วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504301 ถึง 504400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504301 ถึง 504400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504301 ถึง 504400 (Five hundred four thousand three hundred and one to Five hundred four thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
504301 Five hundred four thousand three hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
504302 Five hundred four thousand three hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สอง
504303 Five hundred four thousand three hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม
504304 Five hundred four thousand three hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่
504305 Five hundred four thousand three hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
504306 Five hundred four thousand three hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก
504307 Five hundred four thousand three hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
504308 Five hundred four thousand three hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด
504309 Five hundred four thousand three hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
504310 Five hundred four thousand three hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
504311 Five hundred four thousand three hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
504312 Five hundred four thousand three hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
504313 Five hundred four thousand three hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
504314 Five hundred four thousand three hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
504315 Five hundred four thousand three hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
504316 Five hundred four thousand three hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
504317 Five hundred four thousand three hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
504318 Five hundred four thousand three hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
504319 Five hundred four thousand three hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
504320 Five hundred four thousand three hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
504321 Five hundred four thousand three hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
504322 Five hundred four thousand three hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
504323 Five hundred four thousand three hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
504324 Five hundred four thousand three hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
504325 Five hundred four thousand three hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
504326 Five hundred four thousand three hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
504327 Five hundred four thousand three hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
504328 Five hundred four thousand three hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
504329 Five hundred four thousand three hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
504330 Five hundred four thousand three hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
504331 Five hundred four thousand three hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
504332 Five hundred four thousand three hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
504333 Five hundred four thousand three hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
504334 Five hundred four thousand three hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
504335 Five hundred four thousand three hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
504336 Five hundred four thousand three hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
504337 Five hundred four thousand three hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
504338 Five hundred four thousand three hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
504339 Five hundred four thousand three hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
504340 Five hundred four thousand three hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
504341 Five hundred four thousand three hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
504342 Five hundred four thousand three hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
504343 Five hundred four thousand three hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
504344 Five hundred four thousand three hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
504345 Five hundred four thousand three hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
504346 Five hundred four thousand three hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
504347 Five hundred four thousand three hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
504348 Five hundred four thousand three hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
504349 Five hundred four thousand three hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
504350 Five hundred four thousand three hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
504351 Five hundred four thousand three hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
504352 Five hundred four thousand three hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
504353 Five hundred four thousand three hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
504354 Five hundred four thousand three hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
504355 Five hundred four thousand three hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
504356 Five hundred four thousand three hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
504357 Five hundred four thousand three hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
504358 Five hundred four thousand three hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
504359 Five hundred four thousand three hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
504360 Five hundred four thousand three hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
504361 Five hundred four thousand three hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
504362 Five hundred four thousand three hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
504363 Five hundred four thousand three hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
504364 Five hundred four thousand three hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
504365 Five hundred four thousand three hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
504366 Five hundred four thousand three hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
504367 Five hundred four thousand three hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
504368 Five hundred four thousand three hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
504369 Five hundred four thousand three hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
504370 Five hundred four thousand three hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
504371 Five hundred four thousand three hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
504372 Five hundred four thousand three hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
504373 Five hundred four thousand three hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
504374 Five hundred four thousand three hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
504375 Five hundred four thousand three hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
504376 Five hundred four thousand three hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
504377 Five hundred four thousand three hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
504378 Five hundred four thousand three hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
504379 Five hundred four thousand three hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
504380 Five hundred four thousand three hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
504381 Five hundred four thousand three hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
504382 Five hundred four thousand three hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
504383 Five hundred four thousand three hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
504384 Five hundred four thousand three hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
504385 Five hundred four thousand three hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
504386 Five hundred four thousand three hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
504387 Five hundred four thousand three hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
504388 Five hundred four thousand three hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
504389 Five hundred four thousand three hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
504390 Five hundred four thousand three hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
504391 Five hundred four thousand three hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
504392 Five hundred four thousand three hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
504393 Five hundred four thousand three hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
504394 Five hundred four thousand three hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
504395 Five hundred four thousand three hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
504396 Five hundred four thousand three hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
504397 Five hundred four thousand three hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
504398 Five hundred four thousand three hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
504399 Five hundred four thousand three hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
504400 Five hundred four thousand four hundredไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504301 ถึง 504400 (Five hundred four thousand three hundred and one to Five hundred four thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 504401-504500, 504501-504600, 504601-504700, 504701-504800, 504801-504900, 504901-505000, 505001-505100, 505101-505200, 505201-505300, 505301-505400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 504201-504300, 504101-504200, 504001-504100, 503901-504000, 503801-503900, 503701-503800, 503601-503700, 503501-503600, 503401-503500, 503301-503400