and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
6739 Six thousand seven hundred and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
6740 Six thousand seven hundred and fortyซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
6741 Six thousand seven hundred and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
6742 Six thousand seven hundred and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
6743 Six thousand seven hundred and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
6744 Six thousand seven hundred and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
6745 Six thousand seven hundred and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
6746 Six thousand seven hundred and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
6747 Six thousand seven hundred and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
6748 Six thousand seven hundred and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
6749 Six thousand seven hundred and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
6750 Six thousand seven hundred and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
6751 Six thousand seven hundred and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
6752 Six thousand seven hundred and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
6753 Six thousand seven hundred and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
6754 Six thousand seven hundred and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
6755 Six thousand seven hundred and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
6756 Six thousand seven hundred and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
6757 Six thousand seven hundred and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
6758 Six thousand seven hundred and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
6759 Six thousand seven hundred and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
6760 Six thousand seven hundred and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
6761 Six thousand seven hundred and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
6762 Six thousand seven hundred and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
6763 Six thousand seven hundred and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
6764 Six thousand seven hundred and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
6765 Six thousand seven hundred and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
6766 Six thousand seven hundred and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
6767 Six thousand seven hundred and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
6768 Six thousand seven hundred and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
6769 Six thousand seven hundred and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
6770 Six thousand seven hundred and seventyซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
6771 Six thousand seven hundred and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6772 Six thousand seven hundred and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
6773 Six thousand seven hundred and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
6774 Six thousand seven hundred and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
6775 Six thousand seven hundred and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
6776 Six thousand seven hundred and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
6777 Six thousand seven hundred and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6778 Six thousand seven hundred and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
6779 Six thousand seven hundred and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
6780 Six thousand seven hundred and eightyซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
6781 Six thousand seven hundred and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
6782 Six thousand seven hundred and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
6783 Six thousand seven hundred and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
6784 Six thousand seven hundred and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
6785 Six thousand seven hundred and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
6786 Six thousand seven hundred and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
6787 Six thousand seven hundred and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
6788 Six thousand seven hundred and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
6789 Six thousand seven hundred and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
6790 Six thousand seven hundred and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
6791 Six thousand seven hundred and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
6792 Six thousand seven hundred and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
6793 Six thousand seven hundred and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
6794 Six thousand seven hundred and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
6795 Six thousand seven hundred and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
6796 Six thousand seven hundred and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
6797 Six thousand seven hundred and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
6798 Six thousand seven hundred and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
6799 Six thousand seven hundred and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
6800 Six thousand eight hundredซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด หก​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6701 ถึง 6800 (Six thousand seven hundred and one to Six thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6801-6900, 6901-7000, 7001-7100, 7101-7200, 7201-7300, 7301-7400, 7401-7500, 7501-7600, 7601-7700, 7701-7800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6601-6700, 6501-6600, 6401-6500, 6301-6400, 6201-6300, 6101-6200, 6001-6100, 5901-6000, 5801-5900, 5701-5800