วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503101 ถึง 503200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 503101 ถึง 503200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503101 ถึง 503200 (Five hundred three thousand one hundred and one to Five hundred three thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
503101 Five hundred three thousand one hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
503102 Five hundred three thousand one hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
503103 Five hundred three thousand one hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
503104 Five hundred three thousand one hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
503105 Five hundred three thousand one hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
503106 Five hundred three thousand one hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
503107 Five hundred three thousand one hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
503108 Five hundred three thousand one hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
503109 Five hundred three thousand one hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
503110 Five hundred three thousand one hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
503111 Five hundred three thousand one hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
503112 Five hundred three thousand one hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
503113 Five hundred three thousand one hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
503114 Five hundred three thousand one hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
503115 Five hundred three thousand one hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
503116 Five hundred three thousand one hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
503117 Five hundred three thousand one hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
503118 Five hundred three thousand one hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
503119 Five hundred three thousand one hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
503120 Five hundred three thousand one hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
503121 Five hundred three thousand one hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
503122 Five hundred three thousand one hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
503123 Five hundred three thousand one hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
503124 Five hundred three thousand one hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
503125 Five hundred three thousand one hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
503126 Five hundred three thousand one hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
503127 Five hundred three thousand one hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
503128 Five hundred three thousand one hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
503129 Five hundred three thousand one hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
503130 Five hundred three thousand one hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
503131 Five hundred three thousand one hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
503132 Five hundred three thousand one hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
503133 Five hundred three thousand one hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
503134 Five hundred three thousand one hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
503135 Five hundred three thousand one hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
503136 Five hundred three thousand one hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
503137 Five hundred three thousand one hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
503138 Five hundred three thousand one hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
503139 Five hundred three thousand one hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
503140 Five hundred three thousand one hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
503141 Five hundred three thousand one hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
503142 Five hundred three thousand one hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
503143 Five hundred three thousand one hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
503144 Five hundred three thousand one hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
503145 Five hundred three thousand one hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
503146 Five hundred three thousand one hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
503147 Five hundred three thousand one hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
503148 Five hundred three thousand one hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
503149 Five hundred three thousand one hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
503150 Five hundred three thousand one hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
503151 Five hundred three thousand one hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
503152 Five hundred three thousand one hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
503153 Five hundred three thousand one hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
503154 Five hundred three thousand one hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
503155 Five hundred three thousand one hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
503156 Five hundred three thousand one hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
503157 Five hundred three thousand one hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
503158 Five hundred three thousand one hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
503159 Five hundred three thousand one hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
503160 Five hundred three thousand one hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
503161 Five hundred three thousand one hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
503162 Five hundred three thousand one hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
503163 Five hundred three thousand one hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
503164 Five hundred three thousand one hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
503165 Five hundred three thousand one hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
503166 Five hundred three thousand one hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
503167 Five hundred three thousand one hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
503168 Five hundred three thousand one hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
503169 Five hundred three thousand one hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
503170 Five hundred three thousand one hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
503171 Five hundred three thousand one hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
503172 Five hundred three thousand one hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
503173 Five hundred three thousand one hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
503174 Five hundred three thousand one hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
503175 Five hundred three thousand one hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
503176 Five hundred three thousand one hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
503177 Five hundred three thousand one hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
503178 Five hundred three thousand one hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
503179 Five hundred three thousand one hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
503180 Five hundred three thousand one hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
503181 Five hundred three thousand one hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
503182 Five hundred three thousand one hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
503183 Five hundred three thousand one hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
503184 Five hundred three thousand one hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
503185 Five hundred three thousand one hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
503186 Five hundred three thousand one hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
503187 Five hundred three thousand one hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
503188 Five hundred three thousand one hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
503189 Five hundred three thousand one hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
503190 Five hundred three thousand one hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
503191 Five hundred three thousand one hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
503192 Five hundred three thousand one hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
503193 Five hundred three thousand one hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
503194 Five hundred three thousand one hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
503195 Five hundred three thousand one hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
503196 Five hundred three thousand one hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
503197 Five hundred three thousand one hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
503198 Five hundred three thousand one hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
503199 Five hundred three thousand one hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
503200 Five hundred three thousand two hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด ห้า​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 503101 ถึง 503200 (Five hundred three thousand one hundred and one to Five hundred three thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 503201-503300, 503301-503400, 503401-503500, 503501-503600, 503601-503700, 503701-503800, 503801-503900, 503901-504000, 504001-504100, 504101-504200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 503001-503100, 502901-503000, 502801-502900, 502701-502800, 502601-502700, 502501-502600, 502401-502500, 502301-502400, 502201-502300, 502101-502200