วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5901 ถึง 6000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5901 ถึง 6000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5901 ถึง 6000 (Five thousand nine hundred and one to Six thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5901 Five thousand nine hundred and oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
5902 Five thousand nine hundred and twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
5903 Five thousand nine hundred and threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
5904 Five thousand nine hundred and fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
5905 Five thousand nine hundred and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
5906 Five thousand nine hundred and sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
5907 Five thousand nine hundred and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
5908 Five thousand nine hundred and eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
5909 Five thousand nine hundred and nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
5910 Five thousand nine hundred and tenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
5911 Five thousand nine hundred and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
5912 Five thousand nine hundred and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
5913 Five thousand nine hundred and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
5914 Five thousand nine hundred and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
5915 Five thousand nine hundred and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
5916 Five thousand nine hundred and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
5917 Five thousand nine hundred and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
5918 Five thousand nine hundred and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
5919 Five thousand nine hundred and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
5920 Five thousand nine hundred and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
5921 Five thousand nine hundred and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
5922 Five thousand nine hundred and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
5923 Five thousand nine hundred and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
5924 Five thousand nine hundred and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
5925 Five thousand nine hundred and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
5926 Five thousand nine hundred and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
5927 Five thousand nine hundred and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
5928 Five thousand nine hundred and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
5929 Five thousand nine hundred and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
5930 Five thousand nine hundred and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
5931 Five thousand nine hundred and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
5932 Five thousand nine hundred and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
5933 Five thousand nine hundred and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
5934 Five thousand nine hundred and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
5935 Five thousand nine hundred and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
5936 Five thousand nine hundred and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
5937 Five thousand nine hundred and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
5938 Five thousand nine hundred and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
5939 Five thousand nine hundred and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
5940 Five thousand nine hundred and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
5941 Five thousand nine hundred and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
5942 Five thousand nine hundred and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
5943 Five thousand nine hundred and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
5944 Five thousand nine hundred and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
5945 Five thousand nine hundred and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
5946 Five thousand nine hundred and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
5947 Five thousand nine hundred and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
5948 Five thousand nine hundred and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
5949 Five thousand nine hundred and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
5950 Five thousand nine hundred and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
5951 Five thousand nine hundred and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
5952 Five thousand nine hundred and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
5953 Five thousand nine hundred and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
5954 Five thousand nine hundred and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
5955 Five thousand nine hundred and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
5956 Five thousand nine hundred and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
5957 Five thousand nine hundred and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
5958 Five thousand nine hundred and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
5959 Five thousand nine hundred and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
5960 Five thousand nine hundred and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
5961 Five thousand nine hundred and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
5962 Five thousand nine hundred and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
5963 Five thousand nine hundred and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
5964 Five thousand nine hundred and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
5965 Five thousand nine hundred and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
5966 Five thousand nine hundred and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
5967 Five thousand nine hundred and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
5968 Five thousand nine hundred and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
5969 Five thousand nine hundred and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
5970 Five thousand nine hundred and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
5971 Five thousand nine hundred and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5972 Five thousand nine hundred and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
5973 Five thousand nine hundred and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
5974 Five thousand nine hundred and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
5975 Five thousand nine hundred and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
5976 Five thousand nine hundred and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
5977 Five thousand nine hundred and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5978 Five thousand nine hundred and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
5979 Five thousand nine hundred and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
5980 Five thousand nine hundred and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
5981 Five thousand nine hundred and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
5982 Five thousand nine hundred and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
5983 Five thousand nine hundred and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
5984 Five thousand nine hundred and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
5985 Five thousand nine hundred and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
5986 Five thousand nine hundred and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
5987 Five thousand nine hundred and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
5988 Five thousand nine hundred and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
5989 Five thousand nine hundred and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
5990 Five thousand nine hundred and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
5991 Five thousand nine hundred and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
5992 Five thousand nine hundred and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
5993 Five thousand nine hundred and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
5994 Five thousand nine hundred and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
5995 Five thousand nine hundred and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
5996 Five thousand nine hundred and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
5997 Five thousand nine hundred and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
5998 Five thousand nine hundred and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
5999 Five thousand nine hundred and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
6000 Six thousandซิกซ์ เธาซันด์ หก​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5901 ถึง 6000 (Five thousand nine hundred and one to Six thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6400, 6401-6500, 6501-6600, 6601-6700, 6701-6800, 6801-6900, 6901-7000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5801-5900, 5701-5800, 5601-5700, 5501-5600, 5401-5500, 5301-5400, 5201-5300, 5101-5200, 5001-5100, 4901-5000