วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6101 ถึง 6200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6101 ถึง 6200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6101 ถึง 6200 (Six thousand one hundred and one to Six thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6101 Six thousand one hundred and oneซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
6102 Six thousand one hundred and twoซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
6103 Six thousand one hundred and threeซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
6104 Six thousand one hundred and fourซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
6105 Six thousand one hundred and fiveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
6106 Six thousand one hundred and sixซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
6107 Six thousand one hundred and sevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
6108 Six thousand one hundred and eightซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
6109 Six thousand one hundred and nineซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
6110 Six thousand one hundred and tenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
6111 Six thousand one hundred and elevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
6112 Six thousand one hundred and twelveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
6113 Six thousand one hundred and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
6114 Six thousand one hundred and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
6115 Six thousand one hundred and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
6116 Six thousand one hundred and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
6117 Six thousand one hundred and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
6118 Six thousand one hundred and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
6119 Six thousand one hundred and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
6120 Six thousand one hundred and twentyซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
6121 Six thousand one hundred and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
6122 Six thousand one hundred and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
6123 Six thousand one hundred and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
6124 Six thousand one hundred and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
6125 Six thousand one hundred and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
6126 Six thousand one hundred and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
6127 Six thousand one hundred and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
6128 Six thousand one hundred and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
6129 Six thousand one hundred and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
6130 Six thousand one hundred and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
6131 Six thousand one hundred and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
6132 Six thousand one hundred and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
6133 Six thousand one hundred and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
6134 Six thousand one hundred and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
6135 Six thousand one hundred and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
6136 Six thousand one hundred and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
6137 Six thousand one hundred and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
6138 Six thousand one hundred and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
6139 Six thousand one hundred and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
6140 Six thousand one hundred and fortyซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
6141 Six thousand one hundred and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
6142 Six thousand one hundred and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
6143 Six thousand one hundred and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
6144 Six thousand one hundred and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
6145 Six thousand one hundred and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
6146 Six thousand one hundred and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
6147 Six thousand one hundred and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
6148 Six thousand one hundred and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
6149 Six thousand one hundred and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
6150 Six thousand one hundred and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
6151 Six thousand one hundred and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
6152 Six thousand one hundred and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
6153 Six thousand one hundred and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
6154 Six thousand one hundred and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
6155 Six thousand one hundred and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
6156 Six thousand one hundred and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
6157 Six thousand one hundred and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
6158 Six thousand one hundred and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
6159 Six thousand one hundred and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
6160 Six thousand one hundred and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
6161 Six thousand one hundred and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
6162 Six thousand one hundred and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
6163 Six thousand one hundred and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
6164 Six thousand one hundred and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
6165 Six thousand one hundred and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
6166 Six thousand one hundred and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
6167 Six thousand one hundred and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
6168 Six thousand one hundred and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
6169 Six thousand one hundred and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
6170 Six thousand one hundred and seventyซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
6171 Six thousand one hundred and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6172 Six thousand one hundred and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
6173 Six thousand one hundred and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
6174 Six thousand one hundred and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
6175 Six thousand one hundred and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
6176 Six thousand one hundred and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
6177 Six thousand one hundred and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6178 Six thousand one hundred and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
6179 Six thousand one hundred and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
6180 Six thousand one hundred and eightyซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
6181 Six thousand one hundred and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
6182 Six thousand one hundred and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
6183 Six thousand one hundred and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
6184 Six thousand one hundred and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
6185 Six thousand one hundred and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
6186 Six thousand one hundred and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
6187 Six thousand one hundred and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
6188 Six thousand one hundred and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
6189 Six thousand one hundred and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
6190 Six thousand one hundred and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
6191 Six thousand one hundred and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
6192 Six thousand one hundred and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
6193 Six thousand one hundred and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
6194 Six thousand one hundred and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
6195 Six thousand one hundred and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
6196 Six thousand one hundred and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
6197 Six thousand one hundred and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
6198 Six thousand one hundred and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
6199 Six thousand one hundred and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
6200 Six thousand two hundredซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด หก​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6101 ถึง 6200 (Six thousand one hundred and one to Six thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6201-6300, 6301-6400, 6401-6500, 6501-6600, 6601-6700, 6701-6800, 6801-6900, 6901-7000, 7001-7100, 7101-7200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 6001-6100, 5901-6000, 5801-5900, 5701-5800, 5601-5700, 5501-5600, 5401-5500, 5301-5400, 5201-5300, 5101-5200