วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 640201 ถึง 640300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 640201 ถึง 640300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 640201 ถึง 640300 (Six hundred forty thousand two hundred and one to Six hundred forty thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
640201 Six hundred forty thousand two hundred and oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
640202 Six hundred forty thousand two hundred and twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
640203 Six hundred forty thousand two hundred and threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
640204 Six hundred forty thousand two hundred and fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
640205 Six hundred forty thousand two hundred and fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
640206 Six hundred forty thousand two hundred and sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
640207 Six hundred forty thousand two hundred and sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
640208 Six hundred forty thousand two hundred and eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
640209 Six hundred forty thousand two hundred and nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
640210 Six hundred forty thousand two hundred and tenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
640211 Six hundred forty thousand two hundred and elevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
640212 Six hundred forty thousand two hundred and twelveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
640213 Six hundred forty thousand two hundred and thirteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
640214 Six hundred forty thousand two hundred and fourteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
640215 Six hundred forty thousand two hundred and fifteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
640216 Six hundred forty thousand two hundred and sixteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
640217 Six hundred forty thousand two hundred and seventeenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
640218 Six hundred forty thousand two hundred and eighteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
640219 Six hundred forty thousand two hundred and nineteenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
640220 Six hundred forty thousand two hundred and twentyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
640221 Six hundred forty thousand two hundred and twenty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
640222 Six hundred forty thousand two hundred and twenty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
640223 Six hundred forty thousand two hundred and twenty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
640224 Six hundred forty thousand two hundred and twenty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
640225 Six hundred forty thousand two hundred and twenty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
640226 Six hundred forty thousand two hundred and twenty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
640227 Six hundred forty thousand two hundred and twenty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
640228 Six hundred forty thousand two hundred and twenty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
640229 Six hundred forty thousand two hundred and twenty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
640230 Six hundred forty thousand two hundred and thirtyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
640231 Six hundred forty thousand two hundred and thirty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
640232 Six hundred forty thousand two hundred and thirty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
640233 Six hundred forty thousand two hundred and thirty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
640234 Six hundred forty thousand two hundred and thirty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
640235 Six hundred forty thousand two hundred and thirty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
640236 Six hundred forty thousand two hundred and thirty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
640237 Six hundred forty thousand two hundred and thirty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
640238 Six hundred forty thousand two hundred and thirty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
640239 Six hundred forty thousand two hundred and thirty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
640240 Six hundred forty thousand two hundred and fortyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
640241 Six hundred forty thousand two hundred and forty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
640242 Six hundred forty thousand two hundred and forty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
640243 Six hundred forty thousand two hundred and forty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
640244 Six hundred forty thousand two hundred and forty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
640245 Six hundred forty thousand two hundred and forty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
640246 Six hundred forty thousand two hundred and forty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
640247 Six hundred forty thousand two hundred and forty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
640248 Six hundred forty thousand two hundred and forty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
640249 Six hundred forty thousand two hundred and forty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
640250 Six hundred forty thousand two hundred and fiftyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
640251 Six hundred forty thousand two hundred and fifty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
640252 Six hundred forty thousand two hundred and fifty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
640253 Six hundred forty thousand two hundred and fifty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
640254 Six hundred forty thousand two hundred and fifty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
640255 Six hundred forty thousand two hundred and fifty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
640256 Six hundred forty thousand two hundred and fifty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
640257 Six hundred forty thousand two hundred and fifty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
640258 Six hundred forty thousand two hundred and fifty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
640259 Six hundred forty thousand two hundred and fifty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
640260 Six hundred forty thousand two hundred and sixtyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
640261 Six hundred forty thousand two hundred and sixty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
640262 Six hundred forty thousand two hundred and sixty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
640263 Six hundred forty thousand two hundred and sixty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
640264 Six hundred forty thousand two hundred and sixty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
640265 Six hundred forty thousand two hundred and sixty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
640266 Six hundred forty thousand two hundred and sixty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
640267 Six hundred forty thousand two hundred and sixty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
640268 Six hundred forty thousand two hundred and sixty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
640269 Six hundred forty thousand two hundred and sixty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
640270 Six hundred forty thousand two hundred and seventyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
640271 Six hundred forty thousand two hundred and seventy oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
640272 Six hundred forty thousand two hundred and seventy twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
640273 Six hundred forty thousand two hundred and seventy threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
640274 Six hundred forty thousand two hundred and seventy fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
640275 Six hundred forty thousand two hundred and seventy fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
640276 Six hundred forty thousand two hundred and seventy sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
640277 Six hundred forty thousand two hundred and seventy sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
640278 Six hundred forty thousand two hundred and seventy eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
640279 Six hundred forty thousand two hundred and seventy nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
640280 Six hundred forty thousand two hundred and eightyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
640281 Six hundred forty thousand two hundred and eighty oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
640282 Six hundred forty thousand two hundred and eighty twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
640283 Six hundred forty thousand two hundred and eighty threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
640284 Six hundred forty thousand two hundred and eighty fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
640285 Six hundred forty thousand two hundred and eighty fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
640286 Six hundred forty thousand two hundred and eighty sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
640287 Six hundred forty thousand two hundred and eighty sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
640288 Six hundred forty thousand two hundred and eighty eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
640289 Six hundred forty thousand two hundred and eighty nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
640290 Six hundred forty thousand two hundred and ninetyซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
640291 Six hundred forty thousand two hundred and ninety oneซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
640292 Six hundred forty thousand two hundred and ninety twoซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
640293 Six hundred forty thousand two hundred and ninety threeซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
640294 Six hundred forty thousand two hundred and ninety fourซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
640295 Six hundred forty thousand two hundred and ninety fiveซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
640296 Six hundred forty thousand two hundred and ninety sixซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
640297 Six hundred forty thousand two hundred and ninety sevenซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
640298 Six hundred forty thousand two hundred and ninety eightซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
640299 Six hundred forty thousand two hundred and ninety nineซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
640300 Six hundred forty thousand three hundredซิกซ์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด หก​แสน​สี่​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 640201 ถึง 640300 (Six hundred forty thousand two hundred and one to Six hundred forty thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 640301-640400, 640401-640500, 640501-640600, 640601-640700, 640701-640800, 640801-640900, 640901-641000, 641001-641100, 641101-641200, 641201-641300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 640101-640200, 640001-640100, 639901-640000, 639801-639900, 639701-639800, 639601-639700, 639501-639600, 639401-639500, 639301-639400, 639201-639300