วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503201 ถึง 503300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503201 ถึง 503300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503201 ถึง 503300 (Five hundred three thousand two hundred and one to Five hundred three thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
503201 Five hundred three thousand two hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
503202 Five hundred three thousand two hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
503203 Five hundred three thousand two hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
503204 Five hundred three thousand two hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
503205 Five hundred three thousand two hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
503206 Five hundred three thousand two hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
503207 Five hundred three thousand two hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
503208 Five hundred three thousand two hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
503209 Five hundred three thousand two hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
503210 Five hundred three thousand two hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
503211 Five hundred three thousand two hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
503212 Five hundred three thousand two hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
503213 Five hundred three thousand two hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
503214 Five hundred three thousand two hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
503215 Five hundred three thousand two hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
503216 Five hundred three thousand two hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
503217 Five hundred three thousand two hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
503218 Five hundred three thousand two hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
503219 Five hundred three thousand two hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
503220 Five hundred three thousand two hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
503221 Five hundred three thousand two hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
503222 Five hundred three thousand two hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
503223 Five hundred three thousand two hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
503224 Five hundred three thousand two hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
503225 Five hundred three thousand two hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
503226 Five hundred three thousand two hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
503227 Five hundred three thousand two hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
503228 Five hundred three thousand two hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
503229 Five hundred three thousand two hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
503230 Five hundred three thousand two hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
503231 Five hundred three thousand two hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
503232 Five hundred three thousand two hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
503233 Five hundred three thousand two hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
503234 Five hundred three thousand two hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
503235 Five hundred three thousand two hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
503236 Five hundred three thousand two hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
503237 Five hundred three thousand two hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
503238 Five hundred three thousand two hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
503239 Five hundred three thousand two hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
503240 Five hundred three thousand two hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
503241 Five hundred three thousand two hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
503242 Five hundred three thousand two hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
503243 Five hundred three thousand two hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
503244 Five hundred three thousand two hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
503245 Five hundred three thousand two hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
503246 Five hundred three thousand two hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
503247 Five hundred three thousand two hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
503248 Five hundred three thousand two hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
503249 Five hundred three thousand two hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
503250 Five hundred three thousand two hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
503251 Five hundred three thousand two hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
503252 Five hundred three thousand two hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
503253 Five hundred three thousand two hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
503254 Five hundred three thousand two hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
503255 Five hundred three thousand two hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
503256 Five hundred three thousand two hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
503257 Five hundred three thousand two hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
503258 Five hundred three thousand two hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
503259 Five hundred three thousand two hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
503260 Five hundred three thousand two hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
503261 Five hundred three thousand two hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
503262 Five hundred three thousand two hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
503263 Five hundred three thousand two hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
503264 Five hundred three thousand two hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
503265 Five hundred three thousand two hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
503266 Five hundred three thousand two hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
503267 Five hundred three thousand two hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
503268 Five hundred three thousand two hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
503269 Five hundred three thousand two hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
503270 Five hundred three thousand two hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
503271 Five hundred three thousand two hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
503272 Five hundred three thousand two hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
503273 Five hundred three thousand two hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
503274 Five hundred three thousand two hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
503275 Five hundred three thousand two hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
503276 Five hundred three thousand two hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
503277 Five hundred three thousand two hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
503278 Five hundred three thousand two hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
503279 Five hundred three thousand two hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
503280 Five hundred three thousand two hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
503281 Five hundred three thousand two hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
503282 Five hundred three thousand two hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
503283 Five hundred three thousand two hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
503284 Five hundred three thousand two hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
503285 Five hundred three thousand two hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
503286 Five hundred three thousand two hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
503287 Five hundred three thousand two hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
503288 Five hundred three thousand two hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
503289 Five hundred three thousand two hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
503290 Five hundred three thousand two hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
503291 Five hundred three thousand two hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
503292 Five hundred three thousand two hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
503293 Five hundred three thousand two hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
503294 Five hundred three thousand two hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
503295 Five hundred three thousand two hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
503296 Five hundred three thousand two hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
503297 Five hundred three thousand two hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
503298 Five hundred three thousand two hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
503299 Five hundred three thousand two hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
503300 Five hundred three thousand three hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด ห้า​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503201 ถึง 503300 (Five hundred three thousand two hundred and one to Five hundred three thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 503301-503400, 503401-503500, 503501-503600, 503601-503700, 503701-503800, 503801-503900, 503901-504000, 504001-504100, 504101-504200, 504201-504300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 503101-503200, 503001-503100, 502901-503000, 502801-502900, 502701-502800, 502601-502700, 502501-502600, 502401-502500, 502301-502400, 502201-502300