วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5601 ถึง 5700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5601 ถึง 5700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5601 ถึง 5700 (Five thousand six hundred and one to Five thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5601 Five thousand six hundred and oneไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
5602 Five thousand six hundred and twoไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
5603 Five thousand six hundred and threeไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
5604 Five thousand six hundred and fourไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
5605 Five thousand six hundred and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
5606 Five thousand six hundred and sixไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก
5607 Five thousand six hundred and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
5608 Five thousand six hundred and eightไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
5609 Five thousand six hundred and nineไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
5610 Five thousand six hundred and tenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
5611 Five thousand six hundred and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
5612 Five thousand six hundred and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
5613 Five thousand six hundred and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
5614 Five thousand six hundred and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
5615 Five thousand six hundred and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
5616 Five thousand six hundred and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
5617 Five thousand six hundred and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
5618 Five thousand six hundred and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
5619 Five thousand six hundred and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
5620 Five thousand six hundred and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
5621 Five thousand six hundred and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
5622 Five thousand six hundred and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
5623 Five thousand six hundred and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
5624 Five thousand six hundred and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
5625 Five thousand six hundred and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
5626 Five thousand six hundred and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
5627 Five thousand six hundred and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
5628 Five thousand six hundred and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
5629 Five thousand six hundred and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
5630 Five thousand six hundred and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
5631 Five thousand six hundred and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
5632 Five thousand six hundred and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
5633 Five thousand six hundred and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
5634 Five thousand six hundred and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
5635 Five thousand six hundred and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
5636 Five thousand six hundred and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
5637 Five thousand six hundred and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
5638 Five thousand six hundred and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
5639 Five thousand six hundred and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
5640 Five thousand six hundred and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
5641 Five thousand six hundred and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
5642 Five thousand six hundred and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
5643 Five thousand six hundred and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
5644 Five thousand six hundred and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
5645 Five thousand six hundred and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
5646 Five thousand six hundred and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
5647 Five thousand six hundred and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
5648 Five thousand six hundred and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
5649 Five thousand six hundred and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
5650 Five thousand six hundred and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
5651 Five thousand six hundred and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
5652 Five thousand six hundred and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
5653 Five thousand six hundred and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
5654 Five thousand six hundred and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
5655 Five thousand six hundred and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
5656 Five thousand six hundred and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
5657 Five thousand six hundred and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
5658 Five thousand six hundred and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
5659 Five thousand six hundred and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
5660 Five thousand six hundred and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
5661 Five thousand six hundred and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
5662 Five thousand six hundred and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
5663 Five thousand six hundred and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
5664 Five thousand six hundred and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
5665 Five thousand six hundred and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
5666 Five thousand six hundred and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
5667 Five thousand six hundred and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
5668 Five thousand six hundred and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
5669 Five thousand six hundred and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
5670 Five thousand six hundred and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
5671 Five thousand six hundred and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5672 Five thousand six hundred and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
5673 Five thousand six hundred and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
5674 Five thousand six hundred and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
5675 Five thousand six hundred and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
5676 Five thousand six hundred and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
5677 Five thousand six hundred and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5678 Five thousand six hundred and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
5679 Five thousand six hundred and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
5680 Five thousand six hundred and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
5681 Five thousand six hundred and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
5682 Five thousand six hundred and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
5683 Five thousand six hundred and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
5684 Five thousand six hundred and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
5685 Five thousand six hundred and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
5686 Five thousand six hundred and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
5687 Five thousand six hundred and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
5688 Five thousand six hundred and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
5689 Five thousand six hundred and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
5690 Five thousand six hundred and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
5691 Five thousand six hundred and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
5692 Five thousand six hundred and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
5693 Five thousand six hundred and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
5694 Five thousand six hundred and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
5695 Five thousand six hundred and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
5696 Five thousand six hundred and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
5697 Five thousand six hundred and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
5698 Five thousand six hundred and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
5699 Five thousand six hundred and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
5700 Five thousand seven hundredไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5601 ถึง 5700 (Five thousand six hundred and one to Five thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6400, 6401-6500, 6501-6600, 6601-6700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5501-5600, 5401-5500, 5301-5400, 5201-5300, 5101-5200, 5001-5100, 4901-5000, 4801-4900, 4701-4800, 4601-4700