วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504901 ถึง 505000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504901 ถึง 505000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504901 ถึง 505000 (Five hundred four thousand nine hundred and one to Five hundred five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
504901 Five hundred four thousand nine hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
504902 Five hundred four thousand nine hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
504903 Five hundred four thousand nine hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
504904 Five hundred four thousand nine hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
504905 Five hundred four thousand nine hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
504906 Five hundred four thousand nine hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
504907 Five hundred four thousand nine hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
504908 Five hundred four thousand nine hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
504909 Five hundred four thousand nine hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
504910 Five hundred four thousand nine hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
504911 Five hundred four thousand nine hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
504912 Five hundred four thousand nine hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
504913 Five hundred four thousand nine hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
504914 Five hundred four thousand nine hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
504915 Five hundred four thousand nine hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
504916 Five hundred four thousand nine hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
504917 Five hundred four thousand nine hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
504918 Five hundred four thousand nine hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
504919 Five hundred four thousand nine hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
504920 Five hundred four thousand nine hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
504921 Five hundred four thousand nine hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
504922 Five hundred four thousand nine hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
504923 Five hundred four thousand nine hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
504924 Five hundred four thousand nine hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
504925 Five hundred four thousand nine hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
504926 Five hundred four thousand nine hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
504927 Five hundred four thousand nine hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
504928 Five hundred four thousand nine hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
504929 Five hundred four thousand nine hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
504930 Five hundred four thousand nine hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
504931 Five hundred four thousand nine hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
504932 Five hundred four thousand nine hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
504933 Five hundred four thousand nine hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
504934 Five hundred four thousand nine hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
504935 Five hundred four thousand nine hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
504936 Five hundred four thousand nine hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
504937 Five hundred four thousand nine hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
504938 Five hundred four thousand nine hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
504939 Five hundred four thousand nine hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
504940 Five hundred four thousand nine hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
504941 Five hundred four thousand nine hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
504942 Five hundred four thousand nine hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
504943 Five hundred four thousand nine hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
504944 Five hundred four thousand nine hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
504945 Five hundred four thousand nine hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
504946 Five hundred four thousand nine hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
504947 Five hundred four thousand nine hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
504948 Five hundred four thousand nine hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
504949 Five hundred four thousand nine hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
504950 Five hundred four thousand nine hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
504951 Five hundred four thousand nine hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
504952 Five hundred four thousand nine hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
504953 Five hundred four thousand nine hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
504954 Five hundred four thousand nine hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
504955 Five hundred four thousand nine hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
504956 Five hundred four thousand nine hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
504957 Five hundred four thousand nine hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
504958 Five hundred four thousand nine hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
504959 Five hundred four thousand nine hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
504960 Five hundred four thousand nine hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
504961 Five hundred four thousand nine hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
504962 Five hundred four thousand nine hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
504963 Five hundred four thousand nine hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
504964 Five hundred four thousand nine hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
504965 Five hundred four thousand nine hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
504966 Five hundred four thousand nine hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
504967 Five hundred four thousand nine hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
504968 Five hundred four thousand nine hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
504969 Five hundred four thousand nine hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
504970 Five hundred four thousand nine hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
504971 Five hundred four thousand nine hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
504972 Five hundred four thousand nine hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
504973 Five hundred four thousand nine hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
504974 Five hundred four thousand nine hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
504975 Five hundred four thousand nine hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
504976 Five hundred four thousand nine hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
504977 Five hundred four thousand nine hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
504978 Five hundred four thousand nine hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
504979 Five hundred four thousand nine hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
504980 Five hundred four thousand nine hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
504981 Five hundred four thousand nine hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
504982 Five hundred four thousand nine hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
504983 Five hundred four thousand nine hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
504984 Five hundred four thousand nine hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
504985 Five hundred four thousand nine hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
504986 Five hundred four thousand nine hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
504987 Five hundred four thousand nine hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
504988 Five hundred four thousand nine hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
504989 Five hundred four thousand nine hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
504990 Five hundred four thousand nine hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
504991 Five hundred four thousand nine hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
504992 Five hundred four thousand nine hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
504993 Five hundred four thousand nine hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
504994 Five hundred four thousand nine hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
504995 Five hundred four thousand nine hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
504996 Five hundred four thousand nine hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
504997 Five hundred four thousand nine hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
504998 Five hundred four thousand nine hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
504999 Five hundred four thousand nine hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
505000 Five hundred five thousandไฟฟ์ ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ห้า​แสน​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504901 ถึง 505000 (Five hundred four thousand nine hundred and one to Five hundred five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 505001-505100, 505101-505200, 505201-505300, 505301-505400, 505401-505500, 505501-505600, 505601-505700, 505701-505800, 505801-505900, 505901-506000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 504801-504900, 504701-504800, 504601-504700, 504501-504600, 504401-504500, 504301-504400, 504201-504300, 504101-504200, 504001-504100, 503901-504000