วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6401 ถึง 6500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6401 ถึง 6500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6401 ถึง 6500 (Six thousand four hundred and one to Six thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6401 Six thousand four hundred and oneซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
6402 Six thousand four hundred and twoซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​พัน​สี่​ร้อย​สอง
6403 Six thousand four hundred and threeซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม
6404 Six thousand four hundred and fourซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่
6405 Six thousand four hundred and fiveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
6406 Six thousand four hundred and sixซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​หก
6407 Six thousand four hundred and sevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
6408 Six thousand four hundred and eightซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด
6409 Six thousand four hundred and nineซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
6410 Six thousand four hundred and tenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
6411 Six thousand four hundred and elevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
6412 Six thousand four hundred and twelveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
6413 Six thousand four hundred and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
6414 Six thousand four hundred and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
6415 Six thousand four hundred and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
6416 Six thousand four hundred and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
6417 Six thousand four hundred and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
6418 Six thousand four hundred and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
6419 Six thousand four hundred and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
6420 Six thousand four hundred and twentyซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
6421 Six thousand four hundred and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
6422 Six thousand four hundred and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
6423 Six thousand four hundred and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
6424 Six thousand four hundred and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
6425 Six thousand four hundred and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
6426 Six thousand four hundred and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
6427 Six thousand four hundred and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
6428 Six thousand four hundred and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
6429 Six thousand four hundred and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
6430 Six thousand four hundred and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
6431 Six thousand four hundred and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
6432 Six thousand four hundred and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
6433 Six thousand four hundred and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
6434 Six thousand four hundred and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
6435 Six thousand four hundred and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
6436 Six thousand four hundred and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
6437 Six thousand four hundred and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
6438 Six thousand four hundred and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
6439 Six thousand four hundred and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
6440 Six thousand four hundred and fortyซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
6441 Six thousand four hundred and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
6442 Six thousand four hundred and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
6443 Six thousand four hundred and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
6444 Six thousand four hundred and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
6445 Six thousand four hundred and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
6446 Six thousand four hundred and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
6447 Six thousand four hundred and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
6448 Six thousand four hundred and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
6449 Six thousand four hundred and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
6450 Six thousand four hundred and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
6451 Six thousand four hundred and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
6452 Six thousand four hundred and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
6453 Six thousand four hundred and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
6454 Six thousand four hundred and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
6455 Six thousand four hundred and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
6456 Six thousand four hundred and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
6457 Six thousand four hundred and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
6458 Six thousand four hundred and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
6459 Six thousand four hundred and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
6460 Six thousand four hundred and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
6461 Six thousand four hundred and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
6462 Six thousand four hundred and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
6463 Six thousand four hundred and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
6464 Six thousand four hundred and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
6465 Six thousand four hundred and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
6466 Six thousand four hundred and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
6467 Six thousand four hundred and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
6468 Six thousand four hundred and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
6469 Six thousand four hundred and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
6470 Six thousand four hundred and seventyซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
6471 Six thousand four hundred and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6472 Six thousand four hundred and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
6473 Six thousand four hundred and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
6474 Six thousand four hundred and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
6475 Six thousand four hundred and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
6476 Six thousand four hundred and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
6477 Six thousand four hundred and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6478 Six thousand four hundred and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
6479 Six thousand four hundred and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
6480 Six thousand four hundred and eightyซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
6481 Six thousand four hundred and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
6482 Six thousand four hundred and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
6483 Six thousand four hundred and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
6484 Six thousand four hundred and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
6485 Six thousand four hundred and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
6486 Six thousand four hundred and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
6487 Six thousand four hundred and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
6488 Six thousand four hundred and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
6489 Six thousand four hundred and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
6490 Six thousand four hundred and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
6491 Six thousand four hundred and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
6492 Six thousand four hundred and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
6493 Six thousand four hundred and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
6494 Six thousand four hundred and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
6495 Six thousand four hundred and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
6496 Six thousand four hundred and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
6497 Six thousand four hundred and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
6498 Six thousand four hundred and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
6499 Six thousand four hundred and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
6500 Six thousand five hundredซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด หก​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6401 ถึง 6500 (Six thousand four hundred and one to Six thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6501-6600, 6601-6700, 6701-6800, 6801-6900, 6901-7000, 7001-7100, 7101-7200, 7201-7300, 7301-7400, 7401-7500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6301-6400, 6201-6300, 6101-6200, 6001-6100, 5901-6000, 5801-5900, 5701-5800, 5601-5700, 5501-5600, 5401-5500