วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6301 ถึง 6400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6301 ถึง 6400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6301 ถึง 6400 (Six thousand three hundred and one to Six thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6301 Six thousand three hundred and oneซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
6302 Six thousand three hundred and twoซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​พัน​สาม​ร้อย​สอง
6303 Six thousand three hundred and threeซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม
6304 Six thousand three hundred and fourซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่
6305 Six thousand three hundred and fiveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
6306 Six thousand three hundred and sixซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​หก
6307 Six thousand three hundred and sevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
6308 Six thousand three hundred and eightซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด
6309 Six thousand three hundred and nineซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
6310 Six thousand three hundred and tenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
6311 Six thousand three hundred and elevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
6312 Six thousand three hundred and twelveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
6313 Six thousand three hundred and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
6314 Six thousand three hundred and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
6315 Six thousand three hundred and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
6316 Six thousand three hundred and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
6317 Six thousand three hundred and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
6318 Six thousand three hundred and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
6319 Six thousand three hundred and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
6320 Six thousand three hundred and twentyซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
6321 Six thousand three hundred and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
6322 Six thousand three hundred and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
6323 Six thousand three hundred and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
6324 Six thousand three hundred and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
6325 Six thousand three hundred and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
6326 Six thousand three hundred and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
6327 Six thousand three hundred and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
6328 Six thousand three hundred and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
6329 Six thousand three hundred and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
6330 Six thousand three hundred and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
6331 Six thousand three hundred and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
6332 Six thousand three hundred and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
6333 Six thousand three hundred and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
6334 Six thousand three hundred and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
6335 Six thousand three hundred and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
6336 Six thousand three hundred and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
6337 Six thousand three hundred and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
6338 Six thousand three hundred and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
6339 Six thousand three hundred and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
6340 Six thousand three hundred and fortyซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
6341 Six thousand three hundred and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
6342 Six thousand three hundred and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
6343 Six thousand three hundred and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
6344 Six thousand three hundred and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
6345 Six thousand three hundred and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
6346 Six thousand three hundred and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
6347 Six thousand three hundred and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
6348 Six thousand three hundred and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
6349 Six thousand three hundred and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
6350 Six thousand three hundred and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
6351 Six thousand three hundred and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
6352 Six thousand three hundred and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
6353 Six thousand three hundred and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
6354 Six thousand three hundred and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
6355 Six thousand three hundred and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
6356 Six thousand three hundred and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
6357 Six thousand three hundred and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
6358 Six thousand three hundred and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
6359 Six thousand three hundred and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
6360 Six thousand three hundred and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
6361 Six thousand three hundred and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
6362 Six thousand three hundred and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
6363 Six thousand three hundred and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
6364 Six thousand three hundred and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
6365 Six thousand three hundred and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
6366 Six thousand three hundred and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
6367 Six thousand three hundred and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
6368 Six thousand three hundred and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
6369 Six thousand three hundred and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
6370 Six thousand three hundred and seventyซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
6371 Six thousand three hundred and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6372 Six thousand three hundred and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
6373 Six thousand three hundred and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
6374 Six thousand three hundred and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
6375 Six thousand three hundred and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
6376 Six thousand three hundred and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
6377 Six thousand three hundred and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6378 Six thousand three hundred and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
6379 Six thousand three hundred and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
6380 Six thousand three hundred and eightyซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
6381 Six thousand three hundred and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
6382 Six thousand three hundred and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
6383 Six thousand three hundred and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
6384 Six thousand three hundred and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
6385 Six thousand three hundred and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
6386 Six thousand three hundred and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
6387 Six thousand three hundred and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
6388 Six thousand three hundred and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
6389 Six thousand three hundred and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
6390 Six thousand three hundred and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
6391 Six thousand three hundred and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
6392 Six thousand three hundred and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
6393 Six thousand three hundred and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
6394 Six thousand three hundred and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
6395 Six thousand three hundred and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
6396 Six thousand three hundred and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
6397 Six thousand three hundred and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
6398 Six thousand three hundred and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
6399 Six thousand three hundred and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
6400 Six thousand four hundredซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด หก​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6301 ถึง 6400 (Six thousand three hundred and one to Six thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6401-6500, 6501-6600, 6601-6700, 6701-6800, 6801-6900, 6901-7000, 7001-7100, 7101-7200, 7201-7300, 7301-7400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6201-6300, 6101-6200, 6001-6100, 5901-6000, 5801-5900, 5701-5800, 5601-5700, 5501-5600, 5401-5500, 5301-5400