วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504101 ถึง 504200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504101 ถึง 504200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504101 ถึง 504200 (Five hundred four thousand one hundred and one to Five hundred four thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
504101 Five hundred four thousand one hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
504102 Five hundred four thousand one hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
504103 Five hundred four thousand one hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
504104 Five hundred four thousand one hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
504105 Five hundred four thousand one hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
504106 Five hundred four thousand one hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
504107 Five hundred four thousand one hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
504108 Five hundred four thousand one hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
504109 Five hundred four thousand one hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
504110 Five hundred four thousand one hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
504111 Five hundred four thousand one hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
504112 Five hundred four thousand one hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
504113 Five hundred four thousand one hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
504114 Five hundred four thousand one hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
504115 Five hundred four thousand one hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
504116 Five hundred four thousand one hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
504117 Five hundred four thousand one hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
504118 Five hundred four thousand one hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
504119 Five hundred four thousand one hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
504120 Five hundred four thousand one hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
504121 Five hundred four thousand one hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
504122 Five hundred four thousand one hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
504123 Five hundred four thousand one hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
504124 Five hundred four thousand one hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
504125 Five hundred four thousand one hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
504126 Five hundred four thousand one hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
504127 Five hundred four thousand one hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
504128 Five hundred four thousand one hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
504129 Five hundred four thousand one hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
504130 Five hundred four thousand one hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
504131 Five hundred four thousand one hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
504132 Five hundred four thousand one hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
504133 Five hundred four thousand one hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
504134 Five hundred four thousand one hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
504135 Five hundred four thousand one hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
504136 Five hundred four thousand one hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
504137 Five hundred four thousand one hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
504138 Five hundred four thousand one hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
504139 Five hundred four thousand one hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
504140 Five hundred four thousand one hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
504141 Five hundred four thousand one hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
504142 Five hundred four thousand one hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
504143 Five hundred four thousand one hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
504144 Five hundred four thousand one hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
504145 Five hundred four thousand one hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
504146 Five hundred four thousand one hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
504147 Five hundred four thousand one hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
504148 Five hundred four thousand one hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
504149 Five hundred four thousand one hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
504150 Five hundred four thousand one hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
504151 Five hundred four thousand one hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
504152 Five hundred four thousand one hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
504153 Five hundred four thousand one hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
504154 Five hundred four thousand one hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
504155 Five hundred four thousand one hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
504156 Five hundred four thousand one hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
504157 Five hundred four thousand one hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
504158 Five hundred four thousand one hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
504159 Five hundred four thousand one hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
504160 Five hundred four thousand one hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
504161 Five hundred four thousand one hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
504162 Five hundred four thousand one hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
504163 Five hundred four thousand one hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
504164 Five hundred four thousand one hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
504165 Five hundred four thousand one hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
504166 Five hundred four thousand one hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
504167 Five hundred four thousand one hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
504168 Five hundred four thousand one hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
504169 Five hundred four thousand one hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
504170 Five hundred four thousand one hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
504171 Five hundred four thousand one hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
504172 Five hundred four thousand one hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
504173 Five hundred four thousand one hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
504174 Five hundred four thousand one hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
504175 Five hundred four thousand one hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
504176 Five hundred four thousand one hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
504177 Five hundred four thousand one hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
504178 Five hundred four thousand one hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
504179 Five hundred four thousand one hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
504180 Five hundred four thousand one hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
504181 Five hundred four thousand one hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
504182 Five hundred four thousand one hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
504183 Five hundred four thousand one hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
504184 Five hundred four thousand one hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
504185 Five hundred four thousand one hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
504186 Five hundred four thousand one hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
504187 Five hundred four thousand one hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
504188 Five hundred four thousand one hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
504189 Five hundred four thousand one hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
504190 Five hundred four thousand one hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
504191 Five hundred four thousand one hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
504192 Five hundred four thousand one hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
504193 Five hundred four thousand one hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
504194 Five hundred four thousand one hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
504195 Five hundred four thousand one hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
504196 Five hundred four thousand one hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
504197 Five hundred four thousand one hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
504198 Five hundred four thousand one hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
504199 Five hundred four thousand one hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
504200 Five hundred four thousand two hundredไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด ห้า​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504101 ถึง 504200 (Five hundred four thousand one hundred and one to Five hundred four thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 504201-504300, 504301-504400, 504401-504500, 504501-504600, 504601-504700, 504701-504800, 504801-504900, 504901-505000, 505001-505100, 505101-505200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 504001-504100, 503901-504000, 503801-503900, 503701-503800, 503601-503700, 503501-503600, 503401-503500, 503301-503400, 503201-503300, 503101-503200