วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504001 ถึง 504100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 504001 ถึง 504100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504001 ถึง 504100 (Five hundred four thousand and one to Five hundred four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
504001 Five hundred four thousand and oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง
504002 Five hundred four thousand and twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สอง
504003 Five hundred four thousand and threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม
504004 Five hundred four thousand and fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่
504005 Five hundred four thousand and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า
504006 Five hundred four thousand and sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก
504007 Five hundred four thousand and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด
504008 Five hundred four thousand and eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด
504009 Five hundred four thousand and nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า
504010 Five hundred four thousand and tenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ
504011 Five hundred four thousand and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
504012 Five hundred four thousand and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​สอง
504013 Five hundred four thousand and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​สาม
504014 Five hundred four thousand and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​สี่
504015 Five hundred four thousand and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​ห้า
504016 Five hundred four thousand and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​หก
504017 Five hundred four thousand and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
504018 Five hundred four thousand and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​แปด
504019 Five hundred four thousand and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สี่​พัน​สิบ​เก้า
504020 Five hundred four thousand and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ
504021 Five hundred four thousand and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
504022 Five hundred four thousand and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
504023 Five hundred four thousand and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
504024 Five hundred four thousand and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
504025 Five hundred four thousand and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
504026 Five hundred four thousand and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
504027 Five hundred four thousand and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
504028 Five hundred four thousand and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
504029 Five hundred four thousand and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
504030 Five hundred four thousand and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ
504031 Five hundred four thousand and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
504032 Five hundred four thousand and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
504033 Five hundred four thousand and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
504034 Five hundred four thousand and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
504035 Five hundred four thousand and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
504036 Five hundred four thousand and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
504037 Five hundred four thousand and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
504038 Five hundred four thousand and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
504039 Five hundred four thousand and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
504040 Five hundred four thousand and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ
504041 Five hundred four thousand and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
504042 Five hundred four thousand and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
504043 Five hundred four thousand and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
504044 Five hundred four thousand and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
504045 Five hundred four thousand and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
504046 Five hundred four thousand and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
504047 Five hundred four thousand and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
504048 Five hundred four thousand and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
504049 Five hundred four thousand and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
504050 Five hundred four thousand and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ
504051 Five hundred four thousand and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
504052 Five hundred four thousand and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
504053 Five hundred four thousand and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
504054 Five hundred four thousand and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
504055 Five hundred four thousand and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
504056 Five hundred four thousand and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
504057 Five hundred four thousand and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
504058 Five hundred four thousand and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
504059 Five hundred four thousand and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
504060 Five hundred four thousand and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ
504061 Five hundred four thousand and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
504062 Five hundred four thousand and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
504063 Five hundred four thousand and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
504064 Five hundred four thousand and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
504065 Five hundred four thousand and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
504066 Five hundred four thousand and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
504067 Five hundred four thousand and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
504068 Five hundred four thousand and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
504069 Five hundred four thousand and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
504070 Five hundred four thousand and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
504071 Five hundred four thousand and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
504072 Five hundred four thousand and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
504073 Five hundred four thousand and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
504074 Five hundred four thousand and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
504075 Five hundred four thousand and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
504076 Five hundred four thousand and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
504077 Five hundred four thousand and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
504078 Five hundred four thousand and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
504079 Five hundred four thousand and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
504080 Five hundred four thousand and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ
504081 Five hundred four thousand and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
504082 Five hundred four thousand and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
504083 Five hundred four thousand and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
504084 Five hundred four thousand and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
504085 Five hundred four thousand and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
504086 Five hundred four thousand and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
504087 Five hundred four thousand and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
504088 Five hundred four thousand and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
504089 Five hundred four thousand and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
504090 Five hundred four thousand and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ
504091 Five hundred four thousand and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
504092 Five hundred four thousand and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
504093 Five hundred four thousand and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
504094 Five hundred four thousand and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
504095 Five hundred four thousand and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
504096 Five hundred four thousand and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
504097 Five hundred four thousand and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
504098 Five hundred four thousand and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
504099 Five hundred four thousand and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
504100 Five hundred four thousand one hundredไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด ห้า​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 504001 ถึง 504100 (Five hundred four thousand and one to Five hundred four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 504101-504200, 504201-504300, 504301-504400, 504401-504500, 504501-504600, 504601-504700, 504701-504800, 504801-504900, 504901-505000, 505001-505100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 503901-504000, 503801-503900, 503701-503800, 503601-503700, 503501-503600, 503401-503500, 503301-503400, 503201-503300, 503101-503200, 503001-503100