วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5501 ถึง 5600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5501 ถึง 5600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5501 ถึง 5600 (Five thousand five hundred and one to Five thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5501 Five thousand five hundred and oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
5502 Five thousand five hundred and twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
5503 Five thousand five hundred and threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
5504 Five thousand five hundred and fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
5505 Five thousand five hundred and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
5506 Five thousand five hundred and sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก
5507 Five thousand five hundred and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
5508 Five thousand five hundred and eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
5509 Five thousand five hundred and nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
5510 Five thousand five hundred and tenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
5511 Five thousand five hundred and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
5512 Five thousand five hundred and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
5513 Five thousand five hundred and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
5514 Five thousand five hundred and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
5515 Five thousand five hundred and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
5516 Five thousand five hundred and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
5517 Five thousand five hundred and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
5518 Five thousand five hundred and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
5519 Five thousand five hundred and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
5520 Five thousand five hundred and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
5521 Five thousand five hundred and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
5522 Five thousand five hundred and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
5523 Five thousand five hundred and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
5524 Five thousand five hundred and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
5525 Five thousand five hundred and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
5526 Five thousand five hundred and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
5527 Five thousand five hundred and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
5528 Five thousand five hundred and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
5529 Five thousand five hundred and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
5530 Five thousand five hundred and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
5531 Five thousand five hundred and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
5532 Five thousand five hundred and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
5533 Five thousand five hundred and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
5534 Five thousand five hundred and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
5535 Five thousand five hundred and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
5536 Five thousand five hundred and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
5537 Five thousand five hundred and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
5538 Five thousand five hundred and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
5539 Five thousand five hundred and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
5540 Five thousand five hundred and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
5541 Five thousand five hundred and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
5542 Five thousand five hundred and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
5543 Five thousand five hundred and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
5544 Five thousand five hundred and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
5545 Five thousand five hundred and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
5546 Five thousand five hundred and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
5547 Five thousand five hundred and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
5548 Five thousand five hundred and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
5549 Five thousand five hundred and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
5550 Five thousand five hundred and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
5551 Five thousand five hundred and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
5552 Five thousand five hundred and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
5553 Five thousand five hundred and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
5554 Five thousand five hundred and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
5555 Five thousand five hundred and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
5556 Five thousand five hundred and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
5557 Five thousand five hundred and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
5558 Five thousand five hundred and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
5559 Five thousand five hundred and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
5560 Five thousand five hundred and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
5561 Five thousand five hundred and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
5562 Five thousand five hundred and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
5563 Five thousand five hundred and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
5564 Five thousand five hundred and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
5565 Five thousand five hundred and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
5566 Five thousand five hundred and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
5567 Five thousand five hundred and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
5568 Five thousand five hundred and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
5569 Five thousand five hundred and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
5570 Five thousand five hundred and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
5571 Five thousand five hundred and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5572 Five thousand five hundred and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
5573 Five thousand five hundred and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
5574 Five thousand five hundred and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
5575 Five thousand five hundred and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
5576 Five thousand five hundred and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
5577 Five thousand five hundred and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5578 Five thousand five hundred and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
5579 Five thousand five hundred and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
5580 Five thousand five hundred and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
5581 Five thousand five hundred and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
5582 Five thousand five hundred and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
5583 Five thousand five hundred and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
5584 Five thousand five hundred and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
5585 Five thousand five hundred and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
5586 Five thousand five hundred and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
5587 Five thousand five hundred and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
5588 Five thousand five hundred and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
5589 Five thousand five hundred and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
5590 Five thousand five hundred and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
5591 Five thousand five hundred and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
5592 Five thousand five hundred and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
5593 Five thousand five hundred and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
5594 Five thousand five hundred and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
5595 Five thousand five hundred and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
5596 Five thousand five hundred and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
5597 Five thousand five hundred and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
5598 Five thousand five hundred and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
5599 Five thousand five hundred and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
5600 Five thousand six hundredไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด ห้า​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5501 ถึง 5600 (Five thousand five hundred and one to Five thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6400, 6401-6500, 6501-6600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5401-5500, 5301-5400, 5201-5300, 5101-5200, 5001-5100, 4901-5000, 4801-4900, 4701-4800, 4601-4700, 4501-4600