วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504401 ถึง 504500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504401 ถึง 504500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504401 ถึง 504500 (Five hundred four thousand four hundred and one to Five hundred four thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
504401 Five hundred four thousand four hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
504402 Five hundred four thousand four hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สอง
504403 Five hundred four thousand four hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม
504404 Five hundred four thousand four hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่
504405 Five hundred four thousand four hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
504406 Five hundred four thousand four hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก
504407 Five hundred four thousand four hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
504408 Five hundred four thousand four hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด
504409 Five hundred four thousand four hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
504410 Five hundred four thousand four hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
504411 Five hundred four thousand four hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
504412 Five hundred four thousand four hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
504413 Five hundred four thousand four hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
504414 Five hundred four thousand four hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
504415 Five hundred four thousand four hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
504416 Five hundred four thousand four hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
504417 Five hundred four thousand four hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
504418 Five hundred four thousand four hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
504419 Five hundred four thousand four hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
504420 Five hundred four thousand four hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
504421 Five hundred four thousand four hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
504422 Five hundred four thousand four hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
504423 Five hundred four thousand four hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
504424 Five hundred four thousand four hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
504425 Five hundred four thousand four hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
504426 Five hundred four thousand four hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
504427 Five hundred four thousand four hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
504428 Five hundred four thousand four hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
504429 Five hundred four thousand four hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
504430 Five hundred four thousand four hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
504431 Five hundred four thousand four hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
504432 Five hundred four thousand four hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
504433 Five hundred four thousand four hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
504434 Five hundred four thousand four hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
504435 Five hundred four thousand four hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
504436 Five hundred four thousand four hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
504437 Five hundred four thousand four hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
504438 Five hundred four thousand four hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
504439 Five hundred four thousand four hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
504440 Five hundred four thousand four hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
504441 Five hundred four thousand four hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
504442 Five hundred four thousand four hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
504443 Five hundred four thousand four hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
504444 Five hundred four thousand four hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
504445 Five hundred four thousand four hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
504446 Five hundred four thousand four hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
504447 Five hundred four thousand four hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
504448 Five hundred four thousand four hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
504449 Five hundred four thousand four hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
504450 Five hundred four thousand four hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
504451 Five hundred four thousand four hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
504452 Five hundred four thousand four hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
504453 Five hundred four thousand four hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
504454 Five hundred four thousand four hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
504455 Five hundred four thousand four hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
504456 Five hundred four thousand four hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
504457 Five hundred four thousand four hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
504458 Five hundred four thousand four hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
504459 Five hundred four thousand four hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
504460 Five hundred four thousand four hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
504461 Five hundred four thousand four hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
504462 Five hundred four thousand four hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
504463 Five hundred four thousand four hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
504464 Five hundred four thousand four hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
504465 Five hundred four thousand four hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
504466 Five hundred four thousand four hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
504467 Five hundred four thousand four hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
504468 Five hundred four thousand four hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
504469 Five hundred four thousand four hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
504470 Five hundred four thousand four hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
504471 Five hundred four thousand four hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
504472 Five hundred four thousand four hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
504473 Five hundred four thousand four hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
504474 Five hundred four thousand four hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
504475 Five hundred four thousand four hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
504476 Five hundred four thousand four hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
504477 Five hundred four thousand four hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
504478 Five hundred four thousand four hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
504479 Five hundred four thousand four hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
504480 Five hundred four thousand four hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
504481 Five hundred four thousand four hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
504482 Five hundred four thousand four hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
504483 Five hundred four thousand four hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
504484 Five hundred four thousand four hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
504485 Five hundred four thousand four hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
504486 Five hundred four thousand four hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
504487 Five hundred four thousand four hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
504488 Five hundred four thousand four hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
504489 Five hundred four thousand four hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
504490 Five hundred four thousand four hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
504491 Five hundred four thousand four hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
504492 Five hundred four thousand four hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
504493 Five hundred four thousand four hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
504494 Five hundred four thousand four hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
504495 Five hundred four thousand four hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
504496 Five hundred four thousand four hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
504497 Five hundred four thousand four hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
504498 Five hundred four thousand four hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
504499 Five hundred four thousand four hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
504500 Five hundred four thousand five hundredไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504401 ถึง 504500 (Five hundred four thousand four hundred and one to Five hundred four thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 504501-504600, 504601-504700, 504701-504800, 504801-504900, 504901-505000, 505001-505100, 505101-505200, 505201-505300, 505301-505400, 505401-505500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 504301-504400, 504201-504300, 504101-504200, 504001-504100, 503901-504000, 503801-503900, 503701-503800, 503601-503700, 503501-503600, 503401-503500