วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503901 ถึง 504000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503901 ถึง 504000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503901 ถึง 504000 (Five hundred three thousand nine hundred and one to Five hundred four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
503901 Five hundred three thousand nine hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
503902 Five hundred three thousand nine hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
503903 Five hundred three thousand nine hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
503904 Five hundred three thousand nine hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
503905 Five hundred three thousand nine hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
503906 Five hundred three thousand nine hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
503907 Five hundred three thousand nine hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
503908 Five hundred three thousand nine hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
503909 Five hundred three thousand nine hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
503910 Five hundred three thousand nine hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
503911 Five hundred three thousand nine hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
503912 Five hundred three thousand nine hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
503913 Five hundred three thousand nine hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
503914 Five hundred three thousand nine hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
503915 Five hundred three thousand nine hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
503916 Five hundred three thousand nine hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
503917 Five hundred three thousand nine hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
503918 Five hundred three thousand nine hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
503919 Five hundred three thousand nine hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
503920 Five hundred three thousand nine hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
503921 Five hundred three thousand nine hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
503922 Five hundred three thousand nine hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
503923 Five hundred three thousand nine hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
503924 Five hundred three thousand nine hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
503925 Five hundred three thousand nine hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
503926 Five hundred three thousand nine hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
503927 Five hundred three thousand nine hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
503928 Five hundred three thousand nine hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
503929 Five hundred three thousand nine hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
503930 Five hundred three thousand nine hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
503931 Five hundred three thousand nine hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
503932 Five hundred three thousand nine hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
503933 Five hundred three thousand nine hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
503934 Five hundred three thousand nine hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
503935 Five hundred three thousand nine hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
503936 Five hundred three thousand nine hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
503937 Five hundred three thousand nine hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
503938 Five hundred three thousand nine hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
503939 Five hundred three thousand nine hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
503940 Five hundred three thousand nine hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
503941 Five hundred three thousand nine hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
503942 Five hundred three thousand nine hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
503943 Five hundred three thousand nine hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
503944 Five hundred three thousand nine hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
503945 Five hundred three thousand nine hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
503946 Five hundred three thousand nine hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
503947 Five hundred three thousand nine hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
503948 Five hundred three thousand nine hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
503949 Five hundred three thousand nine hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
503950 Five hundred three thousand nine hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
503951 Five hundred three thousand nine hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
503952 Five hundred three thousand nine hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
503953 Five hundred three thousand nine hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
503954 Five hundred three thousand nine hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
503955 Five hundred three thousand nine hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
503956 Five hundred three thousand nine hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
503957 Five hundred three thousand nine hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
503958 Five hundred three thousand nine hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
503959 Five hundred three thousand nine hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
503960 Five hundred three thousand nine hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
503961 Five hundred three thousand nine hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
503962 Five hundred three thousand nine hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
503963 Five hundred three thousand nine hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
503964 Five hundred three thousand nine hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
503965 Five hundred three thousand nine hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
503966 Five hundred three thousand nine hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
503967 Five hundred three thousand nine hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
503968 Five hundred three thousand nine hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
503969 Five hundred three thousand nine hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
503970 Five hundred three thousand nine hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
503971 Five hundred three thousand nine hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
503972 Five hundred three thousand nine hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
503973 Five hundred three thousand nine hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
503974 Five hundred three thousand nine hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
503975 Five hundred three thousand nine hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
503976 Five hundred three thousand nine hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
503977 Five hundred three thousand nine hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
503978 Five hundred three thousand nine hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
503979 Five hundred three thousand nine hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
503980 Five hundred three thousand nine hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
503981 Five hundred three thousand nine hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
503982 Five hundred three thousand nine hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
503983 Five hundred three thousand nine hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
503984 Five hundred three thousand nine hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
503985 Five hundred three thousand nine hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
503986 Five hundred three thousand nine hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
503987 Five hundred three thousand nine hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
503988 Five hundred three thousand nine hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
503989 Five hundred three thousand nine hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
503990 Five hundred three thousand nine hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
503991 Five hundred three thousand nine hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
503992 Five hundred three thousand nine hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
503993 Five hundred three thousand nine hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
503994 Five hundred three thousand nine hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
503995 Five hundred three thousand nine hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
503996 Five hundred three thousand nine hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
503997 Five hundred three thousand nine hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
503998 Five hundred three thousand nine hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
503999 Five hundred three thousand nine hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
504000 Five hundred four thousandไฟฟ์ ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ห้า​แสน​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503901 ถึง 504000 (Five hundred three thousand nine hundred and one to Five hundred four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 504001-504100, 504101-504200, 504201-504300, 504301-504400, 504401-504500, 504501-504600, 504601-504700, 504701-504800, 504801-504900, 504901-505000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 503801-503900, 503701-503800, 503601-503700, 503501-503600, 503401-503500, 503301-503400, 503201-503300, 503101-503200, 503001-503100, 502901-503000