วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5301 ถึง 5400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5301 ถึง 5400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5301 ถึง 5400 (Five thousand three hundred and one to Five thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5301 Five thousand three hundred and oneไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
5302 Five thousand three hundred and twoไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
5303 Five thousand three hundred and threeไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
5304 Five thousand three hundred and fourไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
5305 Five thousand three hundred and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
5306 Five thousand three hundred and sixไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
5307 Five thousand three hundred and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
5308 Five thousand three hundred and eightไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
5309 Five thousand three hundred and nineไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
5310 Five thousand three hundred and tenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
5311 Five thousand three hundred and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
5312 Five thousand three hundred and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
5313 Five thousand three hundred and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
5314 Five thousand three hundred and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
5315 Five thousand three hundred and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
5316 Five thousand three hundred and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
5317 Five thousand three hundred and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
5318 Five thousand three hundred and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
5319 Five thousand three hundred and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
5320 Five thousand three hundred and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
5321 Five thousand three hundred and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
5322 Five thousand three hundred and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
5323 Five thousand three hundred and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
5324 Five thousand three hundred and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
5325 Five thousand three hundred and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
5326 Five thousand three hundred and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
5327 Five thousand three hundred and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
5328 Five thousand three hundred and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
5329 Five thousand three hundred and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
5330 Five thousand three hundred and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
5331 Five thousand three hundred and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
5332 Five thousand three hundred and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
5333 Five thousand three hundred and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
5334 Five thousand three hundred and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
5335 Five thousand three hundred and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
5336 Five thousand three hundred and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
5337 Five thousand three hundred and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
5338 Five thousand three hundred and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
5339 Five thousand three hundred and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
5340 Five thousand three hundred and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
5341 Five thousand three hundred and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
5342 Five thousand three hundred and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
5343 Five thousand three hundred and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
5344 Five thousand three hundred and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
5345 Five thousand three hundred and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
5346 Five thousand three hundred and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
5347 Five thousand three hundred and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
5348 Five thousand three hundred and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
5349 Five thousand three hundred and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
5350 Five thousand three hundred and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
5351 Five thousand three hundred and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
5352 Five thousand three hundred and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
5353 Five thousand three hundred and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
5354 Five thousand three hundred and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
5355 Five thousand three hundred and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
5356 Five thousand three hundred and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
5357 Five thousand three hundred and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
5358 Five thousand three hundred and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
5359 Five thousand three hundred and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
5360 Five thousand three hundred and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
5361 Five thousand three hundred and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
5362 Five thousand three hundred and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
5363 Five thousand three hundred and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
5364 Five thousand three hundred and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
5365 Five thousand three hundred and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
5366 Five thousand three hundred and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
5367 Five thousand three hundred and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
5368 Five thousand three hundred and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
5369 Five thousand three hundred and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
5370 Five thousand three hundred and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
5371 Five thousand three hundred and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5372 Five thousand three hundred and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
5373 Five thousand three hundred and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
5374 Five thousand three hundred and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
5375 Five thousand three hundred and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
5376 Five thousand three hundred and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
5377 Five thousand three hundred and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5378 Five thousand three hundred and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
5379 Five thousand three hundred and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
5380 Five thousand three hundred and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
5381 Five thousand three hundred and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
5382 Five thousand three hundred and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
5383 Five thousand three hundred and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
5384 Five thousand three hundred and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
5385 Five thousand three hundred and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
5386 Five thousand three hundred and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
5387 Five thousand three hundred and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
5388 Five thousand three hundred and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
5389 Five thousand three hundred and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
5390 Five thousand three hundred and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
5391 Five thousand three hundred and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
5392 Five thousand three hundred and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
5393 Five thousand three hundred and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
5394 Five thousand three hundred and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
5395 Five thousand three hundred and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
5396 Five thousand three hundred and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
5397 Five thousand three hundred and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
5398 Five thousand three hundred and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
5399 Five thousand three hundred and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
5400 Five thousand four hundredไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด ห้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5301 ถึง 5400 (Five thousand three hundred and one to Five thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300, 6301-6400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5201-5300, 5101-5200, 5001-5100, 4901-5000, 4801-4900, 4701-4800, 4601-4700, 4501-4600, 4401-4500, 4301-4400