วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504601 ถึง 504700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504601 ถึง 504700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504601 ถึง 504700 (Five hundred four thousand six hundred and one to Five hundred four thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
504601 Five hundred four thousand six hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
504602 Five hundred four thousand six hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สอง
504603 Five hundred four thousand six hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม
504604 Five hundred four thousand six hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่
504605 Five hundred four thousand six hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า
504606 Five hundred four thousand six hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก
504607 Five hundred four thousand six hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
504608 Five hundred four thousand six hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด
504609 Five hundred four thousand six hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า
504610 Five hundred four thousand six hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ
504611 Five hundred four thousand six hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
504612 Five hundred four thousand six hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
504613 Five hundred four thousand six hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
504614 Five hundred four thousand six hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
504615 Five hundred four thousand six hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
504616 Five hundred four thousand six hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
504617 Five hundred four thousand six hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
504618 Five hundred four thousand six hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
504619 Five hundred four thousand six hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
504620 Five hundred four thousand six hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
504621 Five hundred four thousand six hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
504622 Five hundred four thousand six hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
504623 Five hundred four thousand six hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
504624 Five hundred four thousand six hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
504625 Five hundred four thousand six hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
504626 Five hundred four thousand six hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
504627 Five hundred four thousand six hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
504628 Five hundred four thousand six hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
504629 Five hundred four thousand six hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
504630 Five hundred four thousand six hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
504631 Five hundred four thousand six hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
504632 Five hundred four thousand six hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
504633 Five hundred four thousand six hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
504634 Five hundred four thousand six hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
504635 Five hundred four thousand six hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
504636 Five hundred four thousand six hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
504637 Five hundred four thousand six hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
504638 Five hundred four thousand six hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
504639 Five hundred four thousand six hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
504640 Five hundred four thousand six hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
504641 Five hundred four thousand six hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
504642 Five hundred four thousand six hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
504643 Five hundred four thousand six hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
504644 Five hundred four thousand six hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
504645 Five hundred four thousand six hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
504646 Five hundred four thousand six hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
504647 Five hundred four thousand six hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
504648 Five hundred four thousand six hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
504649 Five hundred four thousand six hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
504650 Five hundred four thousand six hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
504651 Five hundred four thousand six hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
504652 Five hundred four thousand six hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
504653 Five hundred four thousand six hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
504654 Five hundred four thousand six hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
504655 Five hundred four thousand six hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
504656 Five hundred four thousand six hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
504657 Five hundred four thousand six hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
504658 Five hundred four thousand six hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
504659 Five hundred four thousand six hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
504660 Five hundred four thousand six hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
504661 Five hundred four thousand six hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
504662 Five hundred four thousand six hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
504663 Five hundred four thousand six hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
504664 Five hundred four thousand six hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
504665 Five hundred four thousand six hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
504666 Five hundred four thousand six hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
504667 Five hundred four thousand six hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
504668 Five hundred four thousand six hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
504669 Five hundred four thousand six hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
504670 Five hundred four thousand six hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
504671 Five hundred four thousand six hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
504672 Five hundred four thousand six hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
504673 Five hundred four thousand six hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
504674 Five hundred four thousand six hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
504675 Five hundred four thousand six hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
504676 Five hundred four thousand six hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
504677 Five hundred four thousand six hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
504678 Five hundred four thousand six hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
504679 Five hundred four thousand six hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
504680 Five hundred four thousand six hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
504681 Five hundred four thousand six hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
504682 Five hundred four thousand six hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
504683 Five hundred four thousand six hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
504684 Five hundred four thousand six hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
504685 Five hundred four thousand six hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
504686 Five hundred four thousand six hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
504687 Five hundred four thousand six hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
504688 Five hundred four thousand six hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
504689 Five hundred four thousand six hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
504690 Five hundred four thousand six hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
504691 Five hundred four thousand six hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
504692 Five hundred four thousand six hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
504693 Five hundred four thousand six hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
504694 Five hundred four thousand six hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
504695 Five hundred four thousand six hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
504696 Five hundred four thousand six hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
504697 Five hundred four thousand six hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
504698 Five hundred four thousand six hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
504699 Five hundred four thousand six hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
504700 Five hundred four thousand seven hundredไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504601 ถึง 504700 (Five hundred four thousand six hundred and one to Five hundred four thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 504701-504800, 504801-504900, 504901-505000, 505001-505100, 505101-505200, 505201-505300, 505301-505400, 505401-505500, 505501-505600, 505601-505700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 504501-504600, 504401-504500, 504301-504400, 504201-504300, 504101-504200, 504001-504100, 503901-504000, 503801-503900, 503701-503800, 503601-503700