วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5201 ถึง 5300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5201 ถึง 5300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5201 ถึง 5300 (Five thousand two hundred and one to Five thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5201 Five thousand two hundred and oneไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
5202 Five thousand two hundred and twoไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
5203 Five thousand two hundred and threeไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
5204 Five thousand two hundred and fourไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
5205 Five thousand two hundred and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
5206 Five thousand two hundred and sixไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
5207 Five thousand two hundred and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
5208 Five thousand two hundred and eightไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
5209 Five thousand two hundred and nineไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
5210 Five thousand two hundred and tenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
5211 Five thousand two hundred and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
5212 Five thousand two hundred and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
5213 Five thousand two hundred and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
5214 Five thousand two hundred and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
5215 Five thousand two hundred and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
5216 Five thousand two hundred and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
5217 Five thousand two hundred and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
5218 Five thousand two hundred and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
5219 Five thousand two hundred and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
5220 Five thousand two hundred and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
5221 Five thousand two hundred and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
5222 Five thousand two hundred and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
5223 Five thousand two hundred and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
5224 Five thousand two hundred and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
5225 Five thousand two hundred and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
5226 Five thousand two hundred and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
5227 Five thousand two hundred and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
5228 Five thousand two hundred and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
5229 Five thousand two hundred and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
5230 Five thousand two hundred and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
5231 Five thousand two hundred and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
5232 Five thousand two hundred and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
5233 Five thousand two hundred and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
5234 Five thousand two hundred and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
5235 Five thousand two hundred and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
5236 Five thousand two hundred and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
5237 Five thousand two hundred and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
5238 Five thousand two hundred and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
5239 Five thousand two hundred and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
5240 Five thousand two hundred and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
5241 Five thousand two hundred and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
5242 Five thousand two hundred and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
5243 Five thousand two hundred and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
5244 Five thousand two hundred and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
5245 Five thousand two hundred and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
5246 Five thousand two hundred and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
5247 Five thousand two hundred and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
5248 Five thousand two hundred and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
5249 Five thousand two hundred and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
5250 Five thousand two hundred and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
5251 Five thousand two hundred and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
5252 Five thousand two hundred and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
5253 Five thousand two hundred and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
5254 Five thousand two hundred and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
5255 Five thousand two hundred and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
5256 Five thousand two hundred and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
5257 Five thousand two hundred and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
5258 Five thousand two hundred and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
5259 Five thousand two hundred and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
5260 Five thousand two hundred and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
5261 Five thousand two hundred and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
5262 Five thousand two hundred and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
5263 Five thousand two hundred and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
5264 Five thousand two hundred and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
5265 Five thousand two hundred and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
5266 Five thousand two hundred and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
5267 Five thousand two hundred and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
5268 Five thousand two hundred and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
5269 Five thousand two hundred and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
5270 Five thousand two hundred and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
5271 Five thousand two hundred and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5272 Five thousand two hundred and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
5273 Five thousand two hundred and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
5274 Five thousand two hundred and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
5275 Five thousand two hundred and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
5276 Five thousand two hundred and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
5277 Five thousand two hundred and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5278 Five thousand two hundred and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
5279 Five thousand two hundred and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
5280 Five thousand two hundred and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
5281 Five thousand two hundred and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
5282 Five thousand two hundred and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
5283 Five thousand two hundred and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
5284 Five thousand two hundred and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
5285 Five thousand two hundred and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
5286 Five thousand two hundred and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
5287 Five thousand two hundred and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
5288 Five thousand two hundred and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
5289 Five thousand two hundred and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
5290 Five thousand two hundred and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
5291 Five thousand two hundred and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
5292 Five thousand two hundred and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
5293 Five thousand two hundred and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
5294 Five thousand two hundred and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
5295 Five thousand two hundred and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
5296 Five thousand two hundred and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
5297 Five thousand two hundred and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
5298 Five thousand two hundred and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
5299 Five thousand two hundred and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
5300 Five thousand three hundredไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด ห้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5201 ถึง 5300 (Five thousand two hundred and one to Five thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200, 6201-6300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5101-5200, 5001-5100, 4901-5000, 4801-4900, 4701-4800, 4601-4700, 4501-4600, 4401-4500, 4301-4400, 4201-4300