วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503601 ถึง 503700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503601 ถึง 503700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503601 ถึง 503700 (Five hundred three thousand six hundred and one to Five hundred three thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
503601 Five hundred three thousand six hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
503602 Five hundred three thousand six hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สอง
503603 Five hundred three thousand six hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม
503604 Five hundred three thousand six hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่
503605 Five hundred three thousand six hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า
503606 Five hundred three thousand six hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก
503607 Five hundred three thousand six hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
503608 Five hundred three thousand six hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด
503609 Five hundred three thousand six hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า
503610 Five hundred three thousand six hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ
503611 Five hundred three thousand six hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
503612 Five hundred three thousand six hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
503613 Five hundred three thousand six hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
503614 Five hundred three thousand six hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
503615 Five hundred three thousand six hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
503616 Five hundred three thousand six hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
503617 Five hundred three thousand six hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
503618 Five hundred three thousand six hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
503619 Five hundred three thousand six hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
503620 Five hundred three thousand six hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
503621 Five hundred three thousand six hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
503622 Five hundred three thousand six hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
503623 Five hundred three thousand six hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
503624 Five hundred three thousand six hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
503625 Five hundred three thousand six hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
503626 Five hundred three thousand six hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
503627 Five hundred three thousand six hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
503628 Five hundred three thousand six hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
503629 Five hundred three thousand six hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
503630 Five hundred three thousand six hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
503631 Five hundred three thousand six hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
503632 Five hundred three thousand six hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
503633 Five hundred three thousand six hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
503634 Five hundred three thousand six hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
503635 Five hundred three thousand six hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
503636 Five hundred three thousand six hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
503637 Five hundred three thousand six hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
503638 Five hundred three thousand six hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
503639 Five hundred three thousand six hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
503640 Five hundred three thousand six hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
503641 Five hundred three thousand six hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
503642 Five hundred three thousand six hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
503643 Five hundred three thousand six hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
503644 Five hundred three thousand six hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
503645 Five hundred three thousand six hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
503646 Five hundred three thousand six hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
503647 Five hundred three thousand six hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
503648 Five hundred three thousand six hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
503649 Five hundred three thousand six hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
503650 Five hundred three thousand six hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
503651 Five hundred three thousand six hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
503652 Five hundred three thousand six hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
503653 Five hundred three thousand six hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
503654 Five hundred three thousand six hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
503655 Five hundred three thousand six hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
503656 Five hundred three thousand six hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
503657 Five hundred three thousand six hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
503658 Five hundred three thousand six hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
503659 Five hundred three thousand six hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
503660 Five hundred three thousand six hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
503661 Five hundred three thousand six hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
503662 Five hundred three thousand six hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
503663 Five hundred three thousand six hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
503664 Five hundred three thousand six hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
503665 Five hundred three thousand six hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
503666 Five hundred three thousand six hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
503667 Five hundred three thousand six hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
503668 Five hundred three thousand six hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
503669 Five hundred three thousand six hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
503670 Five hundred three thousand six hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
503671 Five hundred three thousand six hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
503672 Five hundred three thousand six hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
503673 Five hundred three thousand six hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
503674 Five hundred three thousand six hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
503675 Five hundred three thousand six hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
503676 Five hundred three thousand six hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
503677 Five hundred three thousand six hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
503678 Five hundred three thousand six hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
503679 Five hundred three thousand six hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
503680 Five hundred three thousand six hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
503681 Five hundred three thousand six hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
503682 Five hundred three thousand six hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
503683 Five hundred three thousand six hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
503684 Five hundred three thousand six hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
503685 Five hundred three thousand six hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
503686 Five hundred three thousand six hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
503687 Five hundred three thousand six hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
503688 Five hundred three thousand six hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
503689 Five hundred three thousand six hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
503690 Five hundred three thousand six hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
503691 Five hundred three thousand six hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
503692 Five hundred three thousand six hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
503693 Five hundred three thousand six hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
503694 Five hundred three thousand six hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
503695 Five hundred three thousand six hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
503696 Five hundred three thousand six hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
503697 Five hundred three thousand six hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
503698 Five hundred three thousand six hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
503699 Five hundred three thousand six hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
503700 Five hundred three thousand seven hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้า​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503601 ถึง 503700 (Five hundred three thousand six hundred and one to Five hundred three thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 503701-503800, 503801-503900, 503901-504000, 504001-504100, 504101-504200, 504201-504300, 504301-504400, 504401-504500, 504501-504600, 504601-504700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 503501-503600, 503401-503500, 503301-503400, 503201-503300, 503101-503200, 503001-503100, 502901-503000, 502801-502900, 502701-502800, 502601-502700