วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503801 ถึง 503900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503801 ถึง 503900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503801 ถึง 503900 (Five hundred three thousand eight hundred and one to Five hundred three thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
503801 Five hundred three thousand eight hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
503802 Five hundred three thousand eight hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
503803 Five hundred three thousand eight hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
503804 Five hundred three thousand eight hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
503805 Five hundred three thousand eight hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
503806 Five hundred three thousand eight hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
503807 Five hundred three thousand eight hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
503808 Five hundred three thousand eight hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
503809 Five hundred three thousand eight hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
503810 Five hundred three thousand eight hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
503811 Five hundred three thousand eight hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
503812 Five hundred three thousand eight hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
503813 Five hundred three thousand eight hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
503814 Five hundred three thousand eight hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
503815 Five hundred three thousand eight hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
503816 Five hundred three thousand eight hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
503817 Five hundred three thousand eight hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
503818 Five hundred three thousand eight hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
503819 Five hundred three thousand eight hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
503820 Five hundred three thousand eight hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
503821 Five hundred three thousand eight hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
503822 Five hundred three thousand eight hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
503823 Five hundred three thousand eight hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
503824 Five hundred three thousand eight hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
503825 Five hundred three thousand eight hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
503826 Five hundred three thousand eight hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
503827 Five hundred three thousand eight hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
503828 Five hundred three thousand eight hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
503829 Five hundred three thousand eight hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
503830 Five hundred three thousand eight hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
503831 Five hundred three thousand eight hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
503832 Five hundred three thousand eight hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
503833 Five hundred three thousand eight hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
503834 Five hundred three thousand eight hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
503835 Five hundred three thousand eight hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
503836 Five hundred three thousand eight hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
503837 Five hundred three thousand eight hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
503838 Five hundred three thousand eight hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
503839 Five hundred three thousand eight hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
503840 Five hundred three thousand eight hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
503841 Five hundred three thousand eight hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
503842 Five hundred three thousand eight hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
503843 Five hundred three thousand eight hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
503844 Five hundred three thousand eight hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
503845 Five hundred three thousand eight hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
503846 Five hundred three thousand eight hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
503847 Five hundred three thousand eight hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
503848 Five hundred three thousand eight hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
503849 Five hundred three thousand eight hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
503850 Five hundred three thousand eight hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
503851 Five hundred three thousand eight hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
503852 Five hundred three thousand eight hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
503853 Five hundred three thousand eight hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
503854 Five hundred three thousand eight hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
503855 Five hundred three thousand eight hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
503856 Five hundred three thousand eight hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
503857 Five hundred three thousand eight hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
503858 Five hundred three thousand eight hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
503859 Five hundred three thousand eight hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
503860 Five hundred three thousand eight hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
503861 Five hundred three thousand eight hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
503862 Five hundred three thousand eight hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
503863 Five hundred three thousand eight hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
503864 Five hundred three thousand eight hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
503865 Five hundred three thousand eight hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
503866 Five hundred three thousand eight hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
503867 Five hundred three thousand eight hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
503868 Five hundred three thousand eight hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
503869 Five hundred three thousand eight hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
503870 Five hundred three thousand eight hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
503871 Five hundred three thousand eight hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
503872 Five hundred three thousand eight hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
503873 Five hundred three thousand eight hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
503874 Five hundred three thousand eight hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
503875 Five hundred three thousand eight hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
503876 Five hundred three thousand eight hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
503877 Five hundred three thousand eight hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
503878 Five hundred three thousand eight hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
503879 Five hundred three thousand eight hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
503880 Five hundred three thousand eight hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
503881 Five hundred three thousand eight hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
503882 Five hundred three thousand eight hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
503883 Five hundred three thousand eight hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
503884 Five hundred three thousand eight hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
503885 Five hundred three thousand eight hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
503886 Five hundred three thousand eight hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
503887 Five hundred three thousand eight hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
503888 Five hundred three thousand eight hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
503889 Five hundred three thousand eight hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
503890 Five hundred three thousand eight hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
503891 Five hundred three thousand eight hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
503892 Five hundred three thousand eight hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
503893 Five hundred three thousand eight hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
503894 Five hundred three thousand eight hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
503895 Five hundred three thousand eight hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
503896 Five hundred three thousand eight hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
503897 Five hundred three thousand eight hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
503898 Five hundred three thousand eight hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
503899 Five hundred three thousand eight hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
503900 Five hundred three thousand nine hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503801 ถึง 503900 (Five hundred three thousand eight hundred and one to Five hundred three thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 503901-504000, 504001-504100, 504101-504200, 504201-504300, 504301-504400, 504401-504500, 504501-504600, 504601-504700, 504701-504800, 504801-504900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 503701-503800, 503601-503700, 503501-503600, 503401-503500, 503301-503400, 503201-503300, 503101-503200, 503001-503100, 502901-503000, 502801-502900