วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5801 ถึง 5900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5801 ถึง 5900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5801 ถึง 5900 (Five thousand eight hundred and one to Five thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5801 Five thousand eight hundred and oneไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
5802 Five thousand eight hundred and twoไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
5803 Five thousand eight hundred and threeไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
5804 Five thousand eight hundred and fourไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
5805 Five thousand eight hundred and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
5806 Five thousand eight hundred and sixไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
5807 Five thousand eight hundred and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
5808 Five thousand eight hundred and eightไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
5809 Five thousand eight hundred and nineไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
5810 Five thousand eight hundred and tenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
5811 Five thousand eight hundred and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
5812 Five thousand eight hundred and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
5813 Five thousand eight hundred and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
5814 Five thousand eight hundred and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
5815 Five thousand eight hundred and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
5816 Five thousand eight hundred and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
5817 Five thousand eight hundred and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
5818 Five thousand eight hundred and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
5819 Five thousand eight hundred and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
5820 Five thousand eight hundred and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
5821 Five thousand eight hundred and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
5822 Five thousand eight hundred and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
5823 Five thousand eight hundred and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
5824 Five thousand eight hundred and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
5825 Five thousand eight hundred and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
5826 Five thousand eight hundred and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
5827 Five thousand eight hundred and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
5828 Five thousand eight hundred and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
5829 Five thousand eight hundred and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
5830 Five thousand eight hundred and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
5831 Five thousand eight hundred and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
5832 Five thousand eight hundred and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
5833 Five thousand eight hundred and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
5834 Five thousand eight hundred and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
5835 Five thousand eight hundred and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
5836 Five thousand eight hundred and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
5837 Five thousand eight hundred and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
5838 Five thousand eight hundred and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
5839 Five thousand eight hundred and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
5840 Five thousand eight hundred and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
5841 Five thousand eight hundred and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
5842 Five thousand eight hundred and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
5843 Five thousand eight hundred and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
5844 Five thousand eight hundred and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
5845 Five thousand eight hundred and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
5846 Five thousand eight hundred and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
5847 Five thousand eight hundred and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
5848 Five thousand eight hundred and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
5849 Five thousand eight hundred and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
5850 Five thousand eight hundred and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
5851 Five thousand eight hundred and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
5852 Five thousand eight hundred and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
5853 Five thousand eight hundred and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
5854 Five thousand eight hundred and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
5855 Five thousand eight hundred and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
5856 Five thousand eight hundred and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
5857 Five thousand eight hundred and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
5858 Five thousand eight hundred and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
5859 Five thousand eight hundred and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
5860 Five thousand eight hundred and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
5861 Five thousand eight hundred and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
5862 Five thousand eight hundred and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
5863 Five thousand eight hundred and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
5864 Five thousand eight hundred and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
5865 Five thousand eight hundred and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
5866 Five thousand eight hundred and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
5867 Five thousand eight hundred and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
5868 Five thousand eight hundred and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
5869 Five thousand eight hundred and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
5870 Five thousand eight hundred and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
5871 Five thousand eight hundred and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5872 Five thousand eight hundred and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
5873 Five thousand eight hundred and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
5874 Five thousand eight hundred and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
5875 Five thousand eight hundred and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
5876 Five thousand eight hundred and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
5877 Five thousand eight hundred and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5878 Five thousand eight hundred and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
5879 Five thousand eight hundred and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
5880 Five thousand eight hundred and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
5881 Five thousand eight hundred and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
5882 Five thousand eight hundred and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
5883 Five thousand eight hundred and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
5884 Five thousand eight hundred and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
5885 Five thousand eight hundred and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
5886 Five thousand eight hundred and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
5887 Five thousand eight hundred and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
5888 Five thousand eight hundred and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
5889 Five thousand eight hundred and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
5890 Five thousand eight hundred and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
5891 Five thousand eight hundred and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
5892 Five thousand eight hundred and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
5893 Five thousand eight hundred and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
5894 Five thousand eight hundred and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
5895 Five thousand eight hundred and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
5896 Five thousand eight hundred and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
5897 Five thousand eight hundred and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
5898 Five thousand eight hundred and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
5899 Five thousand eight hundred and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
5900 Five thousand nine hundredไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5801 ถึง 5900 (Five thousand eight hundred and one to Five thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6400, 6401-6500, 6501-6600, 6601-6700, 6701-6800, 6801-6900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5701-5800, 5601-5700, 5501-5600, 5401-5500, 5301-5400, 5201-5300, 5101-5200, 5001-5100, 4901-5000, 4801-4900