วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6501 ถึง 6600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6501 ถึง 6600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6501 ถึง 6600 (Six thousand five hundred and one to Six thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6501 Six thousand five hundred and oneซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
6502 Six thousand five hundred and twoซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
6503 Six thousand five hundred and threeซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
6504 Six thousand five hundred and fourซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
6505 Six thousand five hundred and fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
6506 Six thousand five hundred and sixซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก
6507 Six thousand five hundred and sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
6508 Six thousand five hundred and eightซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
6509 Six thousand five hundred and nineซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
6510 Six thousand five hundred and tenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
6511 Six thousand five hundred and elevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
6512 Six thousand five hundred and twelveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
6513 Six thousand five hundred and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
6514 Six thousand five hundred and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
6515 Six thousand five hundred and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
6516 Six thousand five hundred and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
6517 Six thousand five hundred and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
6518 Six thousand five hundred and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
6519 Six thousand five hundred and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
6520 Six thousand five hundred and twentyซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
6521 Six thousand five hundred and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
6522 Six thousand five hundred and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
6523 Six thousand five hundred and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
6524 Six thousand five hundred and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
6525 Six thousand five hundred and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
6526 Six thousand five hundred and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
6527 Six thousand five hundred and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
6528 Six thousand five hundred and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
6529 Six thousand five hundred and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
6530 Six thousand five hundred and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
6531 Six thousand five hundred and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
6532 Six thousand five hundred and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
6533 Six thousand five hundred and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
6534 Six thousand five hundred and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
6535 Six thousand five hundred and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
6536 Six thousand five hundred and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
6537 Six thousand five hundred and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
6538 Six thousand five hundred and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
6539 Six thousand five hundred and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
6540 Six thousand five hundred and fortyซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
6541 Six thousand five hundred and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
6542 Six thousand five hundred and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
6543 Six thousand five hundred and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
6544 Six thousand five hundred and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
6545 Six thousand five hundred and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
6546 Six thousand five hundred and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
6547 Six thousand five hundred and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
6548 Six thousand five hundred and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
6549 Six thousand five hundred and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
6550 Six thousand five hundred and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
6551 Six thousand five hundred and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
6552 Six thousand five hundred and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
6553 Six thousand five hundred and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
6554 Six thousand five hundred and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
6555 Six thousand five hundred and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
6556 Six thousand five hundred and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
6557 Six thousand five hundred and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
6558 Six thousand five hundred and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
6559 Six thousand five hundred and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
6560 Six thousand five hundred and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
6561 Six thousand five hundred and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
6562 Six thousand five hundred and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
6563 Six thousand five hundred and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
6564 Six thousand five hundred and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
6565 Six thousand five hundred and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
6566 Six thousand five hundred and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
6567 Six thousand five hundred and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
6568 Six thousand five hundred and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
6569 Six thousand five hundred and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
6570 Six thousand five hundred and seventyซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
6571 Six thousand five hundred and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6572 Six thousand five hundred and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
6573 Six thousand five hundred and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
6574 Six thousand five hundred and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
6575 Six thousand five hundred and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
6576 Six thousand five hundred and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
6577 Six thousand five hundred and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6578 Six thousand five hundred and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
6579 Six thousand five hundred and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
6580 Six thousand five hundred and eightyซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
6581 Six thousand five hundred and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
6582 Six thousand five hundred and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
6583 Six thousand five hundred and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
6584 Six thousand five hundred and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
6585 Six thousand five hundred and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
6586 Six thousand five hundred and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
6587 Six thousand five hundred and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
6588 Six thousand five hundred and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
6589 Six thousand five hundred and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
6590 Six thousand five hundred and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
6591 Six thousand five hundred and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
6592 Six thousand five hundred and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
6593 Six thousand five hundred and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
6594 Six thousand five hundred and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
6595 Six thousand five hundred and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
6596 Six thousand five hundred and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
6597 Six thousand five hundred and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
6598 Six thousand five hundred and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
6599 Six thousand five hundred and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
6600 Six thousand six hundredซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด หก​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6501 ถึง 6600 (Six thousand five hundred and one to Six thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6601-6700, 6701-6800, 6801-6900, 6901-7000, 7001-7100, 7101-7200, 7201-7300, 7301-7400, 7401-7500, 7501-7600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6401-6500, 6301-6400, 6201-6300, 6101-6200, 6001-6100, 5901-6000, 5801-5900, 5701-5800, 5601-5700, 5501-5600