วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6201 ถึง 6300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6201 ถึง 6300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6201 ถึง 6300 (Six thousand two hundred and one to Six thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6201 Six thousand two hundred and oneซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
6202 Six thousand two hundred and twoซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​พัน​สอง​ร้อย​สอง
6203 Six thousand two hundred and threeซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม
6204 Six thousand two hundred and fourซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่
6205 Six thousand two hundred and fiveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
6206 Six thousand two hundred and sixซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​หก
6207 Six thousand two hundred and sevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
6208 Six thousand two hundred and eightซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด
6209 Six thousand two hundred and nineซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
6210 Six thousand two hundred and tenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
6211 Six thousand two hundred and elevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
6212 Six thousand two hundred and twelveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
6213 Six thousand two hundred and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
6214 Six thousand two hundred and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
6215 Six thousand two hundred and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
6216 Six thousand two hundred and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
6217 Six thousand two hundred and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
6218 Six thousand two hundred and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
6219 Six thousand two hundred and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
6220 Six thousand two hundred and twentyซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
6221 Six thousand two hundred and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
6222 Six thousand two hundred and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
6223 Six thousand two hundred and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
6224 Six thousand two hundred and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
6225 Six thousand two hundred and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
6226 Six thousand two hundred and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
6227 Six thousand two hundred and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
6228 Six thousand two hundred and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
6229 Six thousand two hundred and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
6230 Six thousand two hundred and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
6231 Six thousand two hundred and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
6232 Six thousand two hundred and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
6233 Six thousand two hundred and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
6234 Six thousand two hundred and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
6235 Six thousand two hundred and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
6236 Six thousand two hundred and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
6237 Six thousand two hundred and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
6238 Six thousand two hundred and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
6239 Six thousand two hundred and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
6240 Six thousand two hundred and fortyซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
6241 Six thousand two hundred and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
6242 Six thousand two hundred and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
6243 Six thousand two hundred and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
6244 Six thousand two hundred and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
6245 Six thousand two hundred and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
6246 Six thousand two hundred and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
6247 Six thousand two hundred and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
6248 Six thousand two hundred and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
6249 Six thousand two hundred and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
6250 Six thousand two hundred and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
6251 Six thousand two hundred and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
6252 Six thousand two hundred and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
6253 Six thousand two hundred and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
6254 Six thousand two hundred and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
6255 Six thousand two hundred and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
6256 Six thousand two hundred and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
6257 Six thousand two hundred and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
6258 Six thousand two hundred and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
6259 Six thousand two hundred and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
6260 Six thousand two hundred and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
6261 Six thousand two hundred and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
6262 Six thousand two hundred and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
6263 Six thousand two hundred and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
6264 Six thousand two hundred and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
6265 Six thousand two hundred and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
6266 Six thousand two hundred and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
6267 Six thousand two hundred and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
6268 Six thousand two hundred and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
6269 Six thousand two hundred and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
6270 Six thousand two hundred and seventyซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
6271 Six thousand two hundred and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6272 Six thousand two hundred and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
6273 Six thousand two hundred and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
6274 Six thousand two hundred and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
6275 Six thousand two hundred and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
6276 Six thousand two hundred and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
6277 Six thousand two hundred and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6278 Six thousand two hundred and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
6279 Six thousand two hundred and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
6280 Six thousand two hundred and eightyซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
6281 Six thousand two hundred and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
6282 Six thousand two hundred and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
6283 Six thousand two hundred and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
6284 Six thousand two hundred and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
6285 Six thousand two hundred and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
6286 Six thousand two hundred and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
6287 Six thousand two hundred and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
6288 Six thousand two hundred and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
6289 Six thousand two hundred and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
6290 Six thousand two hundred and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
6291 Six thousand two hundred and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
6292 Six thousand two hundred and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
6293 Six thousand two hundred and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
6294 Six thousand two hundred and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
6295 Six thousand two hundred and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
6296 Six thousand two hundred and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
6297 Six thousand two hundred and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
6298 Six thousand two hundred and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
6299 Six thousand two hundred and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
6300 Six thousand three hundredซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด หก​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6201 ถึง 6300 (Six thousand two hundred and one to Six thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6301-6400, 6401-6500, 6501-6600, 6601-6700, 6701-6800, 6801-6900, 6901-7000, 7001-7100, 7101-7200, 7201-7300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6101-6200, 6001-6100, 5901-6000, 5801-5900, 5701-5800, 5601-5700, 5501-5600, 5401-5500, 5301-5400, 5201-5300