วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 601 ถึง 700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 601 ถึง 700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 601 ถึง 700 (Six hundred and one to Seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
601 Six hundred and oneซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน หก​ร้อย​หนึ่ง
602 Six hundred and twoซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู หก​ร้อย​สอง
603 Six hundred and threeซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี หก​ร้อย​สาม
604 Six hundred and fourซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ หก​ร้อย​สี่
605 Six hundred and fiveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ หก​ร้อย​ห้า
606 Six hundred and sixซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ หก​ร้อย​หก
607 Six hundred and sevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน หก​ร้อย​เจ็ด
608 Six hundred and eightซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท หก​ร้อย​แปด
609 Six hundred and nineซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ หก​ร้อย​เก้า
610 Six hundred and tenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน หก​ร้อย​สิบ
611 Six hundred and elevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
612 Six hundred and twelveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ หก​ร้อย​สิบ​สอง
613 Six hundred and thirteenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน หก​ร้อย​สิบ​สาม
614 Six hundred and fourteenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน หก​ร้อย​สิบ​สี่
615 Six hundred and fifteenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน หก​ร้อย​สิบ​ห้า
616 Six hundred and sixteenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​ร้อย​สิบ​หก
617 Six hundred and seventeenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
618 Six hundred and eighteenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน หก​ร้อย​สิบ​แปด
619 Six hundred and nineteenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน หก​ร้อย​สิบ​เก้า
620 Six hundred and twentyซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที หก​ร้อย​ยี่​สิบ
621 Six hundred and twenty oneซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
622 Six hundred and twenty twoซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
623 Six hundred and twenty threeซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
624 Six hundred and twenty fourซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
625 Six hundred and twenty fiveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
626 Six hundred and twenty sixซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
627 Six hundred and twenty sevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
628 Six hundred and twenty eightซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
629 Six hundred and twenty nineซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
630 Six hundred and thirtyซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที หก​ร้อย​สาม​สิบ
631 Six hundred and thirty oneซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
632 Six hundred and thirty twoซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
633 Six hundred and thirty threeซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
634 Six hundred and thirty fourซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
635 Six hundred and thirty fiveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
636 Six hundred and thirty sixซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
637 Six hundred and thirty sevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
638 Six hundred and thirty eightซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
639 Six hundred and thirty nineซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
640 Six hundred and fortyซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที หก​ร้อย​สี่​สิบ
641 Six hundred and forty oneซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
642 Six hundred and forty twoซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
643 Six hundred and forty threeซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
644 Six hundred and forty fourซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
645 Six hundred and forty fiveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
646 Six hundred and forty sixซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
647 Six hundred and forty sevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
648 Six hundred and forty eightซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
649 Six hundred and forty nineซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
650 Six hundred and fiftyซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที หก​ร้อย​ห้า​สิบ
651 Six hundred and fifty oneซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
652 Six hundred and fifty twoซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
653 Six hundred and fifty threeซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
654 Six hundred and fifty fourซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
655 Six hundred and fifty fiveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
656 Six hundred and fifty sixซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
657 Six hundred and fifty sevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
658 Six hundred and fifty eightซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
659 Six hundred and fifty nineซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
660 Six hundred and sixtyซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที หก​ร้อย​หก​สิบ
661 Six hundred and sixty oneซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
662 Six hundred and sixty twoซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
663 Six hundred and sixty threeซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
664 Six hundred and sixty fourซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
665 Six hundred and sixty fiveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
666 Six hundred and sixty sixซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
667 Six hundred and sixty sevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
668 Six hundred and sixty eightซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
669 Six hundred and sixty nineซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
670 Six hundred and seventyซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
671 Six hundred and seventy oneซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
672 Six hundred and seventy twoซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
673 Six hundred and seventy threeซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
674 Six hundred and seventy fourซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
675 Six hundred and seventy fiveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
676 Six hundred and seventy sixซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
677 Six hundred and seventy sevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
678 Six hundred and seventy eightซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
679 Six hundred and seventy nineซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
680 Six hundred and eightyซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที หก​ร้อย​แปด​สิบ
681 Six hundred and eighty oneซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
682 Six hundred and eighty twoซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
683 Six hundred and eighty threeซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
684 Six hundred and eighty fourซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
685 Six hundred and eighty fiveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
686 Six hundred and eighty sixซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
687 Six hundred and eighty sevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
688 Six hundred and eighty eightซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
689 Six hundred and eighty nineซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
690 Six hundred and ninetyซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที หก​ร้อย​เก้า​สิบ
691 Six hundred and ninety oneซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
692 Six hundred and ninety twoซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
693 Six hundred and ninety threeซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
694 Six hundred and ninety fourซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
695 Six hundred and ninety fiveซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
696 Six hundred and ninety sixซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
697 Six hundred and ninety sevenซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
698 Six hundred and ninety eightซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
699 Six hundred and ninety nineซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
700 Seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 601 ถึง 700 (Six hundred and one to Seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 501-600, 401-500, 301-400, 201-300, 101-200, 1-100