วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504501 ถึง 504600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504501 ถึง 504600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504501 ถึง 504600 (Five hundred four thousand five hundred and one to Five hundred four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
504501 Five hundred four thousand five hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
504502 Five hundred four thousand five hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
504503 Five hundred four thousand five hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
504504 Five hundred four thousand five hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
504505 Five hundred four thousand five hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
504506 Five hundred four thousand five hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
504507 Five hundred four thousand five hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
504508 Five hundred four thousand five hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
504509 Five hundred four thousand five hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
504510 Five hundred four thousand five hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
504511 Five hundred four thousand five hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
504512 Five hundred four thousand five hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
504513 Five hundred four thousand five hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
504514 Five hundred four thousand five hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
504515 Five hundred four thousand five hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
504516 Five hundred four thousand five hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
504517 Five hundred four thousand five hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
504518 Five hundred four thousand five hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
504519 Five hundred four thousand five hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
504520 Five hundred four thousand five hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
504521 Five hundred four thousand five hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
504522 Five hundred four thousand five hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
504523 Five hundred four thousand five hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
504524 Five hundred four thousand five hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
504525 Five hundred four thousand five hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
504526 Five hundred four thousand five hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
504527 Five hundred four thousand five hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
504528 Five hundred four thousand five hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
504529 Five hundred four thousand five hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
504530 Five hundred four thousand five hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
504531 Five hundred four thousand five hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
504532 Five hundred four thousand five hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
504533 Five hundred four thousand five hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
504534 Five hundred four thousand five hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
504535 Five hundred four thousand five hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
504536 Five hundred four thousand five hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
504537 Five hundred four thousand five hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
504538 Five hundred four thousand five hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
504539 Five hundred four thousand five hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
504540 Five hundred four thousand five hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
504541 Five hundred four thousand five hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
504542 Five hundred four thousand five hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
504543 Five hundred four thousand five hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
504544 Five hundred four thousand five hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
504545 Five hundred four thousand five hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
504546 Five hundred four thousand five hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
504547 Five hundred four thousand five hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
504548 Five hundred four thousand five hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
504549 Five hundred four thousand five hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
504550 Five hundred four thousand five hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
504551 Five hundred four thousand five hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
504552 Five hundred four thousand five hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
504553 Five hundred four thousand five hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
504554 Five hundred four thousand five hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
504555 Five hundred four thousand five hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
504556 Five hundred four thousand five hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
504557 Five hundred four thousand five hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
504558 Five hundred four thousand five hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
504559 Five hundred four thousand five hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
504560 Five hundred four thousand five hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
504561 Five hundred four thousand five hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
504562 Five hundred four thousand five hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
504563 Five hundred four thousand five hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
504564 Five hundred four thousand five hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
504565 Five hundred four thousand five hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
504566 Five hundred four thousand five hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
504567 Five hundred four thousand five hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
504568 Five hundred four thousand five hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
504569 Five hundred four thousand five hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
504570 Five hundred four thousand five hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
504571 Five hundred four thousand five hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
504572 Five hundred four thousand five hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
504573 Five hundred four thousand five hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
504574 Five hundred four thousand five hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
504575 Five hundred four thousand five hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
504576 Five hundred four thousand five hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
504577 Five hundred four thousand five hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
504578 Five hundred four thousand five hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
504579 Five hundred four thousand five hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
504580 Five hundred four thousand five hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
504581 Five hundred four thousand five hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
504582 Five hundred four thousand five hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
504583 Five hundred four thousand five hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
504584 Five hundred four thousand five hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
504585 Five hundred four thousand five hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
504586 Five hundred four thousand five hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
504587 Five hundred four thousand five hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
504588 Five hundred four thousand five hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
504589 Five hundred four thousand five hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
504590 Five hundred four thousand five hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
504591 Five hundred four thousand five hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
504592 Five hundred four thousand five hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
504593 Five hundred four thousand five hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
504594 Five hundred four thousand five hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
504595 Five hundred four thousand five hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
504596 Five hundred four thousand five hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
504597 Five hundred four thousand five hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
504598 Five hundred four thousand five hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
504599 Five hundred four thousand five hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
504600 Five hundred four thousand six hundredไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504501 ถึง 504600 (Five hundred four thousand five hundred and one to Five hundred four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 504601-504700, 504701-504800, 504801-504900, 504901-505000, 505001-505100, 505101-505200, 505201-505300, 505301-505400, 505401-505500, 505501-505600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 504401-504500, 504301-504400, 504201-504300, 504101-504200, 504001-504100, 503901-504000, 503801-503900, 503701-503800, 503601-503700, 503501-503600