วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6601 ถึง 6700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6601 ถึง 6700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6601 ถึง 6700 (Six thousand six hundred and one to Six thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6601 Six thousand six hundred and oneซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
6602 Six thousand six hundred and twoซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​พัน​หก​ร้อย​สอง
6603 Six thousand six hundred and threeซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​พัน​หก​ร้อย​สาม
6604 Six thousand six hundred and fourซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​พัน​หก​ร้อย​สี่
6605 Six thousand six hundred and fiveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า
6606 Six thousand six hundred and sixซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​หก​ร้อย​หก
6607 Six thousand six hundred and sevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
6608 Six thousand six hundred and eightซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​พัน​หก​ร้อย​แปด
6609 Six thousand six hundred and nineซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า
6610 Six thousand six hundred and tenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ
6611 Six thousand six hundred and elevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
6612 Six thousand six hundred and twelveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
6613 Six thousand six hundred and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
6614 Six thousand six hundred and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
6615 Six thousand six hundred and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
6616 Six thousand six hundred and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
6617 Six thousand six hundred and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
6618 Six thousand six hundred and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
6619 Six thousand six hundred and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
6620 Six thousand six hundred and twentyซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
6621 Six thousand six hundred and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
6622 Six thousand six hundred and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
6623 Six thousand six hundred and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
6624 Six thousand six hundred and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
6625 Six thousand six hundred and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
6626 Six thousand six hundred and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
6627 Six thousand six hundred and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
6628 Six thousand six hundred and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
6629 Six thousand six hundred and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
6630 Six thousand six hundred and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
6631 Six thousand six hundred and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
6632 Six thousand six hundred and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
6633 Six thousand six hundred and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
6634 Six thousand six hundred and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
6635 Six thousand six hundred and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
6636 Six thousand six hundred and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
6637 Six thousand six hundred and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
6638 Six thousand six hundred and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
6639 Six thousand six hundred and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
6640 Six thousand six hundred and fortyซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
6641 Six thousand six hundred and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
6642 Six thousand six hundred and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
6643 Six thousand six hundred and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
6644 Six thousand six hundred and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
6645 Six thousand six hundred and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
6646 Six thousand six hundred and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
6647 Six thousand six hundred and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
6648 Six thousand six hundred and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
6649 Six thousand six hundred and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
6650 Six thousand six hundred and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
6651 Six thousand six hundred and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
6652 Six thousand six hundred and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
6653 Six thousand six hundred and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
6654 Six thousand six hundred and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
6655 Six thousand six hundred and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
6656 Six thousand six hundred and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
6657 Six thousand six hundred and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
6658 Six thousand six hundred and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
6659 Six thousand six hundred and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
6660 Six thousand six hundred and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
6661 Six thousand six hundred and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
6662 Six thousand six hundred and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
6663 Six thousand six hundred and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
6664 Six thousand six hundred and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
6665 Six thousand six hundred and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
6666 Six thousand six hundred and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
6667 Six thousand six hundred and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
6668 Six thousand six hundred and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
6669 Six thousand six hundred and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
6670 Six thousand six hundred and seventyซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
6671 Six thousand six hundred and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6672 Six thousand six hundred and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
6673 Six thousand six hundred and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
6674 Six thousand six hundred and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
6675 Six thousand six hundred and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
6676 Six thousand six hundred and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
6677 Six thousand six hundred and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6678 Six thousand six hundred and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
6679 Six thousand six hundred and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
6680 Six thousand six hundred and eightyซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
6681 Six thousand six hundred and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
6682 Six thousand six hundred and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
6683 Six thousand six hundred and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
6684 Six thousand six hundred and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
6685 Six thousand six hundred and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
6686 Six thousand six hundred and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
6687 Six thousand six hundred and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
6688 Six thousand six hundred and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
6689 Six thousand six hundred and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
6690 Six thousand six hundred and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
6691 Six thousand six hundred and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
6692 Six thousand six hundred and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
6693 Six thousand six hundred and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
6694 Six thousand six hundred and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
6695 Six thousand six hundred and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
6696 Six thousand six hundred and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
6697 Six thousand six hundred and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
6698 Six thousand six hundred and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
6699 Six thousand six hundred and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
6700 Six thousand seven hundredซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด หก​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6601 ถึง 6700 (Six thousand six hundred and one to Six thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6701-6800, 6801-6900, 6901-7000, 7001-7100, 7101-7200, 7201-7300, 7301-7400, 7401-7500, 7501-7600, 7601-7700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6501-6600, 6401-6500, 6301-6400, 6201-6300, 6101-6200, 6001-6100, 5901-6000, 5801-5900, 5701-5800, 5601-5700