วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503501 ถึง 503600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503501 ถึง 503600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503501 ถึง 503600 (Five hundred three thousand five hundred and one to Five hundred three thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
503501 Five hundred three thousand five hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
503502 Five hundred three thousand five hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
503503 Five hundred three thousand five hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
503504 Five hundred three thousand five hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
503505 Five hundred three thousand five hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
503506 Five hundred three thousand five hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก
503507 Five hundred three thousand five hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
503508 Five hundred three thousand five hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
503509 Five hundred three thousand five hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
503510 Five hundred three thousand five hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
503511 Five hundred three thousand five hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
503512 Five hundred three thousand five hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
503513 Five hundred three thousand five hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
503514 Five hundred three thousand five hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
503515 Five hundred three thousand five hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
503516 Five hundred three thousand five hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
503517 Five hundred three thousand five hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
503518 Five hundred three thousand five hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
503519 Five hundred three thousand five hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
503520 Five hundred three thousand five hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
503521 Five hundred three thousand five hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
503522 Five hundred three thousand five hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
503523 Five hundred three thousand five hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
503524 Five hundred three thousand five hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
503525 Five hundred three thousand five hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
503526 Five hundred three thousand five hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
503527 Five hundred three thousand five hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
503528 Five hundred three thousand five hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
503529 Five hundred three thousand five hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
503530 Five hundred three thousand five hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
503531 Five hundred three thousand five hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
503532 Five hundred three thousand five hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
503533 Five hundred three thousand five hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
503534 Five hundred three thousand five hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
503535 Five hundred three thousand five hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
503536 Five hundred three thousand five hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
503537 Five hundred three thousand five hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
503538 Five hundred three thousand five hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
503539 Five hundred three thousand five hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
503540 Five hundred three thousand five hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
503541 Five hundred three thousand five hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
503542 Five hundred three thousand five hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
503543 Five hundred three thousand five hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
503544 Five hundred three thousand five hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
503545 Five hundred three thousand five hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
503546 Five hundred three thousand five hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
503547 Five hundred three thousand five hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
503548 Five hundred three thousand five hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
503549 Five hundred three thousand five hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
503550 Five hundred three thousand five hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
503551 Five hundred three thousand five hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
503552 Five hundred three thousand five hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
503553 Five hundred three thousand five hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
503554 Five hundred three thousand five hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
503555 Five hundred three thousand five hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
503556 Five hundred three thousand five hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
503557 Five hundred three thousand five hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
503558 Five hundred three thousand five hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
503559 Five hundred three thousand five hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
503560 Five hundred three thousand five hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
503561 Five hundred three thousand five hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
503562 Five hundred three thousand five hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
503563 Five hundred three thousand five hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
503564 Five hundred three thousand five hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
503565 Five hundred three thousand five hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
503566 Five hundred three thousand five hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
503567 Five hundred three thousand five hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
503568 Five hundred three thousand five hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
503569 Five hundred three thousand five hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
503570 Five hundred three thousand five hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
503571 Five hundred three thousand five hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
503572 Five hundred three thousand five hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
503573 Five hundred three thousand five hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
503574 Five hundred three thousand five hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
503575 Five hundred three thousand five hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
503576 Five hundred three thousand five hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
503577 Five hundred three thousand five hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
503578 Five hundred three thousand five hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
503579 Five hundred three thousand five hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
503580 Five hundred three thousand five hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
503581 Five hundred three thousand five hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
503582 Five hundred three thousand five hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
503583 Five hundred three thousand five hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
503584 Five hundred three thousand five hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
503585 Five hundred three thousand five hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
503586 Five hundred three thousand five hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
503587 Five hundred three thousand five hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
503588 Five hundred three thousand five hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
503589 Five hundred three thousand five hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
503590 Five hundred three thousand five hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
503591 Five hundred three thousand five hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
503592 Five hundred three thousand five hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
503593 Five hundred three thousand five hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
503594 Five hundred three thousand five hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
503595 Five hundred three thousand five hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
503596 Five hundred three thousand five hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
503597 Five hundred three thousand five hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
503598 Five hundred three thousand five hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
503599 Five hundred three thousand five hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
503600 Five hundred three thousand six hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503501 ถึง 503600 (Five hundred three thousand five hundred and one to Five hundred three thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 503601-503700, 503701-503800, 503801-503900, 503901-504000, 504001-504100, 504101-504200, 504201-504300, 504301-504400, 504401-504500, 504501-504600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 503401-503500, 503301-503400, 503201-503300, 503101-503200, 503001-503100, 502901-503000, 502801-502900, 502701-502800, 502601-502700, 502501-502600