วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503401 ถึง 503500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503401 ถึง 503500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503401 ถึง 503500 (Five hundred three thousand four hundred and one to Five hundred three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
503401 Five hundred three thousand four hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
503402 Five hundred three thousand four hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
503403 Five hundred three thousand four hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
503404 Five hundred three thousand four hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
503405 Five hundred three thousand four hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
503406 Five hundred three thousand four hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
503407 Five hundred three thousand four hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
503408 Five hundred three thousand four hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
503409 Five hundred three thousand four hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
503410 Five hundred three thousand four hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
503411 Five hundred three thousand four hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
503412 Five hundred three thousand four hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
503413 Five hundred three thousand four hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
503414 Five hundred three thousand four hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
503415 Five hundred three thousand four hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
503416 Five hundred three thousand four hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
503417 Five hundred three thousand four hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
503418 Five hundred three thousand four hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
503419 Five hundred three thousand four hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
503420 Five hundred three thousand four hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
503421 Five hundred three thousand four hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
503422 Five hundred three thousand four hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
503423 Five hundred three thousand four hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
503424 Five hundred three thousand four hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
503425 Five hundred three thousand four hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
503426 Five hundred three thousand four hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
503427 Five hundred three thousand four hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
503428 Five hundred three thousand four hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
503429 Five hundred three thousand four hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
503430 Five hundred three thousand four hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
503431 Five hundred three thousand four hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
503432 Five hundred three thousand four hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
503433 Five hundred three thousand four hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
503434 Five hundred three thousand four hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
503435 Five hundred three thousand four hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
503436 Five hundred three thousand four hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
503437 Five hundred three thousand four hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
503438 Five hundred three thousand four hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
503439 Five hundred three thousand four hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
503440 Five hundred three thousand four hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
503441 Five hundred three thousand four hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
503442 Five hundred three thousand four hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
503443 Five hundred three thousand four hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
503444 Five hundred three thousand four hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
503445 Five hundred three thousand four hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
503446 Five hundred three thousand four hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
503447 Five hundred three thousand four hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
503448 Five hundred three thousand four hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
503449 Five hundred three thousand four hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
503450 Five hundred three thousand four hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
503451 Five hundred three thousand four hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
503452 Five hundred three thousand four hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
503453 Five hundred three thousand four hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
503454 Five hundred three thousand four hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
503455 Five hundred three thousand four hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
503456 Five hundred three thousand four hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
503457 Five hundred three thousand four hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
503458 Five hundred three thousand four hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
503459 Five hundred three thousand four hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
503460 Five hundred three thousand four hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
503461 Five hundred three thousand four hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
503462 Five hundred three thousand four hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
503463 Five hundred three thousand four hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
503464 Five hundred three thousand four hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
503465 Five hundred three thousand four hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
503466 Five hundred three thousand four hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
503467 Five hundred three thousand four hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
503468 Five hundred three thousand four hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
503469 Five hundred three thousand four hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
503470 Five hundred three thousand four hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
503471 Five hundred three thousand four hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
503472 Five hundred three thousand four hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
503473 Five hundred three thousand four hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
503474 Five hundred three thousand four hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
503475 Five hundred three thousand four hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
503476 Five hundred three thousand four hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
503477 Five hundred three thousand four hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
503478 Five hundred three thousand four hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
503479 Five hundred three thousand four hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
503480 Five hundred three thousand four hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
503481 Five hundred three thousand four hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
503482 Five hundred three thousand four hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
503483 Five hundred three thousand four hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
503484 Five hundred three thousand four hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
503485 Five hundred three thousand four hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
503486 Five hundred three thousand four hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
503487 Five hundred three thousand four hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
503488 Five hundred three thousand four hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
503489 Five hundred three thousand four hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
503490 Five hundred three thousand four hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
503491 Five hundred three thousand four hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
503492 Five hundred three thousand four hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
503493 Five hundred three thousand four hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
503494 Five hundred three thousand four hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
503495 Five hundred three thousand four hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
503496 Five hundred three thousand four hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
503497 Five hundred three thousand four hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
503498 Five hundred three thousand four hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
503499 Five hundred three thousand four hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
503500 Five hundred three thousand five hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503401 ถึง 503500 (Five hundred three thousand four hundred and one to Five hundred three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 503501-503600, 503601-503700, 503701-503800, 503801-503900, 503901-504000, 504001-504100, 504101-504200, 504201-504300, 504301-504400, 504401-504500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 503301-503400, 503201-503300, 503101-503200, 503001-503100, 502901-503000, 502801-502900, 502701-502800, 502601-502700, 502501-502600, 502401-502500