วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5401 ถึง 5500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5401 ถึง 5500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5401 ถึง 5500 (Five thousand four hundred and one to Five thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5401 Five thousand four hundred and oneไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
5402 Five thousand four hundred and twoไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
5403 Five thousand four hundred and threeไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
5404 Five thousand four hundred and fourไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
5405 Five thousand four hundred and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
5406 Five thousand four hundred and sixไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
5407 Five thousand four hundred and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
5408 Five thousand four hundred and eightไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
5409 Five thousand four hundred and nineไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
5410 Five thousand four hundred and tenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
5411 Five thousand four hundred and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
5412 Five thousand four hundred and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
5413 Five thousand four hundred and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
5414 Five thousand four hundred and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
5415 Five thousand four hundred and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
5416 Five thousand four hundred and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
5417 Five thousand four hundred and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
5418 Five thousand four hundred and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
5419 Five thousand four hundred and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
5420 Five thousand four hundred and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
5421 Five thousand four hundred and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
5422 Five thousand four hundred and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
5423 Five thousand four hundred and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
5424 Five thousand four hundred and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
5425 Five thousand four hundred and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
5426 Five thousand four hundred and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
5427 Five thousand four hundred and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
5428 Five thousand four hundred and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
5429 Five thousand four hundred and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
5430 Five thousand four hundred and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
5431 Five thousand four hundred and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
5432 Five thousand four hundred and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
5433 Five thousand four hundred and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
5434 Five thousand four hundred and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
5435 Five thousand four hundred and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
5436 Five thousand four hundred and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
5437 Five thousand four hundred and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
5438 Five thousand four hundred and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
5439 Five thousand four hundred and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
5440 Five thousand four hundred and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
5441 Five thousand four hundred and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
5442 Five thousand four hundred and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
5443 Five thousand four hundred and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
5444 Five thousand four hundred and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
5445 Five thousand four hundred and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
5446 Five thousand four hundred and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
5447 Five thousand four hundred and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
5448 Five thousand four hundred and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
5449 Five thousand four hundred and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
5450 Five thousand four hundred and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
5451 Five thousand four hundred and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
5452 Five thousand four hundred and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
5453 Five thousand four hundred and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
5454 Five thousand four hundred and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
5455 Five thousand four hundred and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
5456 Five thousand four hundred and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
5457 Five thousand four hundred and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
5458 Five thousand four hundred and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
5459 Five thousand four hundred and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
5460 Five thousand four hundred and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
5461 Five thousand four hundred and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
5462 Five thousand four hundred and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
5463 Five thousand four hundred and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
5464 Five thousand four hundred and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
5465 Five thousand four hundred and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
5466 Five thousand four hundred and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
5467 Five thousand four hundred and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
5468 Five thousand four hundred and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
5469 Five thousand four hundred and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
5470 Five thousand four hundred and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
5471 Five thousand four hundred and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5472 Five thousand four hundred and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
5473 Five thousand four hundred and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
5474 Five thousand four hundred and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
5475 Five thousand four hundred and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
5476 Five thousand four hundred and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
5477 Five thousand four hundred and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5478 Five thousand four hundred and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
5479 Five thousand four hundred and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
5480 Five thousand four hundred and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
5481 Five thousand four hundred and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
5482 Five thousand four hundred and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
5483 Five thousand four hundred and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
5484 Five thousand four hundred and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
5485 Five thousand four hundred and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
5486 Five thousand four hundred and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
5487 Five thousand four hundred and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
5488 Five thousand four hundred and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
5489 Five thousand four hundred and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
5490 Five thousand four hundred and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
5491 Five thousand four hundred and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
5492 Five thousand four hundred and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
5493 Five thousand four hundred and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
5494 Five thousand four hundred and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
5495 Five thousand four hundred and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
5496 Five thousand four hundred and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
5497 Five thousand four hundred and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
5498 Five thousand four hundred and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
5499 Five thousand four hundred and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
5500 Five thousand five hundredไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด ห้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5401 ถึง 5500 (Five thousand four hundred and one to Five thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6400, 6401-6500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5301-5400, 5201-5300, 5101-5200, 5001-5100, 4901-5000, 4801-4900, 4701-4800, 4601-4700, 4501-4600, 4401-4500