วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5701 ถึง 5800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5701 ถึง 5800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5701 ถึง 5800 (Five thousand seven hundred and one to Five thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5701 Five thousand seven hundred and oneไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
5702 Five thousand seven hundred and twoไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
5703 Five thousand seven hundred and threeไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
5704 Five thousand seven hundred and fourไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
5705 Five thousand seven hundred and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
5706 Five thousand seven hundred and sixไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
5707 Five thousand seven hundred and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
5708 Five thousand seven hundred and eightไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
5709 Five thousand seven hundred and nineไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
5710 Five thousand seven hundred and tenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
5711 Five thousand seven hundred and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
5712 Five thousand seven hundred and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
5713 Five thousand seven hundred and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
5714 Five thousand seven hundred and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
5715 Five thousand seven hundred and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
5716 Five thousand seven hundred and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
5717 Five thousand seven hundred and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
5718 Five thousand seven hundred and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
5719 Five thousand seven hundred and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
5720 Five thousand seven hundred and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
5721 Five thousand seven hundred and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
5722 Five thousand seven hundred and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
5723 Five thousand seven hundred and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
5724 Five thousand seven hundred and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
5725 Five thousand seven hundred and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
5726 Five thousand seven hundred and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
5727 Five thousand seven hundred and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
5728 Five thousand seven hundred and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
5729 Five thousand seven hundred and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
5730 Five thousand seven hundred and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
5731 Five thousand seven hundred and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
5732 Five thousand seven hundred and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
5733 Five thousand seven hundred and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
5734 Five thousand seven hundred and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
5735 Five thousand seven hundred and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
5736 Five thousand seven hundred and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
5737 Five thousand seven hundred and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
5738 Five thousand seven hundred and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
5739 Five thousand seven hundred and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
5740 Five thousand seven hundred and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
5741 Five thousand seven hundred and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
5742 Five thousand seven hundred and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
5743 Five thousand seven hundred and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
5744 Five thousand seven hundred and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
5745 Five thousand seven hundred and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
5746 Five thousand seven hundred and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
5747 Five thousand seven hundred and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
5748 Five thousand seven hundred and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
5749 Five thousand seven hundred and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
5750 Five thousand seven hundred and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
5751 Five thousand seven hundred and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
5752 Five thousand seven hundred and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
5753 Five thousand seven hundred and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
5754 Five thousand seven hundred and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
5755 Five thousand seven hundred and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
5756 Five thousand seven hundred and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
5757 Five thousand seven hundred and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
5758 Five thousand seven hundred and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
5759 Five thousand seven hundred and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
5760 Five thousand seven hundred and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
5761 Five thousand seven hundred and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
5762 Five thousand seven hundred and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
5763 Five thousand seven hundred and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
5764 Five thousand seven hundred and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
5765 Five thousand seven hundred and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
5766 Five thousand seven hundred and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
5767 Five thousand seven hundred and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
5768 Five thousand seven hundred and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
5769 Five thousand seven hundred and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
5770 Five thousand seven hundred and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
5771 Five thousand seven hundred and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5772 Five thousand seven hundred and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
5773 Five thousand seven hundred and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
5774 Five thousand seven hundred and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
5775 Five thousand seven hundred and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
5776 Five thousand seven hundred and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
5777 Five thousand seven hundred and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5778 Five thousand seven hundred and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
5779 Five thousand seven hundred and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
5780 Five thousand seven hundred and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
5781 Five thousand seven hundred and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
5782 Five thousand seven hundred and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
5783 Five thousand seven hundred and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
5784 Five thousand seven hundred and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
5785 Five thousand seven hundred and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
5786 Five thousand seven hundred and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
5787 Five thousand seven hundred and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
5788 Five thousand seven hundred and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
5789 Five thousand seven hundred and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
5790 Five thousand seven hundred and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
5791 Five thousand seven hundred and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
5792 Five thousand seven hundred and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
5793 Five thousand seven hundred and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
5794 Five thousand seven hundred and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
5795 Five thousand seven hundred and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
5796 Five thousand seven hundred and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
5797 Five thousand seven hundred and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
5798 Five thousand seven hundred and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
5799 Five thousand seven hundred and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
5800 Five thousand eight hundredไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด ห้า​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5701 ถึง 5800 (Five thousand seven hundred and one to Five thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6400, 6401-6500, 6501-6600, 6601-6700, 6701-6800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5601-5700, 5501-5600, 5401-5500, 5301-5400, 5201-5300, 5101-5200, 5001-5100, 4901-5000, 4801-4900, 4701-4800