วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6001 ถึง 6100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 6001 ถึง 6100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6001 ถึง 6100 (Six thousand and one to Six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
6001 Six thousand and oneซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน หก​พัน​หนึ่ง
6002 Six thousand and twoซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู หก​พัน​สอง
6003 Six thousand and threeซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี หก​พัน​สาม
6004 Six thousand and fourซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ หก​พัน​สี่
6005 Six thousand and fiveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า
6006 Six thousand and sixซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ หก​พัน​หก
6007 Six thousand and sevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด
6008 Six thousand and eightซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท หก​พัน​แปด
6009 Six thousand and nineซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ หก​พัน​เก้า
6010 Six thousand and tenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน หก​พัน​สิบ
6011 Six thousand and elevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน หก​พัน​สิบ​เอ็ด
6012 Six thousand and twelveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ หก​พัน​สิบ​สอง
6013 Six thousand and thirteenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน หก​พัน​สิบ​สาม
6014 Six thousand and fourteenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน หก​พัน​สิบ​สี่
6015 Six thousand and fifteenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน หก​พัน​สิบ​ห้า
6016 Six thousand and sixteenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน หก​พัน​สิบ​หก
6017 Six thousand and seventeenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน หก​พัน​สิบ​เจ็ด
6018 Six thousand and eighteenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน หก​พัน​สิบ​แปด
6019 Six thousand and nineteenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน หก​พัน​สิบ​เก้า
6020 Six thousand and twentyซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที หก​พัน​ยี่​สิบ
6021 Six thousand and twenty oneซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
6022 Six thousand and twenty twoซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
6023 Six thousand and twenty threeซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
6024 Six thousand and twenty fourซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
6025 Six thousand and twenty fiveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
6026 Six thousand and twenty sixซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
6027 Six thousand and twenty sevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
6028 Six thousand and twenty eightซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
6029 Six thousand and twenty nineซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
6030 Six thousand and thirtyซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที หก​พัน​สาม​สิบ
6031 Six thousand and thirty oneซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
6032 Six thousand and thirty twoซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
6033 Six thousand and thirty threeซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
6034 Six thousand and thirty fourซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
6035 Six thousand and thirty fiveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
6036 Six thousand and thirty sixซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ หก​พัน​สาม​สิบ​หก
6037 Six thousand and thirty sevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
6038 Six thousand and thirty eightซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
6039 Six thousand and thirty nineซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
6040 Six thousand and fortyซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที หก​พัน​สี่​สิบ
6041 Six thousand and forty oneซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
6042 Six thousand and forty twoซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
6043 Six thousand and forty threeซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
6044 Six thousand and forty fourซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
6045 Six thousand and forty fiveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
6046 Six thousand and forty sixซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ หก​พัน​สี่​สิบ​หก
6047 Six thousand and forty sevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
6048 Six thousand and forty eightซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
6049 Six thousand and forty nineซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
6050 Six thousand and fiftyซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที หก​พัน​ห้า​สิบ
6051 Six thousand and fifty oneซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
6052 Six thousand and fifty twoซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
6053 Six thousand and fifty threeซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
6054 Six thousand and fifty fourซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
6055 Six thousand and fifty fiveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
6056 Six thousand and fifty sixซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
6057 Six thousand and fifty sevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
6058 Six thousand and fifty eightซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
6059 Six thousand and fifty nineซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
6060 Six thousand and sixtyซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที หก​พัน​หก​สิบ
6061 Six thousand and sixty oneซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
6062 Six thousand and sixty twoซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู หก​พัน​หก​สิบ​สอง
6063 Six thousand and sixty threeซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี หก​พัน​หก​สิบ​สาม
6064 Six thousand and sixty fourซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ หก​พัน​หก​สิบ​สี่
6065 Six thousand and sixty fiveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
6066 Six thousand and sixty sixซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ หก​พัน​หก​สิบ​หก
6067 Six thousand and sixty sevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
6068 Six thousand and sixty eightซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท หก​พัน​หก​สิบ​แปด
6069 Six thousand and sixty nineซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
6070 Six thousand and seventyซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที หก​พัน​เจ็ด​สิบ
6071 Six thousand and seventy oneซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
6072 Six thousand and seventy twoซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
6073 Six thousand and seventy threeซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
6074 Six thousand and seventy fourซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
6075 Six thousand and seventy fiveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
6076 Six thousand and seventy sixซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
6077 Six thousand and seventy sevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
6078 Six thousand and seventy eightซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
6079 Six thousand and seventy nineซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
6080 Six thousand and eightyซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที หก​พัน​แปด​สิบ
6081 Six thousand and eighty oneซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
6082 Six thousand and eighty twoซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
6083 Six thousand and eighty threeซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
6084 Six thousand and eighty fourซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
6085 Six thousand and eighty fiveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
6086 Six thousand and eighty sixซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ หก​พัน​แปด​สิบ​หก
6087 Six thousand and eighty sevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
6088 Six thousand and eighty eightซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
6089 Six thousand and eighty nineซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
6090 Six thousand and ninetyซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที หก​พัน​เก้า​สิบ
6091 Six thousand and ninety oneซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
6092 Six thousand and ninety twoซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
6093 Six thousand and ninety threeซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
6094 Six thousand and ninety fourซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
6095 Six thousand and ninety fiveซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
6096 Six thousand and ninety sixซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
6097 Six thousand and ninety sevenซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
6098 Six thousand and ninety eightซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
6099 Six thousand and ninety nineซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
6100 Six thousand one hundredซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 6001 ถึง 6100 (Six thousand and one to Six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6101-6200, 6201-6300, 6301-6400, 6401-6500, 6501-6600, 6601-6700, 6701-6800, 6801-6900, 6901-7000, 7001-7100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5901-6000, 5801-5900, 5701-5800, 5601-5700, 5501-5600, 5401-5500, 5301-5400, 5201-5300, 5101-5200, 5001-5100