วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5101 ถึง 5200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5101 ถึง 5200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5101 ถึง 5200 (Five thousand one hundred and one to Five thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5101 Five thousand one hundred and oneไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
5102 Five thousand one hundred and twoไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
5103 Five thousand one hundred and threeไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
5104 Five thousand one hundred and fourไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
5105 Five thousand one hundred and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
5106 Five thousand one hundred and sixไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
5107 Five thousand one hundred and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
5108 Five thousand one hundred and eightไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
5109 Five thousand one hundred and nineไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
5110 Five thousand one hundred and tenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
5111 Five thousand one hundred and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
5112 Five thousand one hundred and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
5113 Five thousand one hundred and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
5114 Five thousand one hundred and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
5115 Five thousand one hundred and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
5116 Five thousand one hundred and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
5117 Five thousand one hundred and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
5118 Five thousand one hundred and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
5119 Five thousand one hundred and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
5120 Five thousand one hundred and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
5121 Five thousand one hundred and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
5122 Five thousand one hundred and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
5123 Five thousand one hundred and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
5124 Five thousand one hundred and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
5125 Five thousand one hundred and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
5126 Five thousand one hundred and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
5127 Five thousand one hundred and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
5128 Five thousand one hundred and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
5129 Five thousand one hundred and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
5130 Five thousand one hundred and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
5131 Five thousand one hundred and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
5132 Five thousand one hundred and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
5133 Five thousand one hundred and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
5134 Five thousand one hundred and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
5135 Five thousand one hundred and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
5136 Five thousand one hundred and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
5137 Five thousand one hundred and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
5138 Five thousand one hundred and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
5139 Five thousand one hundred and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
5140 Five thousand one hundred and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
5141 Five thousand one hundred and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
5142 Five thousand one hundred and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
5143 Five thousand one hundred and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
5144 Five thousand one hundred and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
5145 Five thousand one hundred and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
5146 Five thousand one hundred and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
5147 Five thousand one hundred and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
5148 Five thousand one hundred and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
5149 Five thousand one hundred and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
5150 Five thousand one hundred and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
5151 Five thousand one hundred and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
5152 Five thousand one hundred and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
5153 Five thousand one hundred and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
5154 Five thousand one hundred and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
5155 Five thousand one hundred and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
5156 Five thousand one hundred and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
5157 Five thousand one hundred and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
5158 Five thousand one hundred and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
5159 Five thousand one hundred and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
5160 Five thousand one hundred and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
5161 Five thousand one hundred and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
5162 Five thousand one hundred and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
5163 Five thousand one hundred and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
5164 Five thousand one hundred and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
5165 Five thousand one hundred and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
5166 Five thousand one hundred and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
5167 Five thousand one hundred and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
5168 Five thousand one hundred and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
5169 Five thousand one hundred and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
5170 Five thousand one hundred and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
5171 Five thousand one hundred and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5172 Five thousand one hundred and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
5173 Five thousand one hundred and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
5174 Five thousand one hundred and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
5175 Five thousand one hundred and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
5176 Five thousand one hundred and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
5177 Five thousand one hundred and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5178 Five thousand one hundred and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
5179 Five thousand one hundred and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
5180 Five thousand one hundred and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
5181 Five thousand one hundred and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
5182 Five thousand one hundred and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
5183 Five thousand one hundred and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
5184 Five thousand one hundred and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
5185 Five thousand one hundred and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
5186 Five thousand one hundred and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
5187 Five thousand one hundred and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
5188 Five thousand one hundred and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
5189 Five thousand one hundred and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
5190 Five thousand one hundred and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
5191 Five thousand one hundred and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
5192 Five thousand one hundred and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
5193 Five thousand one hundred and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
5194 Five thousand one hundred and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
5195 Five thousand one hundred and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
5196 Five thousand one hundred and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
5197 Five thousand one hundred and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
5198 Five thousand one hundred and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
5199 Five thousand one hundred and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
5200 Five thousand two hundredไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด ห้า​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5101 ถึง 5200 (Five thousand one hundred and one to Five thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100, 6101-6200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 5001-5100, 4901-5000, 4801-4900, 4701-4800, 4601-4700, 4501-4600, 4401-4500, 4301-4400, 4201-4300, 4101-4200